ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

1992 yılında YÖK tarafından Başkanlığınca açılması onaylanan Bölümümüz 1994 yılında Üniversitemiz Senatosu kararıyla kurulmuş ve 1997-1998 eğitim ve öğretim yılında tezli yüksek lisans programımız faaliyete geçmiştir. Bununla birlikte 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında Barış ve Çatışma Çalışmaları tezli yüksek lisans programımız da başlatılmıştır. Yüksek lisans programımız, ilke olarak disiplinlerarası bir yaklaşımla sürdürülmektedir. Bu nedenle, ilgilendiği konuları tarihsel, toplumsal, siyasal, hukuksal, iktisadi ve psikolojik öğelerini göz önüne alarak neden-sonuç ilişkilerini belirlemeye; bunun sonucunda da ayakları yere basan yorumlar yapmaya özen göstermektedir. Programın ana hedefi, bilim uzmanlığı unvanını alacak olan mezunların, gelecekte rapor, analiz, inceleme çalışmaları hazırlarken kullanacakları ölçütleri ve akademik biçemi öğrencilere kazandırmaktır. Böylece, akademik çalışmalarını ilerletme düşüncesinde olan öğrenciler doktora çalışmasında kullanacakları temel yöntembilgisini de edinmiş olacaklardır. Yüksek lisans programımız, uluslararası ilişkiler alanındaki bilimsel literatürü ve güncel kaynakları takip ederek uluslararası hukuk, diplomasi tarihi ve uluslararası ilişkiler teorileri konusunda edindiği ileri düzeydeki bilgileri, uluslararası sorunların tanımlanmasında ve analiz edilmesinde kullanarak bağımsız analizler üretmeyi ve bu analizlere dayanarak strateji ve politika önerileri geliştirmeyi kendisine misyon edinmiştir. Yüksek lisans öğrencilerinin de uluslararası ilişkiler alanında edindikleri bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmeleri, bu değerlendirmeler ekseninde uluslararası ilişkiler teorileri perspektifinden küresel ve bölgesel sorunları inceleyerek akademik araştırmalar yapmaları ve bu sorunların çözümü amaçlı bölümümüzce yürütülen bireysel ve ekip çalışmalarında yer almaları sağlanmaktadır. Yüksek lisans programımızca yürütülen bu tür çalışmaların yapılmasında ileri düzeyde diplomatik ve akademik İngilizce kullanılmakta, bilgisayar teknolojilerine başvurulmakta ve edinilen bilgilerin aktarılması sürecinde akademik Türkçeden etkin bir biçimde faydalanılmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Adayların, ilke olarak, Uluslararası İlişkiler Bölümü veya Siyaset Bilimi Bölümü mezunu olmaları beklenmektedir. Değilse, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün Akademik Kurulu'nca denkliği onaylanan başka bir dört yıllık ya da üzeri eğitim kurumundan diploma almış olmalıdır. Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi mezunu olmayan adayların sınavı kazanmaları durumunda, Programa kabul edilen öğrencilerin, bilimsel hazırlık programı çerçevesinde daha önceden belirlenmiş olan Bölümün Lisans programındaki kimi derslerden almaları gerekmektedir. Bu durumda olan öğrencilerin transkriptleri incelemeye alınarak bilimsel hazırlık programının içeriği Bölüm Akademik Kurulu tarafından belirlenir. Programa kabul edilebilmek için, öğrencilerin her bir bilimsel hazırlık dersinden başarı ile geçmeleri gerekmektedir.

2. Lisans akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 2.70 veya eşdeğeri olması,

3.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES ) eşit ağırlık puan türünde en az 65 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 65 puana eşdeğer puan almış olmak.

4. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 80 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen İngilizce sınavlardan birinden 80 eşdeğeri puan almış olmak.

5. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

6. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

Başvuru Özel Koşulları:

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı başvurularında aday öğrencilerden başvuru esnasında 2 (iki) adet Referans Mektubu (İngilizce) ve Niyet mektubu (İngilizce) istenmektedir.

