YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROGRAMI (TEZSİZ/İ.Ö.)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Enstitü bünyesinde, YÖK Yürütme Kurulu'nun 29.01.2004 tarihli kararı ile Türkiyat Araştırmaları Anabilim dalı kurulmuştur ve bu tarihten itibaren lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı'nda faaliyet gösteren Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi tezsiz yüksek lisans programının amacı Türkçeyi yabancı dil olarak öğretecek gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, ilerici bakış açısına sahip ve etik değerleri benimsemiş, dil öğretimine ve ilgili alanda öğretmen yetiştirmeye katkı sağlayacak yenilik ve gelişmelere açık akademisyenler yetiştirmektir.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi tezsiz yüksek lisans programının öğretim dili Türkçedir. Bu program, dil, dilbilimi, kültür, edebiyat, yabancı dil eğitiminin tarihsel gelişimi ve ağırlıklı olarak dil öğretimi alanlarını kapsamaktadır. Dil edinimi; uygulamalı dilbilim; dil-kültür etkileşimi; edebiyat bilimi; dil becerileri; dil becerilerinin farklı düzeylerde, farklı yaş gruplarının öğretimine yönelik materyal geliştirme ve uyarlama; sınav hazırlama ve değerlendirme; öğrenci gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak ders izlencesi tasarlama ve özellikle bu alanın ihtiyaç duyduğu öğretmenleri yetiştirme gibi konularla ilgili bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Öğrenciler, sadece bilgi edinmekle kalmaz ayrıca makale yazma, konferans, seminer, sempozyumlarda sunum yapma ve çeşitli projelere katılma gibi bilimsel çalışmalar da yürütmektedirler.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Lisansüstü programlara başvuru koşulları "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeligi" ile her anabilim/anasanat dalının kendi yönergesi hükümlerince belirlenmektedir.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi lisansüstü programına Fen-Edebiyat, Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Beşerî Bilimler vb. fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Halk Bilimi, Dilbilim, Filoloji, Mütercim Tercümanlık bölümleri ile Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve diğer dil eğitimi bölümlerinin lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir.

Programa başvuracak adayların ALES sözel puan türünden en az 55 puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir. Başvuruda Yabancı Dil koşulu aranmamaktadır.

Bu yönergede geçmeyen hususlarda Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği geçerlidir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmeleri için 2 zorunlu ve 9 seçmeli olmak üzere en az 11 ders ve 30 yerel krediyi, ayrıca “Proje ve Uygulama” dersini tamamlamaları, hazırladıkları projeyi jüri önünde başarıyla savunmaları gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ya da anabilim/anasanat dalı ile ilgili esaslarda belirtilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir lisans diplomasına sahip olmak.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi tezsiz yüksek lisans programının amacı Türkçeyi yabancı dil olarak öğretecek gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, ilerici bakış açısına sahip ve etik değerleri benimsemiş, dil öğretimine ve ilgili alanda öğretmen yetiştirmeye katkı sağlayacak yenilik ve gelişmelere açık akademisyenler yetiştirmektir. Bu amaçla, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi'nde en etkin yaklaşım, yöntem ve tekniklerin adaylara kazandırılması hedeflenmektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

i) Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimine bütünlükçü bir şekilde yaklaşır,

ii) Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında dünyadaki bilimsel yöntem ve bulgulara paralel bilgi üretme metodolojisi kazanır;

iii) Tarihten günümüze yabancı dil olarak Türkçe öğretimi araştırmaları için gerekli kaynak dillerinden en az birisini okur, anlar, analiz eder ve bu bilgileri evrensel bilgiye katkıda bulunacak şekilde yeniden üretir ve yorumlar.

iv) Yukarıdaki deneyimlerden hareketle akademisyenlik, öğretmenlik vb. meslekleri başarıyla gerçekleştirebilme donanımına sahip olur.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ikinci öğretimdir. Programa kabul edilen öğrenciler kredi başına Enstitü Kurulunca belirlenen ücreti ödemek zorundadırlar. Program toplam en az 30 yerel krediden ve bir “Proje ve Uygulama” dersinden oluşmaktadır. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise program en az 90 AKTS'den oluşur.

Program derslerini başarıyla tamamlamış ve akademik ortalaması en az 2,75 olan öğrenci, üçüncü yarıyılda “Proje ve Uygulama” dersini alabilir. Öğrencilerin “Proje ve Uygulama” dersinin sonunda danışmanlarına bir rapor sunması; örnek ders hazırlayarak 3 kişilik jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Öğrenci kodladığı derse devam etmek ve başarı için asgari koşulları yerine getirmek zorundadır. Bunlar arasında derslere katılım, sunum, dönem sonu ödevi ve bazı dersler için genel sınavlardan geçer not almak yer alır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az 30 yerel kredilik lisansüstü ders alması ve hazırladıkları projeyi jüri önünde başarıyla savunmaları gerekir. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise öğrencilerin, en az 90 AKTS kredisini tamamlamış olması ve Akademik ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 olması gerekir. “Proje ve Uygulama” dersi son yarıyılda alınır. Öğrenciler, “Proje ve Uygulama” dersini aldıkları yarıyılın sonunda danışmanlarına bir proje raporu sunmak ve 3 kişilik jüri önünde örnek ders sunumunu başarı ile gerçekleştirmek zorundadır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 2. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Yunus KOÇ

Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı