BİYOKİMYA PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Biyokimya, sürekli gelişen ve yeni bilgi üretilen bir bilim dalıdır. Bu gelişmeleri takip etmek ve dünya literatürüne katkıda bulunmak heyecan vericidir.

Mezunlarımızın alanlarındaki güncel gelişmeleri izleyip eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilen, özgün bir araştırmayı bağımsız olarak planlayıp yürütebilen, multidisipliner çalışmalar içinde yer alabilecek, bilimsel dürüstlük sahibi bireyler olması amaçlanmaktadır.

Mezuniyet sonrası programları Hacettepe Üniversitesi Tıp ve Eczacılık Fakülteleri Biyokimya Anabilim Dalları tarafından ortak olarak yürütülmektedir. Teorik ve pratik dersler, 1963 yılından beri, alanlarında uzmanlaşmış, aktif olarak konu ile ilgili çalışmalar yapan öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Başlıca araştırma konuları protein saflaştırma ve tanımlama, enzimoloji, biyokimyasal genetik ve ekspresyon analizleri, sinyal iletimi, toksikoloji, ilaç ve biyobelirteç geliştirme çalışmalarıdır. Araştırma projeleri hücre kültürü, kromatografi, mikrobiyoloji gibi özelleşmiş laboratuvarlarda yürütülmektedir.

Uluslararası bağlantılar sayesinde tez çalışmalarının bir kısmını yurt dışındaki önemli laboratuvarlarda yapma, uluslararası yaz okullarında bilgi ve tecrübe arttırma olanakları bulunmaktadır.

Çalışma sonuçları, yüksek etki değerli dergilerde yayınlanmakta, patent alınabilmektedir.

Mezunlar sağlık, eğitim, araştırma, gıda ve çevre ile ilgili alanlarda, akademik ya da endüstriyel yöneticilik düzeyinde iş olanağına sahiptir.

Program dili Türkçe'dir.

Daha fazla bilgi için;

http://www.biyokimya.hacettepe.edu.tr/hakkinda/tanitim.php  ve

http://www.eczacilik.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=47%3Abiyokimya-anabilim-dal&catid=19&Itemid=10

adreslerine başvurunuz.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Fen Fakültesi Biyoloji, Kimya,Biyokimya Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri mezunu olmak.

Mühendislik Fakültesi Kimya ve Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği (4 yıllık) olmak.

Eğitim Fakültesi Biyoloji ve Kimya Öğretmenliği mezunu olmak.

Eczacılık Fakültesi (4 yıllık) lisans mezunu olmak.

Bunlar dışındaki  bölümlerden başvurular için Biyokimya Anabilim Dalı  Akademik Kurulu tarafından kabul edilmek.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrenci, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği* kapsamında belirtilen koşulları sağlamalıdır. Bunların dışında gerekli koşullar:

1. Öğrencinin tez çalışmasına başlayabilmesi için;

a. Zorunlu yüksek lisans derslerinin tamamını alarak en az 21 yerel kredi veya 60 AKTS kredisi ile derslerini başarıyla tamamlamış ve tez çalışmasına (60 AKTS kredisi) kayıt olmuş olması,

b. Tez çalışması ile ilgili (gerekliyse) Etik Kurul onayını almış olması,

c. Yüksek Lisans tez önerisinin gerekli kurullara sunulmuş ve kabul edilmiş olması,

d. Tez çalışmalarının takibi için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nin gerektirdiği koşulları sağlaması istenir.

2. Öğrencinin tez savunmasından önce;

a. Tezi için gerekli çalışmalarını tamamlayıp Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu** standartlarına uygun olarak yazılı hale getirmesi,

b. Eğitimi boyunca en az bir kez bilimsel bir kongrede sözlü/poster sunumunun olması istenir.

3. Tez savunması sonunda;

a. Tez çalışması ile ilgili gerekli teorik ve metodolojik bilgi ve beceriye sahip olması,

b. Bu bilgi ve becerileri kullanabilecek yetide olması,

c. Tez çalışmasının jüri tarafından uygun bulunmuş olması gerekir.

*http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/yonetmelik.html

**http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/stories/Sabil/belgeler/aciklama/tez_yazim_yonergesi.pdf

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Biyokimya yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler BİK603 Temel Biyokimya: Yapılar ve Kataliz ve BİK604 Temel Biyokimya: Metabolizma derslerinden Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü yönetmelikleri çerçevesinde muaf olabilirler. Başvuru durumunda öğrenci, yazılı muafiyet sınavına alınır ve bu sınavların sonunda başarılı olursa* Enstitü Müdürlüğü'nün de onayı ile derslerden muaf tutulur.

Öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil enstitüye kaydolmadan önceki son üç yıl içinde yurt içi/yurt dışı yüksek öğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü derslerin kredilerinin transferinde “Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” esastır.

Öğrencinin, lisans düzeyindeki önceki öğrenimi göz önünde tutularak program süresince alacağı destekleyici dersler Anabilim Dalı Kurulu tarafından saptanır.

*Başarılı olma şartı Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün geçme notu veya üstünü almaktır.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği: **http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/yonetmelik.html

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Biyokimya alanında ayrıntılı kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip, alanındaki son gelişmeleri takip edebilen, biyokimya ile ilgili akademik araştırma ve/veya eğitim yapabilecek ya da endüstride nitelikli teknik eleman olarak çalışabilecek bilim uzmanı yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar sağlık, fen, gıda ve çevre ile ilgili alanlarda, üniversitelerde akademik ya da endüstride teknik iş imkanı bulmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bu program, en az dört yarıyılda tamamlanmak üzere planlanmıştır. İlk iki yarıyıl ders dönemidir ve öğrenciler zorunlu ve seçmeli dersleri birlikte alır. Ders döneminde öğrenciler, en az 21 yerel veya 60 AKTS kredisini başarıyla tamamlamak zorundadır. Bu 60 AKTS kredisinin %75'i zorunlu, %25'i seçmeli derslerden elde edilecektir. Seçmeli derslerin en az %50?si Biyokimya Programı derslerinden olmalıdır (D.8. Öğretim Programı).

Tez çalışması üçüncü yarıyılda başlar. Tez dönemi de en az iki yarıyıldır (60 AKTS kredisi).

Bu programı tamamlamak için en az 21 yerel veya 120 AKTS kredisinin başarıyla tamamlanmış olması gerekmektedir.

1 AKTS kredisi 30 saat iş yüküne karşılık gelmektedir.


Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü: http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği:  http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/yonetmelik.html

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için dersi veren öğretim elemanları tarafından ara sınav/ ödev/ proje vb. çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Her bir ders için değerlendirme kriterleri ders bilgi paketlerinde belirtilmiştir. Yarıyıl sonu sınavları Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nün sene başında ilan ettiği akademik takvime göre belirlenmiş tarih aralığında yapılır. 

Öğretim elemanları yarıyıl içindeki bütün çalışma, ödev, ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavını değerlendirerek Enstitü tarafından belirlenen ders geçme notu sistemine göre notlandırma yaparlar.


Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü: http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Daha önce belirtilen dersleri alarak ve kriterleri yerine getirerek başarılı olmuş, tez çalışmasını başarıyla tamamlamış ve tez savunma sınavında başarılı bulunmuş öğrenciler, genel not ortalaması en az Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün belirlediği geçme notu olmak kaydıyla tezli yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılırlar.

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü: http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. H.Asuman Özkara

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı

06230 Sıhhiye-Ankara / TÜRKİYE

Telefon: (312) 3051652

Faks: (312) 3245885