Adayların bu evrakları başvuru tarihleri arasında başvuru evrakları ile birlikte Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalına teslim etmeleri gerekmektedir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrenciler anabilim dalının programında yer alan derslerden toplamda en az 30 kredilik ders (en az 120 AKTS) almak zorundadır (bu derslerden en az bir tanesi seminer olmak zorundadır). 30 kredilik derslerin en çok 6 kredisini Anabilim Dalı Akademik Kurulu kararıyla başka bir anabilim dalından alabilirler

Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin en az C1 notu almış olması gerekir.

Programın zorunlu derslerini başarı ile tamamlamış olan ve akademik ortalaması en az 2.75 olan öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez çalışması önerisi sunabilir.

Derslerini tamamlayan öğrenciler Anabilim Dalı'nın belirleyeceği tez danışmanları yönetiminde ilke olarak İngilizce bir tez hazırlamak ve tez sınavında başarılı olmak zorundadırlar.

Yukarıdaki ölçütlerin tümü kaynağını HÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nden almaktadır. http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

HÜ Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı'na yatay geçiş yapabilmek için programa kabul koşullarını sağlamak gereklidir. Diğer konular için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri geçerlidir.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Yüksek Lisans programımızın amacı, öğrencilerimizin uluslararası ilişkiler disiplini içindeki belirli bir alanda bilim uzmanlığı ünvanını almalarını sağlamaktır. Ayrıca, öğrencilere bilimsel düşünceye sahip olmasını sağlamak ve akademik yazma becerisini kazandırmaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programımız revaçta olan bir program olduğundan çok farklı alanlardan aday programımıza (kendi öğrencilerimiz de olmak üzere) başvurmaktadır. Anabilim dalımız disiplinlerarası çalışmayı önemsediği için bu talepleri olabildiğince karşılamaya gayret göstermektedir. Ancak bunun için herhangi bir biçimde pozitif ya da negatif bir ayrımcılık uygulamamaktadır. Öğrencilerimizin önemli bir kısmı da kariyer sahibi olarak bölümüze geldiğinde mesleki profili çıkarmak oldukça zor bir durumdur. Bununla birlikte gelen öğrencinin profilini vermek olanaklıdır. Buna göre, başta Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve TİKA olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından, Birleşmiş Milletler, UNICEF, UNHCR gibi uluslararası kuruluşlar ve bu kuruluşların alt birimlerinden, ayrıca ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarından; TSK mensupları, hukukçular, mühendisler, emniyet mensupları, dilci ve edebiyatçılar gelmektedir. Bölümümüz mezunlarının bir kısmı çeşitli burs olanaklarıyla, yurtiçinde ve yurtdışındaki saygın eğitim kurumlarında doktora çalışmalarına devam edebilmektedirler. Bu çalışmaların ardından mezunlarımızın arasından geleceğin akademik kadrolarını oluşturacak şekilde çeşitli üniversitelerde görev yapanların sayısı artmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin Uluslararası İlişkiler alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel araştırma yapmasını, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

Program dersleri dönemliktir ve çoğunlukla teorik derslerden oluşmaktadır, ayrıca ön koşullu ders bulunmamaktadır.

Genel Toplam

120

Zorunlu Ders Kredisi

30

Seçmeli Ders Kredisi

30

Zorunlu Ders Kredi Yüzdesi

%50

Seçmeli Ders Kredi Yüzdesi

%50

Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Gerekli hallerde anabilim dalı başkanlığının ve danışmanın ortak kararı ile öğrenci başarısız olduğu seçmeli bir dersin yerine başka bir seçmeli dersi alabilir.

Programın zorunlu derslerini başarı ile tamamlamış olan ve akademik ortalaması en az 2.75 olan öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez çalışması önerisi sunabilir.

Program öğrencilerinin çeşitli kurum ve kuruluşlarda staj yapmaları mümkündür, program dâhilinde zorunlu staj bulunmamaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencinin bu programdan mezun olabilmesi için Seminer dersinden başarılı olması, en az 30 krediyi (AKTS'ye göre 120 krediyi) tamamlamış olması ve hazırlamış olduğu tez çalışmasını başarıyla sunmuş olması gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen mezuniyetle ilgili şartları yerine getiren öğrenciler bu programdan mezun olmaya hak kazanırlar.

Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Yonca Anzerlioğlu

E-posta: yonca@hacettepe.edu.tr

Ofis Tel: 297 81 11

Adres: Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü, Beytepe, ANKARA