ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Senatosu kararıyla kurulmuş ve 1997-1998 eğitim ve öğretim yılında tezli yüksek lisans programı faaliyete geçmiştir. Doktora programının amacı hem yurt içinde hem de yurt dışında mevcut ve yeni üniversitelere bilim insanı yetiştirmek ve üniversite dışında çalışma yapacak mezunlarına Uluslararası İlişkiler disiplininin belli alanlarında uzmanlaşma olanağı vermektir. Program Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne bağlı olarak yürütülmektedir. Doktora programının dili İngilizcedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Adayların, ilke olarak, Uluslararası İlişkiler Bölümü veya Siyaset Bilimi Bölümü yüksek lisans programı mezunu olmaları beklenmektedir. Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi mezunu olmayan adayların sınavı kazanmaları durumunda, Programa kabul edilen öğrencilerin, bilimsel hazırlık programı çerçevesinde daha önceden belirlenmiş olan Bölümün Lisans programındaki kimi derslerden almaları gerekmektedir. Bu durumda olan öğrencilerin transkriptleri incelenir ve buna göre alacakları bilimsel hazırlık dersleri Bölüm Akademik Kurulu tarafından belirlenir. Programa kabul edilebilmek için, öğrencilerin her bir bilimsel hazırlık dersinden başarı ile geçmeleri gerekmektedir.

2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 65 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 65 puana eşdeğer puan almış olmak,

3.Yüksek Lisans genel akademik başarı ortalamasının (GNO) 4 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri olması,

4. ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden 80 eşdeğeri puan almaları gereklidir.

5. Programa kabul edilebilmek için adayların, ALES puanının %50'si, yüksek lisans mezuniyet notunun %10'u, yabancı dil puanının %10'u ve giriş sınavı notunun %30'u hesaplanarak başarı sıralaması yapılır. Giriş sınavında 60 puan altında alan adaylar başarısız sayılır. Giriş Sınavı sözlü olarak Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yapılır.

6.Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

7. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

Başvuru Özel Koşulları:

Aday öğrencilerden başvuru esnasında 2 (iki) adet Referans Mektubu (İngilizce) ve Niyet Mektubu (İngilizce) istenmektedir.

Adayların bu evrakları başvuru tarihleri içerisinde diğer başvuru evrakları ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Sözlü sınav değerlendirilmesinde Anabilim Dalı'nın belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdaki 8 derste (7 ders ve 1 seminer dersi olmak üzere) (21 yerel kredi/90 AKTS) tamamlamak, Doktora yeterlik sınavında başarılı olmak ve doktora tezini başarı ile tamamlamak gerekmektedir. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen diğer koşulları sağlamak gerekmektedir.

Yukarıdaki ölçütlerin tümü kaynağını HÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nden almaktadır. http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

HÜ Uluslararası İlişkiler Doktora Programı'na yatay geçiş yapabilmek için programa kabul koşullarını sağlamak gereklidir. Diğer konular için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri geçerlidir.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Doktora programının amacı adaylara Uluslararası İlişkiler disiplininin çeşitli alanlarında akademik uzmanlık kazandırmaktır. Bu amaçla zorunlu derslerin yanı sıra çok çeşitli seçmeli dersler bulunmaktadır. Adaylar kendilerine spesifik uzmanlık alanları belirleyip kendilerini bu yönde geliştirebilmektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Doktora derecesine sahip mezunlar prestijli üniversitelerde, uluslararası örgütlerde veya kamu kurumlarında iş bulabilme imkanına sahip olmaktadır.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Doktora programı 2 yıl ders, 2 yıl tez olmak üzere toplam 4 yıldır. Öğrencilerin toplam olarak almaları gereken 240 AKTS'nin 50'si seçmeli derslerden, 40'ı zorunlu derslerden, 30'u yeterliliğe hazırlık dersinden ve 120'si ise Özel Konular'dan tamamlamak zorundadırlar. Doktora öğrencisinin alacağı derslerin en çok ikisi, yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Öğrencilerin programı başarıyla tamamlayabilmeleri için 4 yarıyıllık (ek süre verildiği takdirde 8 yarıyıllık) süre içerisinde tez çalışmasını tamamlamış ve çalışmanın doktora tezi olarak kabul edilmiş olması gerekmektedir.

Genel Toplam (AKTS)

240

Zorunlu Ders Kredisi (AKTS)

40

Seçmeli Ders Kredisi (AKTS)

50

Zorunlu Ders Yüzdesi

%44

Seçmeli Ders Yüzdesi

%56

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Doktora giriş sınavını kazanarak Enstitüye kesin kaydını yaptırmış olan öğrenciden, eğitimi eksik görüldüğü takdirde bir veya iki yarıyıl bilimsel hazırlık dersleri alması istenebilir. Öğrencinin doktora derecesi alabilmesi için Güz ve Bahar dönemlerinde biri kredisiz Seminer dersi olan üç zorunlu dersi alması ve seçimlik olarak sunulan derslerden beş tanesini seçip toplam 21 kredilik (90 AKTS) sekiz dersi başarı ile tamamlaması; doktora yeterlik sınavında başarılı olması; tez aşamasında özel konular dersinde başarılı olması; danışmanı yönetiminde bir doktora tezi hazırlaması ve tez sınavında başarılı olması gerekir.

Hacettepe Üniversitesi Doktora Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen mezuniyetle ilgili şartları yerine getiren öğrenciler bu programdan mezun olmaya hak kazanırlar.

Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Yonca Anzerlioğlu

E-posta: yonca@hacettepe.edu.tr

Ofis Tel: 297 81 11

Adres: Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü, Beytepe, ANKARA