BİYOKİMYA PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Biyokimya, sürekli gelişen ve yeni bilgi üretilen bir bilim dalıdır. Bu gelişmeleri takip etmek ve dünya literatürüne katkıda bulunmak heyecan vericidir.

Mezunlarımızın alanlarındaki güncel gelişmeleri izleyip eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilen, özgün bir araştırmayı bağımsız olarak planlayıp yürütebilen, multidisipliner çalışmalar içinde yer alabilecek, bilimsel dürüstlük sahibi bireyler olması amaçlanmaktadır.

Mezuniyet sonrası programları Hacettepe Üniversitesi Tıp ve Eczacılık Fakülteleri Biyokimya Anabilim Dalları tarafından ortak olarak yürütülmektedir. Teorik ve pratik dersler, 1963 yılından beri, alanlarında uzmanlaşmış, aktif olarak konu ile ilgili çalışmalar yapan öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Başlıca araştırma konuları protein saflaştırma ve tanımlama, enzimoloji, biyokimyasal genetik ve ekspresyon analizleri, sinyal iletimi, toksikoloji, ilaç ve biyobelirteç geliştirme çalışmalarıdır. Araştırma projeleri hücre kültürü, kromatografi, mikrobiyoloji gibi özelleşmiş laboratuvarlarda yürütülmektedir.

Uluslararası bağlantılar sayesinde tez çalışmalarının bir kısmını yurt dışındaki önemli laboratuvarlarda yapma, uluslararası yaz okullarında bilgi ve tecrübe arttırma olanakları bulunmaktadır.

Çalışma sonuçları, yüksek etki değerli dergilerde yayınlanmakta, patent alınabilmektedir.

Mezunlar sağlık, eğitim, araştırma, gıda ve çevre ile ilgili alanlarda, akademik ya da endüstriyel yöneticilik düzeyinde iş olanağına sahiptir.

Daha fazla bilgi için;

http://www.biyokimya.hacettepe.edu.tr/hakkinda/tanitim.php ve

http://www.eczacilik.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=47%3Abiyokimya-anabilim-dal&catid=19&Itemid=10

adreslerine başvurunuz.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp, Veteriner, Eczacılık (5 yıl süreli), Dişhekimliği Fakültesinden mezun olmak.

Sağlık /fen bilimleri alanında yüksek lisans mezunları için Akademik Kurul tarafından uygun görülmek.

Yukardakiler dışındaki başvurular için Anabilim Dalı Akademik Kurulunca Kabul edilmek.

ALES (SAY) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.


D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrenciler Bilim Doktoru ünvanını alabilmek için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği* kapsamında belirtilen koşulları sağlamalıdır. Bunların dışında gerekli koşullar:

A. Yeterlilik sınavına girebilmek için:

1. Yüksek Lisans öğrenimini H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Programı dışındaki bir programda tamamlamış öğrenciler ile Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner, Eczacılık (5 yıl) Fakülteleri mezunlarının ve doğrudan doktoraya kabul edilen dört yıllık lisans mezunu öğrencilerin doktora eğitimlerinin ilk döneminde BİK603 Temel Biyokimya: Yapılar ve Kataliz, BİK604 Temel Biyokimya: Metabolizma ve BİK615 Biyokimyada Kantitatif Problemler derslerinin muafiyet sınavına girerek başarılı olmaları zorunludur. Bu sınavlarda başarılı olamayan ya da bu sınavlara girmemiş öğrenciler için bu derslerin ilk dönemde alınması zorunludur. Bu derslerde başarılı olunmadan diğer dersler alınamaz.

2. Zorunlu doktora derslerini (D.8. Öğretim Programı) başarıyla tamamlamış olması,

3. En az 24 yerel kredi ya da 120 AKTS kredisi olmak üzere Biyokimya doktora derslerini başarıyla tamamlamış olması,

4. Doktora eğitimi boyunca yılda en az bir seminer sunmuş olması,

5. Doktora eğitimi süresince en az bir laboratuvar çalışması veya projede görev almış olması,

6. Bilimsel toplantılarda sunulmak üzere en az bir adet poster ya da sözlü bildiri hazırlamış olması gerekmektedir.

B. Tez çalışmasına başlayabilmek için:

1. Yeterlilik sınavında başarılı olması,

2. Tez konusu olarak özgün bir bilimsel veya yöntemsel problemi kurgulamış ve ortaya koymuş olması,

3. Bu problemi çözmeye yönelik hipotez kurabilmesi,

4. Tez çalışması ile ilgili gerekli teorik-metodolojik bilgi ve beceriye sahip ve bunları uygulayabilecek yetide olması,

5. Gerekli ise Etik Kurul onaylarını almış olması,

6. Tez çalışmasını, çalışmanın yapılacağı akademik kurul(lar)a ön taslak halinde sunup, varsa ön deneyleri, tezin hipotezini, amacını ve planını hazırlamış olması,

