TARİHSEL MÜZİKOLOJİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Tarihsel Müzikoloji Yüksek Lisans Programı; Avrupa'dan Asya'ya uzanan Türkiye coğrafyasında yaşam alanı bulmuş farklı müzik geleneklerinin tarihini, tür ayrımı gözetmeksizin, çağdaş kuramlara ve bilim etiğine sadık kalarak araştırmaya ve bu araştırmaları bilimsel yayınlar biçiminde ilgili çevrelerle paylaşmaya odaklanmıştır. Programda, özgün Türk kültürü ile birlikte, Balkanlar'dan Ortadoğu'ya "Türkiye coğrafyası" olarak anılan bir bölgede var olmuş ve bu topraklara izleri sinmiş olan İlk Çağ Akdeniz Uygarlıkları, Orta Çağ Küçük Asya'sı ve Arap/Fars İslâm Dünyası gibi kadim kültürlerin yanı sıra günümüzde de varlığını sürdüren Osmanlı müziği, yirminci yüzyıl ve sonrası Batı sanat ve popüler müzikleri gibi çeşitli kültür ve türlere yer verilmektedir.  

Bir diğer önemli husus ise bu içerikle irtibat sürecinde tarihsel araştırma yöntemine yapılan vurgudur. Tarihsel Müzikoloji Yüksek Lisans Programı'nda; bir yandan tarihsel müzikolojiye özgü terminoloji, yöntem ve kuramlar incelenirken, diğer taraftan odaklanılan geleneklerle doğrudan kendi belgeleri üzerinden irtibat kuran dersler vasıtasıyla bu kuramların uygulamaya dökülmesi sağlanmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program'a başvuruda bulunabilmek için; yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı koşulların yanında, 

- En az 4 (dört) yıllık bir lisans diplomasına sahip olma,
- Program'a başvuru gerekçesinin ve odaklandığı çalışma konularının ayrıntılı olarak açıklandığı bir niyet mektubu sunma,
- YDS veya YÖKDİL'den en az 50 puan almış olma ya da geçerliliği Senato tarafından kabul edilen diğer ulusal ya da uluslararası dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer puan almış olma

koşulları aranır. 

Giriş Sınavı, 70 (yetmiş) puan üzerinden değerlendirilen yazılı sınav ve 30 (otuz) puan üzerinden değerlendirilen sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur ve toplam 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. 

Yazılı sınavda, adaylara aşağıdaki konu başlıklarından sorular yöneltilir:

- İngilizce: Müzik Tarihi alanından seçilmiş İngilizce bir metin: Okuma-anlama soruları (7 puan)
- Batı Müziği Tarihi ve Edebiyatı: Dönemler, besteciler, eserler (21 puan)
- Geleneksel Türk Müzikleri Tarihi: Dönemler, besteciler/icracılar, eserler (14 puan)
- Popüler Müzikler Tarihi (7 puan)
- Batı Müziği Teorisi: Diyatonik Armoni, form bilgisi, müzik performansı analizi (14 puan) 
- Geleneksel Türk Müzikleri Teorisi: Makam, usûl, tür ve form bilgisi (7 puan)

Yazılı sınav kağıtları iki yıl süre ile saklanır.

Sözlü sınavda, adaylara aşağıdaki konu başlıklarından sorular yöneltilir:

- Çoksesli Türk Müziği Tarihi: Besteciler, eserler (10 puan)
- Geleneksel Türk Müzikleri Tarihi: Dönemler, besteciler/icracılar, eserler (5 puan)
- Türkiye'de Popüler Müzikler Tarihi: Türler/akımlar (5 puan)
- Niyet mektubunda yer alan çalışma konuları: Kavramsal çerçeve ve literatür bilgisi (10 puan)

Sözlü sınav sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve kayıtlar iki yıl süre ile saklanır. 

Adayların genel başarı notu, lisans not ortalamasının %40'ı ile Giriş Sınavı'ndan alınan puanın %60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. 

Giriş Sınavı'ndan en az 50 (elli) puan alan ve genel başarı notu en az 60 (altmış) olan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Başarılı adaylar, genel başarı notu itibarıyla en üstten aşağıya doğru sıralanarak, ilan edilen kontenjan çerçevesinde Program'a kayıt hakkı kazanırlar. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate alınır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Toplam 21 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, Seminer dersi ile diğer dersleri başaran ve hazırladığı tez, Savunma Sınavı sonucunda başarılı bulunan öğrenciler, Tarihsel Müzikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olma hakkı kazanırlar.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

· Çağdaş kuramlara ve bilim etiğine sadık bilimsel yayınlar üreterek tarihsel müzikoloji literatürüne katkıda bulunabilecek,

· Çağımız sosyal bilim kuramlarını da kullanarak Türkiye müzikleri tarihine yeni bakış açıları kazandırabilecek,

· Türkiye sınırları içinde yaşamış ve yaşamakta olan müzik kültürlerinin birbirleriyle etkileşimini tarihsel kaynakların ve güncel bilgilerin ışığı altında inceleyebilecek,

· Türkiye'nin geçmişten günümüze komşu coğrafyalarla kurduğu kültürel bağlantı ve müziksel etkileşimi tarihsel kaynakların ve güncel bilgilerin ışığı altında inceleyebilecek alan uzmanları yetiştirmek.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları; devlet ya da vakıf yükseköğretim kurumlarında akademisyen; devlete veya özel sektöre bağlı diğer kuruluşlarda ise müzikolog/müzik tarihçisi olarak görev yapabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program'da; Özel Konular, Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ile Seminer olmak üzere toplam 3 ulusal kredilik üç zorunlu ders yer almaktadır. Program'ın sahip olduğu toplam 120 AKTS kredisinin 75'i zorunlu, 45'i ise seçmeli dersleri kapsamaktadır. Söz konusu 45 AKTS kredisinin en çok 15'i, Tarihsel Müzikoloji dışındaki alanlardan seçilebilir.

Öğrencilerin, tarihsel müzikolojinin belirli alanlarında uzmanlaşmak üzere alabilecekleri alan içi seçmeli dersler aşağıda sergilenmektedir:

Ders Kodu, Adı
TML 603 Müzik Tarihinin Tarihi
TML 604 Tarihsel Süreçte Müzik Felsefesi
TML 605 Tarihsel Metinlerle Müzik Araştırmaları
TML 606 Anadolu Müzik Geleneklerini Araştırmak
TML 607 Anadolu Müziği Tarihi
TML 608 Âsitâne'nin Müziği
TML 609 Çağdaş Türk Müziği'nde Geleneğin Soyutlanması
TML 610 Çağdaş Türk Müziği'nin Öteki Yüzü
TML 611 Türkiye'de Popüler Müziğin Toplumsal Tarihi
TML 612 Türk Piyano Müziği Literatürü
 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her bir ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, söz konusu dersin sorumlu öğretim elemanınca hazırlanan ve Ders Bilgi Paketi'nde yer alan "Değerlendirme Sistemi" başlıklı maddede tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

21 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı tez, Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program'dan mezun olma hakkını kazanırlar.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Ayten Kaplan (Anabilim Dalı Başkanı)

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Anabilim Dalı, Beytepe Yerleşkesi 06800 Ankara

aykap@hacettepe.edu.tr

Telefon: (0312) 212 62 10-246

Faks: (0312) 215 84 66