BESLENME BİLİMLERİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bologna süreci kapsamında Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı ?Tezli Yüksek Lisans Programı? yeniden düzenlenmiş, ders içeriklerinde değişiklikler yapılmış ve bölüme ait yeni kodlarla dersler açılmıştır. Program yeterliliklerini de karşılayacak şekilde yapılan yeniliklerin, öğrencilerimize farklı bakış açıları kazandıracağı düşünülmektedir. Paydaş görüşleri doğrultusunda ihtiyaç analiziyle ve öğrenci merkezli olarak yapılan bu çalışmalar, temel alan yeterlilikleri de dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (HÜ SBF) Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Türkiye'de üniversite düzeyinde mesleki eğitim veren ilk kurumdur. Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde Beslenme ve Diyetetik alanında eğitim ve araştırma yapmak amacıyla ilk defa 1962 yılında ?Diyetetik? adıyla bir program olarak hizmete girmiştir. HÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nde; 1994 yılında açılan Beslenme Bilimleri, Diyetetik, Toplu Beslenme Sistemleri ve 2001 yılında açılan Toplum Beslenmesi Anabilim Dalı olmak üzere toplam dört anabilim dalı bulunmaktadır. Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2007 yılında 26551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararla kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlanmıştır. Beslenme ve Diyetetik Bölümü'ndeki yüksek lisans programları, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile oluşturulan "Sağlık Bilimleri Enstitüsü" bünyesinde Beslenme Bilimleri, Diyetetik, Toplu Beslenme Sistemleri ve Toplum Beslenmesi olmak üzere 4 ayrı program olarak verilmektedir. Tüm dünyada birçok meslekte olduğu gibi diyetisyenlikte de branşlaşma önem kazanmıştır. Dünyada birçok üniversitede Toplum Sağlığı Diyetisyeni yetiştiren ayrı bir bilim uzmanlığı programı bulunmaktadır. Bilim uzmanlığını alan diyetisyenler ICDA (International Confederation of Dietetic Associations) ve EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians) tarafından tanımlanan Yönetici diyetisyen, Klinik diyetisyen ve Halk Sağlığı / Toplum Sağlığı Diyetisyeni olarak üç temel alanda çalışabilmektedirler. Uzmanlık eğitimi verilen bu yüksek lisans programlarında kaliteyi sağlamak için oluşturulmuş olan laboratuvar, teknik ve teknolojik olarak donanım Türkiye'deki diğer üniversitelere göre çok üst düzeydedir. Beslenme Diyetetik Bölümü'nde Beslenme İlkeleri, Besin Kimyası, Mikrobiyoloji, Antropometri, Organik Materyal, Orhan Köksal Araştırma ve Bilgisayar Laboratuvarları ve Beslenme Eğitimi Ünitesi bulunmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Diyetisyen, tıp doktoru, eczacı, hemşire, kimyager, gıda mühendisi, biyolog olmak veya Anabilim dalı kurulunca uygun görülmek. (Beslenme ve Diyetetik Bölümleri dışından gelenler için 2 dönem bilimsel hazırlık okutulur.)

