ADOLESAN SAĞLIĞI PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Ergenlere sunulması gereken sağlık hizmetleri bu yaş grubuna özel olmalıdır. Ergenlik dönemi, karşılaşılan özel zorlukları ve kendine özgü durumları ile hayat sürecinde kendine ait gelişim özellikleri olan bir perioddur. Çocukluktan erişkinliğe geçiş döneminde adolesanlar biyolojik, psikolojik, sosyal ve bilişsel değişiklikler gösterirler. Davranışsal yaklaşımları ve seçtikleri hayat tarzları onların şu andaki ve gelecekteki sağlıklarını etkileyecektir. Biyolojik,  psikolojik, sosyal ve bilişsel değişiklikler, adolesanlara özgü problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu problemler adolesan dönemde çözülemeyip daha da kötüleşirse hayat boyu sürecek problemler haline dönüşecektir. Adolesanlarda karşılaşılan primer problemler olarak, yüksek riskli davranışlar ile oluşan korunmasız cinsel ilişki ve sonuçta istenmeyen gebelikler, HIV/AIDS, yeme bozuklukları, madde kullanımı, kasıtlı ve kasıtsız kazalar sıralanabilmektedir. Adolesan dönemde görülen problemleri anlamak için hastalıklara etki eden biyolojik, sosyal ve çevresel faktörleri anlamaya ihtiyaç vardır.

Geçen yarım asır içinde, çocuk doktorlarının adolesan sağlığına bağlı problemlerin araştırma alanlarını tanımaları gerçekleşmiştir. Nöroendokrin sistemin fizyolojisinin etkisi ile olan pubertenin başlangıcını ve gelişimini değerlendirme çocukluktan erişkinliğe geçiş içinde psikolojik, bilişsel ve davranışsal değişiklikleri anlamada yardımcı olmuştur. Adolesanla ilgilenme, ruhsal bazı poblemlerin, yeme bozukluklarının, madde bağımlılığının, kronik tıbbı hastalıkların tedavisinde büyük adımlar atılmasına neden olmuştur. Adolesan Jinekolojisinde de yeni teknolojik gelişmeler olmuştur. Devam eden araştırmalar adolesanlarda karşılaşılan kompleks problemlerin nasıl çözümleneceği konusunda bizleri aydınlatacaktır. Yeni bilimsel araştırmalar adolesanlara yüksek kalitede sağlık hizmeti verilmesini sağlayacaktır.

Adolesan Sağlığı Doktora Programı, bu alandaki gelişmeleri destekleyecek, adolesanların en iyi kalitede sağlık hizmeti almalarını sağlayacak, bu alandaki klinik kapasiteyi arttıracak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimi içindeki Adolesan Sağlığı eğitiminin kalitesini ve devamlılığını sağlayacak, adolesanlara hizmet sunmak isteyen hekimlerin sayısını ve donanımını arttıracak, akademik çalışmaları ve gelişmeleri hızlandıracak, bu yaş grubuna özel problemlere yönelik yeni araştırmaları destekleyecektir. En önemlisi, ülkemizdeki gençlerin sorunlarının çözülmesine yönelik liderlik rolünü üstlenebilecek (klinik, araştırma ve eğitim alanlarında) hekimlerin yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Eğitim öğretim dili Türkçe olup, yabancı uyruklu öğrenciler de programa kabul edilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak. 

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdan  mezun olabilmek için  Yeterlilik Sınavına Hazırlık dersi hariç, en az 21 ulusal kredi ve 90 AKTS'den az olmamak koşuluyla, en az yedi ders, bir seminer dersi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere, doktora öğrenimleri boyunca en az 240 AKTS'yi tamamlamak durumundadır. Derslerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci tez izleme komitesi gözetiminde doktora tezini hazırlar. Elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak, tezini jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır. Programın her aşaması için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile belirlenmiş ilgili kurallar geçerlidir 

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Başka bir üniversitede alınan dersin içeriğinin, Hacettepe Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. Detaylı bilgi için: (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/Sabil/belgeler/dilekce/HU%20Lisansustu%20Yonetmeligi.PDF)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Adolesan sağlığı doktora programından mezun olan adayın ergenlik dönemi hakkında bilgi sahibi olması; çalıştığı konu ile ilgili seminer verebilmesi, ders anlatabilmesi, bağımsız araştırma planlayabilmesi, ergenler ile iletişim kurabilmesi, klinik uygulamaları yapabilmesi, bilimsel dergilerde makale yayınlayabilmesi, bilimsel toplantılarda görüş bildirmesi, kendisine görüş sorulması halinde tatminkar cevap verebilmesi, konuyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve konunun geleceği hakkında varsayımlarda bulunabilmesi şeklinde tanımlanır.

Yaptığı çalışmalarda elde ettiği verileri ulusal ve uluslar arası “hakemli dergiler” de yayın haline getirebilmesi için hazırlayacağı yayının neleri içermesi gerektiğini ve verileri nasıl sunması gerektiğini bilmelidir. Çalıştığı konu üzerinde üst düzeyde literatür bilgisine sahip olmalı, bu konuyla ilgili güncel yayınları takip etmeli ve geliştirdiği varsayımlarla konuya yeni bakış açısı ile kabul edilebilecek yayınlar yapabilecek bilgi düzeyine sahip olmalıdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar üniversite, eğitim araştırma hastaneleri, Sağlık bakanlığı ve özel sağlık kuruluşlarında hasta hizmeti, eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunabilir. Adolesan sağlığının her alanda geliştirilebilmesi için ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği (proje, kongre, kurs, araştırma, danışmanlık) yapabilir. Mezunlar akademisyen olarak üniversitelerde kariyerlerini sürdürebilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bu doktora programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Program ilk 4 yarıyılda en az 30'ar AKTS'lik ders, son 4 yarıyılda ise toplam 120 AKTS'lik tez dönemi olmak üzere en az 240 AKTS krediden oluşmaktadır.

Öğrenciler ilk iki yılda (dört yarıyılda) zorunlu dersleri tamamlamak durumundadırlar. Gerekli kredi, seçmeli derslerden sağlanmaktadır. Öğrenciler ilgi alanları ve tez çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Toplum Ağız Diş Sağlığı Programlarında yer almayan diğer programlara ait dersleri de alabilirler. En az 120 AKTS kredisini tamamlayan öğrenci, danışmanının onayı doğrultusunda ilave seçmeli ders alabilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında da yer alan Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav yönetmeliği (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/Sabil/belgeler/dilekce/HU%20Lisansustu%20Yonetmeligi.PDF) uygulanacaktır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında yer alan Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin mezuniyet için gerekli olan koşulları göz önüne alınacaktır . (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/Sabil/belgeler/dilekce/HU%20Lisansustu%20Yonetmeligi.PDF)

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Sorumlusu:  Prof. Dr. Sinem Akgül

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü