DOĞUM ve KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi'nde Hemşirelikte doktora programı Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi bünyesinde 1972 yılında başlamıştır. 1998 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü mezuniyet sonrası programı kapsamında Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği doktora programı açılmıştır. Program, iki profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçent olmak üzere beş öğretim üyesi tarafından yürütülmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans programından veya Hemşirelik Yüksek Lisans programından mezun olmak.

Hemşirelik Yüksek Lisans programından mezun olan öğrencilere bilimsel hazırlık dersi aldırılır.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

 http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin bu krediyi sekiz dönemde (4 yıl) tamamlaması beklenir. Program zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrenciler, danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmelerini tamamlayarak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr//tr/hacettepe_universitesi_lisansustu_egitimogretim_ve-511

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu program öğrencinin; kadın sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili sorunları önleme ve çözümlemede yeni bilgilere ulaşmasını, ulaştığı bu bilgileri bilimsel bir bakış açısı ile derinlemesine araştırması, tartışabilmesini ve yorumlayabilmesini sağlayarak, yorumladığı bilgilerle yeni sentezlere ulaşma yeteneği kazanmasını ve bu sorunlar için özgün çözüm yolları üretecek bilimsel çalışmalar yapmasını ve yaptığı bilimsel çalışmaları yayınlamasını sağlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

DOKTORA PROGRAMI MEZUNLARININ ALDIKLARI EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Doktora programı mezunlarının bölümümüzden aldıkları eğitime ilişkin görüşleri:

Analiz-sentez etme yeteneğine ve yeterli donanıma sahip olma, alanla ilgili yeterli bilgi düzeyine sahip olma, hasta bakımını teorik bilgiye dayandırarak planlama ve uygulama, hemşireliğe ve araştırma etik ilkelere uygun davranma, alanına ilişkin araştırma planlayabilme, araştırmayı raporlayabilme, araştırmayı yayına hazırlayabilme, kadın sağlığı ve genel sağlık sorunlarına duyarlı olma, güncel sağlık sorunlarını tanıyabilme, mesleki sorunlara duyarlı olma, mesleği geliştirme yönünde faaliyetlerde bulunma, mesleki kurumsal bilgiye katkı sağlama, eğitici özelliklere sahip olma, sağlık mevzuatına hakim olabilme, ekip çalışmasını yürütebilme, etkili iletişim kurabilme, güçlü kurumsal ilişkiler kurabilme,  liderlik özelliklerine sahip olma, özgüvene sahip olma, problem çözebilme, hızlı karar verebilme, sorunlara yönelik stratejik çözümler üretebilme konularında beceri ile donandıklarını ifade etmişlerdir. 

Diğer üniversitelerin mezunlarından farklı olarak mezunlarımız, güçlü bir eğitim kadrosu ile ders içeriklerinin zengin olduğu bir ortamda kaliteli, öğrencinin ufkunu genişletici bir eğitim aldıklarını, bilgi kaynaklarını aramada ve ulaşmada daha pratik ve seçici olabildiklerini, kütüphane olanaklarının iyi olduğunu,  bilgileri sentezleyebilme, ayırabilme, özetleme ve sunma tekniğini kazandıklarını ve eleştirel düşünebildiklerini ifade etmiştir. Mezunlarımız  özgüvenlerinin iyi olduğunu, çok iyi rol modellerini görebildiklerini ve bilimsel toplantılara katılma olanaklarının iyi olduğunu belirtmişlerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı kapsamında 5 zorunlu, 8 seçmeli ders yer almaktadır.  Alana özel 1 zorunlu, 1 seçmeli uygulama dersi bulunmaktadır. Öğrenciler, doktora programı dışında diğer programlardan da zorunlu ve seçmeli ders alabilmektedirler. Program 8 yarıyılda tamamlanmaktadır. İlk üçyarıyıl ders dönemi, dördüncü yarıyıl doktora yeterlik hazırlık, beş, altı, yedi ve sekizinci yarıyıllar ise tez çalışmasını kapsamaktadır. 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön


Sınav Değerlendirme ve notlandırmada Hacettepe Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınır http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. D5'de belirtilen lisansüstü programın bütün gereklerini başarıyla tamamlayan öğrencinin mezun olabilmesi için, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora tezini danışmanı rehberliğinde hazırlamak ve jüri üyelerinin önünde başarılı bir şekilde sözlü olarak sunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tez hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç 3 ay içinde düzeltmelerini tamamlayarak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınır. https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr//tr/hacettepe_universitesi_lisansustu_egitimogretim_ve-511

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Gülten KOÇ

Tel: +90 312 305 1580/148

Faks: +90 312 3127085

E-mail: gultenko@hacettepe.edu.tr