ALMAN DİLİ EĞİTİMİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı Doktora Öğretim Programı “dersler” ve “tez” olmak üzere iki aşamadan oluşur. Alman Dili Eğitimi Doktora programına Alman Dili Eğitimi Bilim Uzmanlığı Diploması veya buna eşdeğer bir diplomaya sahip olanlar başvurabilir. Adayların, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün öngördüğü ALES ve dil puan koşullarını yerine getirmiş olması gerekmektedir (Bkz: H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği). Yüksek Lisans programına giriş sınavı mülakat biçiminde yapılır. Programın öğretim dili Almanca'dır.

Öğrenciler bir dönemde en fazla 9 kredi olmak üzere, toplam 26 (24 kredi Doktora Programı dersleri + 2 kredi Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık Dersi) kredilik ders almak zorundadırlar. En az 26 kredilik (120 AKTS) dersten başarılı olan öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde konu ile ilgili koşulları yerine getirdikten sonra yeterlilik sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olanlar bir danışman öğretim üyesi yönetiminde “doktora tezi” hazırlarlar. Doktora tezi Almanca olarak yazılır. Tez savunmasında başarılı olan öğrencilere Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından “Alman Dili Eğitimi Bilim Doktorluğu” diploması verilir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Başvuruda kabul edilen yüksek lisans programları: Alman Dili Eğitimi, Alman Dili ve Edebiyatı, Almanca Mütercim-Tercümanlık

Minimum yüksek lisans akademik ortalaması: 3.00

ALES Minimum Puanı: 60 ( ) EA (x ) SÖZ ( ) SAY

Yabancı Dil Puanı: 85

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Alman Dili Eğitimi doktora derecesini elde etmek için 120 (ders yükü)+120 (tez çalışması) =240 AKTS'nin tamamlanması, dörtlük sisteme göre genel akademik ortalamanın en az 3,00 olması, doktora yeterlik sınavı ve doktora tez savunma sınavının başarılması gerekmektedir.

Daha detaylı bilgi için Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün web sayfasında yer alan yönetmeliğe bakınız: http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı doktora programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler Alman Dili Eğitimi Bilim Uzmanlığı Diploması veya buna eşdeğer bir diplomaya sahip olan öğrencilerdir.

Daha detaylı bilgi için Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün web sayfasında yer alan yönetmeliğe bakınız: http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Alman Dili Eğitimi doktora programı, toplumsal, kültürel, mesleki ve bilimsel etik değerleri dikkate alan; farklı düşünce ve kültürlere açık; yaratıcı ve eleştirel düşünebilen; kendisini sürekli geliştirmeyi hedefleyen, ulusal ve uluslararası düzeyde yabancı öğretimine ilişkin analiz, sentez ve eleştirel değerlendirme yapabilen ve Türkiye'de yabancı dil öğretimine katkı sağlayacak yeni düşünce, model, yöntemler ve uygulamalar geliştirebilecek bilim insanları yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Alman Dili Eğitimi Doktora Programı mezunları, eğitim kurumları ve akademik kurumların yanı sıra çeşitli kamu ve özel kuruluşlar ile Bakanlıkların dış ilişkiler ve Avrupa Birliği ile ilgili bölümlerinde görev yapabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı doktora programı, üç yarıyıl ders, bir yarıyıl doktora yeterlik sınavına hazırlık ve dört yarıyıl tez çalışmasını (ayrıca iki yarıyıl uzatma) kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır. Öğrenci, güz ve bahar dönemlerinde açılan seçimlik derslerden toplam 24 (Doktora programı dersleri) + 2 (Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık Dersi)= 26 kredilik (120 AKTS) ders almak zorundadır. Doktora yeterlik sınavı ve tez önerisinin kabulü aşamasından sonra başlanan tez çalışması dört yarıyıl (Toplam 120 AKTS) sürer. Toplam 240 AKTS elde edilmesi gereken bu program, ders ve tez çalışmasıyla birlikte 4, uzatma durumunda iki dönem uzatma süresiyle ile birlikte 5-6 yıl sürer.

A) Programda bölüm dışı seçmeli derslerin alınması istenmemektedir.

B)

Seçmeli derslerin alan içi yüzdesi

%100

Seçmeli derslerin alan dışı yüzdesi

%0

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Alınması gereken minimum ders sayısı: Sekiz ders +Seminer dersi

Kazanılması gereken yerel kredi ve AKTS: 27 Kredi/90 AKTS

Minimum akademik not ortalaması: 3.00

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Öğretim Üyesi Doğu ATAŞ

E-Posta: datas@hacettepe.edu.tr

Telefon: +90(312) 297 85 75

Faks: +90(312) 297 61 19

Ana Bilim Dalı Lisansüstü Programı Bologna Sorumlusu

Prof. Dr. Çiğdem ÜNAL

E-Posta: cunal@hacettepe.edu.tr

Telefon: 312 297 85 75 - 132

Faks: +90(312) 297 61 19