TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Yüksek Lisans Programının temel özelliği disiplinlerarası ve bütüncül bir yaklaşımı benimsemiş olmasıdır. İlgili Sosyal ve Beşeri bilimlerin bilgi, bulgu, yöntem ve kuramları çerçevesinde, Türk Uygarlığının her dönemdeki dil, tarih, edebiyat, folklor, sanat, müzik, siyasal ve toplumsal yapı, maddi kültür varlıkları ve gündelik yaşamdan oluşan kültürel varlığını bütüncül bir şekilde incelemek programın ana özelliğidir. Bu perspektifte hareket eden Enstitümüz, disiplinlerarası yöntemle Türk uygarlığının dili, tarihi, edebiyatı, folkloru, sanatı, müziği, bireysel ve toplumsal davranışlar örgüsü, maddi kültür eserleri, üretim ve tüketim alışkanlıklarından oluşan kültürel varlığını karşılaştırmalı bir yaklaşımla inceleyerek bulgularını lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim programlarında paylaşmayı ve yenilikçi bir yöntem izlemeyi hedeflemektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa, Türkiye'de veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışında bulunan dört yıllık bir lisans programından mezun olan ve Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Sosyal Bilimler için ön görülen minimum başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.

Programa kayıt hakkı kazanabilmek için giriş sınavını kazanmak zorunludur.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

-Programa Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi ve Türkoloji bölümleri dışından kayıt yaptıran öğrencilere Ders danışmanı ve Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ile her dönem için 6 krediyi geçmemek üzere, fazladan ders aldırılabilir.

-Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci, alanda bilim uzmanlığı tezi hazırlar ve Yönetmelikte öngörülen süre ve jüri onayı ile bilim uzmanı derecesi almaya hak kazanır

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Öğrenci Tarih, Türk dili ve edebiyatı, sosyoloji, sanat tarihi, halk bilimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında edindiği alan bilgisi üzerine Türkiyat perspektifi ve disiplinlerarası yaklaşımını kullanarak eğitimini sürdürür. Aldığı dersler ve yaptığı tezlerde kendi disiplininden edindiği metodolojiyi Türkiyat alanına taşır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Enstitümüz, disiplinlerarası yöntemle Türk uygarlığının dili, tarihi, edebiyatı, folkloru, sanatı, müziği, bireysel ve toplumsal davranışlar örgüsü, maddi kültür eserleri, üretim ve tüketim alışkanlıklarından oluşan kültürel varlığını karşılaştırmalı bir yaklaşımla inceleyerek bulgularını lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim programlarında paylaşmayı amaçlamakta ve bütünlükçü bir yöntemle öğrencileri bir sonraki (Doktora) eğitimine hazırlamayı hedeflemektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

i) Türk tarihi ve kültürüne bütünlükçü bir şekilde yaklaşır,

ii) Türkiyat alanında dünyadaki bilimsel yöntem ve bulgulara paralel bilgi üretme metodolojisi kazanır;

iii) Tarihten günümüze dil, kültür ve sosyal yapıda meydana gelen değişimlerde göç, coğrafi şartlar, teknolojik ve iklimsel koşulların yerini ve rolünü açıklar;

iv) Tarihten günümüze Türkiyat araştırmaları için gerekli kaynak dillerinden en az birisini okur, anlar, analiz eder ve evrensel bilgiye katkıda bulunacak şekilde yeni bilgi üretir, yorumlar.

v) Yukarıdaki deneyimden hareketle akademisyen, öğretmenlik vb. meslekleri başarıyı ile gerçekleştirebilme donanımına sahip olur.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek  Lisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Bunlardan ilk iki yarıyılı ders dönemi, diğer yarıyıllar da tez dönemi olarak uygulanır. Ders döneminde biri seminer dersi olmak üzere üçü zorunlu ve 37?si seçmeli olmak üzere toplam 40 ders bulunmaktadır. Her bir yarıyıl 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTS?den oluşmaktadır. Dersler arasında alanla ilgili temel disiplin dersleri bulunmaktadır. Program derslerinin  %90?ı seçmeli statüsündedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Öğrenci kodladığı derse devam etmek ve başarı için asgari koşulları yerine getirmek zorundadır. Bunlar arasında derslere katılım, sunum, dönem sonu ödevi ve bazı dersler için genel sınavlardan geçer not almak yer alır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Dersleri başarıyla tamamlayan öğrenci alanda disiplinlerarası ve özgün bir yöntem ile yüksek lisans tezi hazırlamak zorundadır. Bu tez Enstitü Kurulu tarafından belirlenen jüri önünde savunulmak suretiyle başarı/başarısız olunur.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Yunus KOÇ

Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı