ANALİTİK KİMYA PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Analitik Kimya Doktora Programı 1971 tarihinde kurulmuştur. Programda doktora düzeyinde teorik ve pratik dersler verilmektedir. Programın amacı; Analitik Kimya alanında çağdaş eğitim almış, bir araştırmayı planlayıp yürütebilme, sonuçlarını değerlendirip raporlama, bilimin ve insanlığın yararına sunabilme becerisi kazanmış, kendi alanında ulusal ve uluslararası bilgi ve iletişim yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir. Bu programda doktora yapan öğrenciler teknik olarak donanımlı bir araştırma laboratuvarında çalışma olanağına sahiptirler. Programın öğretim dili Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

En az on yarıyıl süreli Eczacılık Fakültesi diplomasına veya  Analitik Kimya Yüksek Lisans; Kimya  Yüksek Lisans; Kimya Yüksek Mühendisliği mezunları ile Eczacılıkla ilgili veya Anabilim Dalı Kurulunun uygun gördüğü programlarda Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.


D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Analitik Kimya Doktora Programı?ndan mezun olmak için en az B2 (75 - 79) notu ile tüm derslerden başarılı olmak gerekmektedir. Doktora programı, toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla özel konular dersi ile tez çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam 120 AKTS ders ve 120 AKTS tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur. Toplam AKTS kredisi 240?dır.

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en az 24 kredilik, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 45 kredilik ders yükünü; Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını başarı ile tamamlamak durumundadır.

Derslerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler tez çalışması önerisi sunabilir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının ve tez savunma sınavı sonuçlarının değerlendirilmesinde `H. Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği? esas alınır.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim dalında doktora öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim göre kaldığı derslerin her birinden bu Yönetmeliğin 26. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen başarı notlarını almış olması gerekir.

Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ya da yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Analitik kimya alanında çağdaş eğitim almış, bir araştırmayı tek başına planlayıp yürütebilme, sonuçlarını değerlendirip raporlama, bilimin ve insanlığın yararına sunabilme becerisi kazanmış, kendi alanında ulusal ve uluslararası bilgi ve iletişim yeteneğine sahip, edindiği bilgileri ve tecrübeleri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirebilen bireyler yetiştirmektir. Bilime yenilik getirecek doktora tezini, sahip olduğu kuramsal bilgilerini ve deneysel bulgularını kullanarak ve bilimsel kaynaklarla destekleyerek hazırlar, sunar, savunur ve yayınlar.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Analitik Kimya programından, klasik ve modern analiz yöntemlerinin teorik ve pratik esaslarını bilen ve bu yöntemleri kullanabilen mezunlar, öncelikle Sağlık Bakanlığı gibi çeşitli bakanlıklarda, çeşitli devlet kurumların analitik kimya bilgisi gerektiren ilgili birimlerinde görev almaktadırlar. İlaç endüstrisinde, her türlü kalite kontrol, biyokimya ve gıda laboratuvarlarında, hastane ve serbest eczanelerde görev almaktadırlar. Ayrıca çeşitli üniversitelerde öğretim elemanı ve/veya öğretim üyesi olarak görev alırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Analitik Kimya Doktora Programı zorunlu ders oranı % 17 ve seçmeli ders oranı % 83'dür. Gerekli görüldüğünde diğer Anabilim Dallarının programlarında açılan dersler de alınabilmektedir. Programın seçmeli dersleri zorunlu dersleriyle birlikte 1971 tarihinde verilmeye başlanmıştır. Bu programdaki zorunlu ve seçmeli dersler dönemliktir, ilk üç dönemde zorunlu, seçmeli dersleri alabilirler ve dördüncü yarıyılda ise doktora yeterlilik sınavına hazırlık dersini almak zorundadırlar. Dördüncü yarıyılın sonunda zorunlu derslerle birlikte seçmeli dersler de tamamlanır. İlk iki yıl zorunlu ve seçmeli derslerin alındığı teorik dönemdir ve üç ve dördüncü yıl öğrencinin tez çalışmalarını gerçekleştirdiği uygulamalı dönemdir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Öğrencilerin ders başarı durumlarının ve tez savunma sınavı sonuçlarının değerlendirilmesinde `H. Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği? esas alınır.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

 Doktora Programının bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddelerini sağlaması gerekir.

Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Programın her aşaması için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile belirlenmiş ilgili kurallar geçerlidir. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Adres ve İletişim Bilgileri

Program Başkanı: Prof. Dr. İncilay SÜSLÜ, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı 06100 Sıhhiye ANKARA TÜRKİYE,