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek lisans öğretim programlarının planı, dersi veren öğretim üyesinin ders programına ve dersi alan öğrencilerin durumlarına göre öğretim üyesi tarafından belirlenir. Yüksek lisans derslerinden zorunlu olan derslerin öncelikle alınması gerekmektedir. Bu programlardan herhangi birine girmeye hak kazanan aday, en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) derslere ek olarak kendi dalında bir tez (60 AKTS) hazırlar. Beslenme Bilimleri Programı içerisinde yer alan BES 603 ve BES 604 (İleri Beslenme I ve II) dersleri tüm programlar (Beslenme Bilimleri, Diyetetik, Toplu Beslenme Sistemleri) için alınması gereken zorunlu derslerdir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için lisansüstü programlarındaki derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alınması ve tümünü başarıyla tamamlaması, 100 üzerinden en az 65 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir. Ders dönemini bitiren öğrenciler, ilgili alanda tez önerisi sunar, kabul edildiği takdirde tez çalışmalarına başlar. Yüksek lisans programında dersler ve tezle beraber toplam en az 120 AKTS alınmalıdır. Konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi belirlenen jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere “kayıtlı olduğu programda yüksek lisans diploması” verilir. Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma “Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne göre yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Tanımları”nda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Programa girmeye hak kazanmış, üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik Bölümleri dışından gelen öğrenciler için 2 dönem bilimsel hazırlık bulunur. Bilimsel hazırlığın tamamlanmasının ardından program aynı şekilde devam eder.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Beslenme Bilimleri , Toplu Beslenme Sistemleri ve Toplum Beslenmesi programlarına farklı disiplinlerden lisans mezunları kabul edilebilmekte, Diyetetik programına ise sadece 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayan diyetisyenler alınmaktadır. Türkiye Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Beslenme bilimleri, besin ögelerinin türlerini, miktarlarını, özelliklerini, biyokimyasal ve fizyolojik süreçlerdeki rollerini, besinlerin bileşimini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, üretimden tüketime değin besinlere uygulanan işlemlerin besin ögelerine etkilerini ve ayrıca çeşitli yollarla besine bulaşarak besin kirliliğine neden olan bileşenleri inceleyen temel bilim dalıdır. Beslenme Bilimleri lisansüstü programı, bu başlıklar kapsamında var olan bilgilerin güncellenerek, sağlığın geliştirilmesi başta olmak üzere pek çok alanda kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Yüksek lisans mezunlarından lisans eğitimi diyetisyen olanlar, yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevleri, ana-çocuk sağlığı, toplum sağlığı, özel diyet polikliniklerinde araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermelerinin yanı sıra akademisyen olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca mezunlar; diğer toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında, yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Beslenme ve Diyetetik Programı, Beslenme Bilimleri, Diyetetik, Toplu Beslenme Sistemleri ve Toplum Beslenmesi olmak üzere 4 ayrı program halindedir.  Eğitim planında zorunlu derslere ek olarak öğrenciler, danışmanlarının yönlendirmesi doğrultusunda,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki farklı anabilim dallarından da dersi veren öğretim üyelerinin onayı olması koşuluyla farklı dersler seçebilmektedir. Yüksek lisans programlarında öğrencinin alması gereken bazı zorunlu dersler de bulunmaktadır. Yüksek lisans programlarındaki derslerin AKTS toplamları Beslenme Bilim'lerinde 102 AKTS, Diyetetik'te 132 AKTS, Toplu Beslenme Sistemleri'nde 80 AKTS, Toplum Beslenmesi'nde 130 AKTS'dir. Tüm programlarda zorunlu derslerin AKTS toplamları ilgili Anabilim Dalının Semineri (4 AKTS) ve İleri Beslenme I ve II dersleri olmak üzere 6'şar AKTS olmak üzere toplam 16 AKTS'dir. Programdaki derslere ek olarak başka programlardan da çeşitli dersler alınabildiği için seçmeli ders sayısı ve genel toplamdaki yüzdesi artabilmektedir. Programdaki seçmeli dersler ilk yıldan başlayarak her yarıyılda, zorunlu dersler ise sadece açıldığı dönemde alınabilmektedir. Programdan mezun olmak için AKTS toplamı en az 60 olması koşuluyla alınan dersler bittikten sonra 60 AKTS olan uzmanlık tezi yapılması zorunludur. Programa girmeye hak kazanmış, üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik Bölümleri dışından gelen öğrenciler için 2 dönem bilimsel hazırlık bulunur. Bilimsel hazırlığın tamamlanmasının ardından program aynı şekilde devam eder.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar ve değerlendirmeler H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün belirlediği kurallar ve ilgili yönetmelik doğrultusunda her bir dersin tanıtım bilgilerinde gösterildiği şekilde yapılmaktadır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

 Mezuniyet için yüksek lisans derslerinden zorunlu olan derslerin öncelikle alınması gerekmektedir. Beslenme Bilimleri Programı içerisinde yer alan BES 603 ve BES 604 (İleri Beslenme I ve II) dersleri tüm programlar (Beslenme Bilimleri, Diyetetik, Toplu Beslenme Sistemleri, Toplum Beslenmesi yüksek lisans programları) için alınması gereken zorunlu derslerdir. Öğrencinin mezun olabilmesi için lisansüstü programlarındaki derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alınması ve tümünü başarıyla tamamlaması, derslere ek olarak kendi dalında bir tez (60 AKTS) hazırlaması, 100 üzerinden en az 65 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir. Yüksek lisans programında dersler ve tezle beraber toplam en az 120 AKTS alınmalıdır. Konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi belirlenen jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere ?kayıtlı olduğu programda yüksek lisans diploması? verilir. Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma ?Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?ne göre yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ?Ders Tanımları?nda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı:Prof.Dr.Aylin AYAZ

Adres : Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 06100 Sıhhiye/Ankara

Telefon : (312) 311 96 49 – 310 10 26

(312) 305 10 94 – 305 10 96 – 305 16 65

Fax : (312) 309 13 10

e-posta : nutrdiet@hacettepe.edu.tr

web : www.bdb.hacettepe.edu.tr