ANALİTİK KİMYA PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Analitik Kimya Yüksek Lisans Programı 1971 yılında kurulmuştur. Programda yüksek lisans düzeyinde teorik ve pratik dersler verilmektedir. Programın amacı; Analitik Kimya alanında çağdaş eğitim almış, araştırma konusunda evrensel düzeye ulaşmış, spektroskopi, kromatografi ve elektroanalitik kimya konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve iletişim yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir. Program; analitik kimya bilgisini ileri düzeyde kullanarak bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen kişiler yetiştirir. Bu programda yüksek lisans yapan öğrenciler teknik olarak donanımlı bir araştırma laboratuvarında çalışma olanağına sahiptirler. Mezunlara ilgili alanlardaki laboratuvarlarda çalışma ve araştırma yapma bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Programın öğretim dili Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü veya Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Bölümü lisans diplomasına sahip olmak,

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.


D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Analitik Kimya Yüksek Lisans Programı?ndan mezun olmak için en az C1 (65 - 69) notu ile tüm derslerden başarılı olmak gerekmektedir. Yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla özel konular dersi ile tez çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam 60 AKTS ders ve 60 AKTS tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur. Toplam AKTS kredisi 120?dir. Programın zorunlu derslerini başarı ile tamamlamış olan ve akademik ortalaması en az 2.75 olan öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez çalışması önerisi sunabilir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının ve tez savunma sınavı sonuçlarının değerlendirilmesinde `H. Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim dalında yüksek lisans öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim göre kaldığı derslerin her birinden bu Yönetmeliğin 26. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen başarı notlarını almış olması gerekir.

Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ya da yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Analitik Kimya alanında çağdaş eğitim almış, araştırma konusunda evrensel düzeye ulaşmış, spektroskopi, kromatografi ve elektroanalitik kimya konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve iletişim yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir. Mezunlar iyi laboratuvar uygulamaları kurallarına uygun çalışma prensiplerini, çeşitli spektroskopik (UV, IR, NMR, atomik), kromatografik (HPLC, GC), kapiler elektroforez ve elektrokimyasal (polarografi, voltametri vb) analiz yöntemlerinin temel prensiplerini bilir, bu yöntemleri geliştirir, valide eder ve farklı numunelere (farmasötik preparat, biyolojik materyal, çevre, gıda vb örnekleri) uygulayabilir. Uygulama için gerekli ayırma (çöktürme, sıvı-sıvı tüketme, katı - sıvı tüketme) tekniklerini bilir. Sahip olduğu kuramsal bilgilerini ve deneysel bulgularını kullanarak ve bilimsel kaynaklarla destekleyerek yüksek lisans tezini hazırlar, sunar ve savunur.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Analitik Kimya programından, klasik ve modern analiz yöntemlerinin teorik ve pratik esaslarını bilen ve bu yöntemleri kullanabilen mezunlar, öncelikle Sağlık Bakanlığı gibi çeşitli bakanlıklarda, çeşitli devlet kurumların analitik kimya bilgisi gerektiren ilgili birimlerinde görev almaktadırlar. İlaç endüstrisinde, her türlü kalite kontrol, biyokimya, çevre ve gıda laboratuvarlarında, hastane ve serbest eczanelerde görev almaktadırlar. Ayrıca çeşitli üniversitelerde öğretim elemanı ve/veya öğretim üyesi olarak görev alırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Analitik Kimya Yüksek Lisans Programının zorunlu ders oranı % 47 ve seçmeli ders oranı % 53'dür. Gerekli görüldüğünde diğer Anabilim Dallarının programlarında açılan dersler de alınabilmektedir. Programın seçmeli dersleri zorunlu dersleriyle birlikte 1971 tarihinde verilmeye başlanmıştır. Bu programdaki zorunlu ve seçmeli dersler dönemliktir, her iki dönemde zorunlu ve seçmeli dersler alınabilir. Birinci yılın sonunda zorunlu derslerle birlikte seçmeli dersler de tamamlanır. Birinci yıl zorunlu ve seçmeli derslerin alındığı teorik dönemdir ve ikinci yıl öğrencinin tez çalışmalarını gerçekleştirdiği uygulamalı dönemdir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

  1. Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS) ders alıp başarılı (100 üzerinden en az 65 puan) olmak,
  2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (60 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Adres ve İletişim Bilgileri


Prof. Dr. İncilay SÜSLÜ , Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı 06100 Sıhhiye ANKARA TÜRKİYE,