7. Gerektiğinde tez çalışmasını bir proje haline getirebilmesi gerekmektedir.

C. Tez savunması için:

1. Yönetmelikte* belirtilen nitelikte bir tezi sonuçlandırmış ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu** standartlarına uygun şekilde hazırlamış olması,

2. Uluslararası hakemli bir dergide en az bir adet ilk isim olarak özgün araştırma makalesi hazırlamış olması,

3. Tez çalışması süresince uyguladığı yöntemlerin teorik temellerini bilmesi ve tezindeki yöntemleri tek başına uygulayabilir/kurabiliyor olması,

4. Tezi sırasında elde ettiği verileri yorumlayıp çıkarımlar yapabiliyor olması gerekmektedir.

Yukarıdaki koşulları sağlamış ve tez savunmasında başarılı olmuş doktora öğrencileri Biyokimya alanında "Bilim Doktoru" ünvanını almaya hak kazanırlar.

*http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/yonetmelik.html

**http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/stories/Sabil/belgeler/aciklama/tez_yazim_yonergesi.pdf

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Biyokimya doktora programında öğrenim gören öğrenciler BİK603 Temel Biyokimya: Yapılar ve Kataliz ve BİK604 Temel Biyokimya: Metabolizma derslerinden Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü yönetmelikleri çerçevesinde muaf olabilirler. Başvuru durumunda öğrenci yazılı muafiyet sınavına alınır ve bu sınavların sonunda başarılı olursa*, Enstitü Müdürlüğü'nün de onayı ile derslerden muaf tutulur.

Öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil enstitüye kaydolmadan önceki son üç yıl içinde yurt içi/yurt dışı yüksek öğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü derslerin kredilerinin transferinde Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği** esastır.

Öğrencinin, lisans ve/veya lisansüstü düzeyde önceki öğrenimi göz önünde tutularak program süresince alacağı destekleyici dersler Anabilim Dalı Kurulu tarafından saptanır.

*Başarılı olma şartı Sağlık Bilimleri Enstitüsü' nün geçme notu veya üstünü almaktır.

**http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/yonetmelik.html

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Biyokimya doktora programı;

Biyokimya alanında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip, bağımsız olarak nitelikli araştırma projelerinde ve multidisipliner çalışmalarda yer alan, liderlik yapabilen ve ileri düzeyde eğitim verebilen bilim doktoru yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar sağlık, fen, gıda ve çevre ile ilgili alanlarda, üniversitelerde akademik ya da endüstride yöneticilik düzeyinde iş imkanı bulmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bu program, en az sekiz yarıyılda tamamlanmak üzere planlanmıştır. İlk üç yarıyıl ders dönemidir ve öğrenciler zorunlu ve seçmeli dersleri birlikte alır. Ders döneminde öğrenciler, en az 24 yerel ve 90 AKTS kredisini başarıyla tamamlamak zorundadır.

Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler dördüncü yarıyılda doktora yeterlilik sınavına hazırlık dersini alırlar (2 yerel kredi ve 30 AKTS kredisi).

120 AKTS kredisinin seçmeli dersler kısmında alınacak derslerin en az %50'si Biyokimya Programı derslerinden olmalıdır (D.8.Öğretim Programı).

Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, belirlenen tez konusunda danışmanları nezaretinde çalışırlar. Tez dönemi en az dört yarıyıldan oluşur (120 AKTS kredisi).

Bu program en az 24 yerel ve 240 AKTS kredisini kapsamaktadır. Lisans mezunu olarak programa kabul edilen öğrencilerin en az 300 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir.

1 AKTS kredisi 30 saat iş yüküne karşılık gelmektedir.

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü: http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği: http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/yonetmelik.html

 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için dersi veren öğretim elemanları tarafından ara sınav/ ödev/ proje vb. çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Her bir ders için değerlendirme kriterleri ders tanımlarında verilmiştir. Yarıyıl sonu sınavları Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü* tarafından sene başında ilan edilen akademik takvime göre belirlenmiş tarih aralığında yapılır. 

Öğretim elemanları yarıyıl içindeki bütün çalışma, ödev, ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavı değerlendirerek Enstitü* tarafından belirlenen ders geçme notu sistemine göre notlandırma yaparlar.


*http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/


D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Daha önce belirtilen dersleri alarak ve kriterleri yerine getirerek başarılı olmuş, tez çalışmasını başarıyla tamamlamış ve tez savunma sınavında başarılı bulunmuş öğrenciler, genel not ortalaması en az Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün belirlediği geçme notu olmak kaydıyla doktora öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılırlar.

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü: http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. H. Asuman Özkara

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

06100 Sıhhiye-Ankara / TÜRKİYE

Telefon: (312) 3051652

Faks: (312) 3245885