ANATOMİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Anabilim Dalımız 1963?den bugüne kadar sırasıyla Anatomi Bölümü, Anatomi Enstitüsü, Anatomi Bilim Dalı, Morfoloji Anabilim Dalı ve son olarak da Anatomi Anabilim Dalı isimlerini almıştır. Anabilim Dalımızda sunulan eğitim programları, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü?ne bağlı olarak açılan "Tezli Yüksek Lisans" ve "Doktora" Programları?dır.

Anabilim Dalımız tarafından verilen Anatomi Tezli Yüksek Lisans  Programında; klasik makroskobik anatomi eğitimi sırasında nöroanatomi, klinik anatomi, kesitsel anatomi eğitimine ağırlık verilmektedir.  Öğrencilere makroskobik anatomi teorik derslerinin yanında; formalin ile fikse ve taze donmuş kadavra, plastinasyon ve temporal kemik laboratuvarlarında pratik olanağı sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra; mikroskobik anatomi ve araştırma teknikleri hakkında teorik ders ve laboratuar çalışma olanakları, öğrencinin ilgi alanları ve danışman öğretim üyesinin önerisine uygun olarak sağlanmaktadır.

Öğrencilere eğitim ve araştırma için sunulan laboratuar olanakları: diseksiyon mikroskopları, transmission ve scanning elektron mikroskoplar, konfokal lazer taramalı mikroskop ve mikro CT cihazlarıdır.

Anabilim Dalımızın eğitim faaliyetleri içinde yer alan; mikroskobik anatomi ve klinik anatomi kursları aynı zamanda öğrencilere klinik ve kesitsel anatomi oryantasyonu sağlamaya yönelik fırsatlar sunmaktadır.

Ana bilim dalımızda çeşitli uzmanlık alanlarına yönelik özel alanlarda kurslar düzenlenmektedir.

Anatomi Tezli Yüksek Lisans programı öğretim dili Türkçe olarak yürütülmektedir.

www.anatomy.hacettepe.edu.tr

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Biyoloji veya Sağlık Bilimleri ile ilgili dallardan birinde 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu programdan mezun olmak için gerekli koşullar:

Programdan mezun olabilmek için; her yarıyılda 30 AKTS kredisi olmak üzere toplam en az 120 AKTS alınmalıdır.

Alınan derslerin % 25i bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli derslerden olmalıdır.

Alınan tüm derslerden başarılı olunması gereklidir.

Bitirme sınavında başarılı sayılabilmek için teorik ve pratik sınav ortalamasının en az 70 ve üzeri olması gerekmektedir.

Sınavda başarılı olan öğrencinin, danışman öğretim üyesi yönetiminde Yüksek Lisans tezi hazırlaması ve mezun sayılması için bu tezin jüri tarafından kabulü gerekmektedir.

Bu eğitim öğretim faaliyetleri ?Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak yürütülür 

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin tanınması hususunda ilgili yönetmelik kuralları uygulanır;

Başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre öğrenim görmüş öğrencilerin bu öğrenimlerinin akademik olarak tanınması akademik kurul kararı ile belirlenir. 

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Anatomi bilgisini üst düzeyde kullanarak anatomi ile ilgili hipotezleri kurma, çözme ve geliştirebilme yeteneğine sahip; anatomi alanına yenilik getiren bir düşünce, bilimsel yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamayı anatomi alanına uygulayabilen; anatomi ile ilgili özgün bir araştırma sürecini uygun teknolojileri kullanarak tasarlayabilme, uygulayabilme, sonuçlandırabilme ve yönetebilme yeteneğine sahip; anatomi alanında en yeni bilgilere ulaşabilen ve bunları sistemli bir biçimde değerlendirebilen; anatomi alanında gerçekleştirdiği akademik çalışmaların sonuçlarını saygın yurtiçi ve yurtdışı akademik ortamlarda sunabilme ve yayınlayabilme yeterliliğine sahip; Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirebilen ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarabilen; anatomi alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilen; kendi alanı, diğer tıp alanlarında çalışanlar ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü iletişim kurma, işbirliği yapma, görüşlerini savunabilme özelliklerine sahip; özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilen ve yaşam boyu öğrenimi, anatomik bilgi ve becerinin devamlılığı için bir şart olarak gören uzmanlar yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

 Program mezunları yurt içinde; devlet veya özel sektörde anatomi dersi verilen ya da anatomi bölümü olan eğitim ve araştırma kurumlarında, araştırma laboratuvar veya kurumlarında; yurt dışında da uygun eğitim araştırma kurumlarında çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Birinci, ikinci ve üçüncü yarıyılda alınacak zorunlu dersler alan ile ilgili temel bilgileri ve uygulamaları içerir. Programın % 75?i zorunlu ve % 25?i de seçmeli derslerden oluşur. Seçmeli derslerden en az % 10 u bölüm içi olmalıdır. Geri kalanı ise, bölüm içi ya da Sağlık Bilimleri Enstitüsü ya da diğer enstitülerin derslerinden seçmeli olarak alınabileceği gibi, eğitim takvimine uymak kaydı ile ve danışmanın uygun görmesi halinde diğer bölümlerden de alınabilir. Derslerin teorik ve pratik ağırlıkları tabloda verilmiştir (D.8. Öğrenim Programı).

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

 Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planında tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği?nin ilgili maddeleri uygulanır http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

1)      Alınan tüm derslerden başarılı olunması gereklidir.

2)      Bitirme sınavında başarılı sayılabilmek için teorik ve pratik sınav ortalamasının en 70 ve üzeri olması gerekmektedir.

3)      Bitirme sınavından geçen öğrencinin, danışman öğretim üyesi yönetiminde Tezli Yüksek Lisans  tezi hazırlaması ve mezun sayılması için bu tezin jüri tarafından kabulü gerekmektedir.

Bu eğitim öğretim faaliyetleri Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak yürütülür http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

 

Prof. Dr. Mehmet Deniz DEMİRYÜREK

Tel: +90 312 305 21 01/21 02

Fax:+90 312 310 71 69