ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programının öğrenim süresi 4 yıldır. (8 yarıyıl)

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programından mezun olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla seçmeli ve zorunlu derslerin alınması ve tez çalışmasından oluşur. Öğrencinin ders ve tez başarısının belirlenmesinde Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. 

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği “ Yatay geçişle öğrenci kabulü” ilkelerine göre yapılır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Çocuk sağlığı hemşireliğinde eğitim, araştırma ve uygulama alanında eleştirel düşünebilen, bir akademik ve uygulama disiplini olarak hemşireliğin gelişimine katkıda bulunan, sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilen, bağımsız düşünebilen ve araştırma yapabilen, araştırma sonuçlarını uygulamada kullanabilen, kanıta dayalı bakımı yaygınlaştıran, hasta bakımında bütüncül yaklaşımı kullanan ve etik değerlere bağlı bir hemşire yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımızın % 100' ü yüksek lisans ve doktora eğitimlerinden mezun olduklarında etkili iletişim kurabildiklerini, özgüvene sahip olabildiklerini, bilgiye daha kolay ulaşabildiklerini, problem çözme ve analiz- sentez etme yeteneği kazandıklarını, hızlı karar verebildiklerini, ekip çalışmasına daha yatkın olduklarını, stratejik çözümler üretebildiklerini, liderlik özelliklerine sahip olduklarını, etik davranışlar sergileyebildiklerini ve genel sağlık sorunlarına daha duyarlı olduklarını belirtmişlerdir. Mezunlarımızın %60' ı aldıkları eğitimin beklentilerini iyi karşıladığını, % 40' ı ise çok iyi karşıladığını belirtmiştir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Öğrenci bu programda, gerekli görüldüğünde veya talebi olduğu takdirde asgarî kredinin üzerinde ders alabilir. Öğrenci yine gerekli görüldüğünde veya talebi doğrultusunda üniversitemizin farklı fakülte/bölümlerinden de (% 5) ders seçebilir, bu şekilde alınan dersler asgarî kredinin tamamlanmasında kullanılır.  Mezuniyet için doktorada asgarî 240 AKTS tamamlanmalıdır.

Doktora programında öğrenci asgarî olarak almak zorunda olduğu krediyi ilk 3 yarı yıla istediği gibi yayarak alabilir. Bu programda öğrenci yeterlik sınavında başarılı olduğu takdirde 5. yarı yıldan itibaren tez çalışmasına başlar.

Doktora programında yer alan derslerin tamamı dönemlik derslerdir.

1 AKTS 30 saatlik iş yüküne karşılık gelmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nin ilgili maddeleri uygulanır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219


D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Doktora Programının öğrenim süresi sekiz yarıyıldır. Program; zorunlu ve seçmeli dersler ile yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için derslerden alınan notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir.  Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Öğrenci, altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Hicran Çavuşoğlu

Tel: 0312 305 1580

Email: hacavusog@hacettepe.edu.tr