BİYOİSTATİSTİK PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, 1982 Yılında Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalına bağlı bilim dalı olarak kurulmuştur. 1996 yılında ise Tıbbi Biyoloji Ana Bilim dalından ayrılarak temel tıp bilimlerine bağlı ana bilim dalı statüsüne kavuşmuştur.

Ana bilim dalı, başta tıp fakültesi biyoistatistik ve bilgisayar dersleri olmak üzere merkez yerleşkesindeki diğer fakülte ve yüksekokullardaki biyoistatistik ve bilgisayar derslerini yürütmektedir.

Mezuniyet öncesi eğitime ek olarak, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü içerisinde Biyoistatistik Bilim Uzmanlığı, Doktora ve Bütünleşik Doktora eğitimi verilmektedir. Bugüne kadar 52 kişi bilim uzmanlığı, 52 kişi doktora derecesi almıştır.

Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetlerinin yanı sıra hastanelerden ve diğer sağlık kuruluşlarından gelen taleplere göre biyoistatistik ve araştırma kursları düzenlenmektedir. Eğitim faaliyetleri dışında gerek merkez yerleşkesi öğretim elemanları gerekse üniversite dışı araştırıcılara araştırma ve istatistiksel çözümleme danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.

Eğitim dili Türkçe olup, yabancı uyruklu öğrenciler de programa kabul edilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Biyoistatistik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya İstatistik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

ALES (SAY) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu programda toplam 90 AKTS kredisi karşılığı alınması gereken tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve akademik not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler, doktora yeterlilik sınavına girer. Doktora yeterlilik sınavını başarı ile geçen öğrenciler tez danışmanı ile birlikte belirleyecekleri bir konuda tez hazırlamak ve doktora tezini jüri önünde savunmak zorundadır. Tez sınavında başarılı olan ve H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitimi Mezuniyet koşullarını  yerine getiren doktora öğrencisine doktora diploması verilir.     

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün Resmi Gazete'de yayınlanan 28476 no'lu Yönetmeliği'ne ve H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde geçerli olan koşullarla öğrenciler kabul edilir 

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Biyoistatistik doktora programı, evrensel düzeyde biyoistatistik eğitimi vererek, araştırma konusunda yeterli düzeye ulaşmış, kendini alanında geliştirmeye açık, birlikte çalıştığı kişilerle diyalog kurabilen, gerektiğinde bağımsız, gerektiğinde ortak çalışmanın gereklerini yerine getirebilen sorumluluk sahibi, bilgili, aydın, etik kurallara bağlı, yeterli biyoistatistik doktoru yetiştirmeyi amaçlar.

Bu programın amacı, temel kuramsal biyoistatistik bilgisine sahip, biyoistatistiksel yöntemleri uygulayabilen, sonuçları yorumlayabilen, kendi alanında bağımsız araştırma planlayıp, yürütüp, sonuçlandırabilen, istatistiksel yazılım kullanma yetisine sahip öğrenciler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar araştırma şirketleri, ilaç firmaları, ilaç araştırmalarının yapıldığı devlet kurumlarında çalışma hakkına sahiptir. Bunların yanında mezunlar, üniversitede akademik kariyerlerine devam etme şansına da sahiptir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program en az sekiz eğitim yarıyılında tamamlanmak üzere planlanmıştır. İlk dört eğitim yarıyılı ders dönemi, son dört eğitim yarıyılı ise tez dönemi olarak adlandırılır. Program içerisinde 2 AKTS değerinde zorunlu Makale Kritiği dersi, 3 AKTS değerinde zorunlu Seminer dersi, 2 AKTS değerinde zorunlu Biyoistatistiksel Danışmanlık Uygulamaları dersi, 35 AKTS değerinde zorunlu ders, 83 AKTS değerinde seçmeli ders, 30 AKTS değerinde doktora yeterlilik sınavına hazırlık dersi ve 120 AKTS değerinde bir doktora tezi bulunmaktadır. 1 AKTS 30 saatlik iş yüküne karşılık gelmektedir. Öğrenci ilk üç eğitim yarıyılında zorunlu ve seçmeli derslerini toplam 90 AKTS olacak şekilde tamamlar. Bu 90 AKTS'nin %47'sini zorunlu dersler, %53'ünü ise seçmeli dersler oluşturur. Seçmeli derslerin tamamı program dersleri arasından seçilebilir. 90 AKTS'yi tamamlayan öğrenci dördüncü eğitim yarıyılında Doktora Yeterlilik Sınavına hazırlık dersini alır ve dönem sonunda Doktora Yeterlilik Sınavı'na girer. Bu sınavda başarılı olan öğrenci Doktora Tezi Hazırlama aşamasına geçer.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri,  ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan "Ders Öğretim Planı"nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında yer alan Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr//tr/hacettepe_universitesi_lisansustu_egitimogretim_ve-511

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında yer alan Lisansüstü yönetmelik uygulanacaktır. Öğrencinin akademik not ortalamasının 3.00 ve üzerinde olması ve tez savunma sınavında başarılı olması gerekmektedir. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Pınar ÖZDEMİR

Tel: (312) 305 14 67 Fax: (312) 305 14 59 e-posta: pozdemir@hacettepe.edu.tr