CERRAHİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1963 yılında Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Diş Hekimliği Yüksekokulu olarak kurulmuştur. Cerrahi bölümünde 1968-1971 yıllarında akademik kadrolanma gerçekleşmiştir. Diş Hekimliği Yüksek Okulu, 1971 yılında alınan bir kararla bağımsız olarak Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne dönüştürülmüştür. Bu tarihten itibaren bölümümüz doktora öğrencilerini en iyi şekilde oral ve maksillofasiyal alanda araştırmacılar ve akademisyenler olarak yetiştirmeyi amaçlamakta ve iyi verimli bir eğitim verilmeye çalşılmaktadır.

Fakültemizin kuruluşundan beri,'diş hekimi' kavramının hekimlik kısmını da en güzel vermeye çalışan ve öğrencilerine sevdiren Anabilim Dalımız,özellikle Ağız,Diş ve Çene Hastalıklarına bağlı Dentoalveoler Cerrahi, Preprotetik ve İmplant Cerrahisi, Laser Cerrahisi ve Uygulamaları, Radyoterapi ve Bifosfonata bağlı Osteonekroz Önlem- Tedavi ve Cerrahisi, Dental ve Maksillomandibuler Travmatoloji , Dentoalveoler Ortodontik Cerrahi Uygulamaları, T.M.Eklem Hastalıkları Tedavisi ve Arthrosentez Uygulamaları, Dentoalveoler Enfeksiyonların Tedavisi gibi alanlarda,lokal ve genel aneztezi altında ve lokal ve genel ameliyathane imkanlarını kullanarak doktora öğrencilerimize eğitim sunmaktadır.

Yıllardır Engelli Hastalara verdiği hizmetleri,son dönemde Anabilim Dalımız bünyesinde açılan genel anestezi imkanlarını sağlayan ameliyathanerle daha verimli hale gelmiştir.

H.Ü.Erişkin ,Çocuk ve Onkoloji Hastanesi ile aynı kampusta Diş Hekimliği Hastanesi'nin de faaliyete geçmesi ile,gerek lisans ve gerekse lisansüstü eğitimimizde yetkinliğimiz dahada artmıştır..Özellikle diğer hastanelerle bir arada olmamız, çalışma alanımız içine ağırlıklı olarak giren, Sistemik Hastalıkları olan hastalarımızın tedavi ve cerrahi uygulamalarında avantaj sağlamaktadır.Alanı ile ilgili en güncel tedavileri uygulayan Anabilim Dalımız, bunu,bütün çalışanlarıyla, cerrahi disiplin içinde sürdürmeye kararlıdır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Dişhekimliği Fakültesi mezunu olmak. (Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların denkliği YÖK tarafından onaylı olmalı, Adaylar tam zamanlı olarak Anabilim Dalın da bulunmalı, yıllık ve günlük izinlerini Anabilim Dalı Başkanı Bilgisi dahilinda kullanmalıdır.)

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktoraya kabul edilen yüksek lisans mezunu doktora öğrencileri öğrenimleri boyunca en az 240 AKTS'lik ders almalıdır.

Öğrenciler Bilim Doktoru ünvanını alabilmek için ‘H. Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin gerektirdiği koşulları sağlamalıdır. (http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0)

Bunların dışında gerekli koşullar:

1. Yeterlilik sınavında başarılı sayılabilmek için gerekli koşullar:

-En az 90 kredi olmak üzere yeterlilik öncesi doktora ders kredileri ve 30 AKTS'lik doktora öncesi yeterlilik dersini almış olması, yılda en az bir seminer sunmuş olması, bilimsel toplantılarda sunulmak üzere poster ve sözlü bildiri hazırlayabilme becerisi kazanmış olması, bilimsel etik konulara hakim olması ve bunları uyguluyor olması, Doktora Yönetmeliği'ne uygun olarak kurulan jürinin periodontoloji alanında sözlü ve yazılı yeterlilik değerlendirmesi sonucu başarılı bulunmuş olması gereklidir.

2. Tez çalışması için aranan koşullar:

Yeterlilik sınavında başarılı bulunmuş olması, tez konusu olarak özgün bir bilimsel veya yöntemsel problemi kurgulamış ve ortaya koymuş olması, tez çalışması ile ilgili gerekli teorik-metodolojik bilgi ve beceriye sahip ve bunları uygulayabilecek yetide olması, bu problemi çözmeye yönelik hipotez kurabilmesi, gerekli ise Etik Kurul onaylarını almış olması, tez çalışmasını, çalışmanın yapılacağı akademik kurul/lara ön taslak halinde sunup, varsa ön deneyleri, tezin hipotezini, amacını ve planını hazırlamış olması.

3. Tez savunması için aranan koşullar:

Lisansüstü eğitim yönetmeliğinde belirtilen niteliklerde bir tezi sonuçlandırmış ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü tez kılavuzuna ve standartlarına uygun şekilde hazırlamış olması, tez çalışması süresince uyguladığı yöntemlerin teorik temellerini bilmesi ve tezindeki yöntemleri tek başına uygulayabilir/kurabiliyor hale gelmiş olması, hazırladığı tez ile ilgili güncel bir bilimsel konuşma yapabilecek birikime sahip olması, tezi sırasında elde ettiği verileri yorumlayıp çıkarımlar yapabiliyor olması, kendi başına bir bilimsel proje kurgulayıp, hayata geçirebilecek donanıma ulaşmış olması gereklidir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Ağız Diş Çene Cerrahisi'ne giriş için dişhekimliği yüksek lisans eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak gereklidir

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı olarak doktora eğitiminde; bilimsel araştırma, sağlık, eğitim gibi alanlarda araştırmacı ve eğitimci konumda görev alabilecek donanıma sahip, oral ve maksillofasiyal alanda araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Oral ve Maksillofasiyal alanda temel ve klinik bilgilere sahip, etik kurallara bağlı olarak alanında her türlü tanıyı koyabilen ve tedavi yapabilen, alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek mesleğinin gererklerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan, her türlü yeni bilgiyle kendisini geliştiren ve bilgilerini paylaşan , yeniliklere ve gelişmelere açık ağız diş çene cerrahisinde bilim doktorları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Ağız Diş Çene Cerrahisi doktorasına sahip bireyler akademik kariyerlerini sürdürebilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programımız %75 zorunlu ve % 25 seçmeli derslerden oluşmaktadır. Seçmeli derslerimiz hem bölüm içi hem de bölüm dışı seçmeli dersleri içermektedir. Seçmeli derslerimiz ilk üç dönem alınabilmektedir. Dördüncü dönemde doktora yeterlilik sınavına hazırık dersi ve bu dersi takiben yeterlilik sınavı yer almaktadır. Beş, altı, yedi ve sekinci yarıyıllarda ise tez çalışmaları yer almaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. (http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Doktora programında yer alan 240 AKTSlik alan içi ve alan dışı seçmeli ve zorunlu dersleri başarıyla tamamlamak ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü tez kılavuzuna ve standartlarına uygun şekilde alanıyla ilgili doktora tezi hazırlamış olmak.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Alper Aktas

 

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Sıhhiye Ankara

Tel: 0 312 305 22 20

aktasa@hacettepe.edu.tr