ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI (TEZSİZ/İ.Ö.)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Uluslararası ilişkiler anabilim dalı lisansüstü programlarında, bir yandan uluslararası ilişkiler alanının tarihsel, hukuksal, kuramsal olguları ve altyapısı incelenmekte, öte yandan da bu bilgilerin uygulamaya yansımaları ve güncel olayların analizleri yapılmaktadır. Bu biçimiyle uluslararası ilişkiler anabilim dalı lisansüstü programları oldukça geniş bir alana hitap etmektedir. Bu nedenle de Anabilim Dalımızda yürütmekte olduğumuz Yüksek Lisans Programımıza aşırı talep gelmektedir. Ancak çok farklı alanlardan yoğun başvuruları Tezli Yüksek Lisans Programında karşılamak olanak dışıdır. Ayrıca farklı alanlardan gelenlerin yoğunluğu nedeniyle Bilimsel Hazırlık uygulaması hem öğrencileri hem de programı zorlamaktadır. Bu durumda farklı alanlardan gelenlerin gereksinimlerini karşılamak için II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının açılması adeta bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Günümüzde başta kamu kesiminde çalışanlar olmak üzere tüm sektörler, personellerinin uzmanlık derecelerini yükseltmelerine büyük önem vermektedirler; ancak bunun mesai saatlerinde yapmalarına pek sıcak bakmamaktadırlar. Bu nedenle de ilgili öğrenciler mesai saatleri dışındaki programlara yönelmektedirler.

İlke olarak akademik kariyer yapmayı hedefleyen öğrenciler temelde tezli programı tercih etmektedirler. Buna karşın meslek içinde yükselmeyi hedefleyenlerle konu ile ilgili bilgilerini arttırmak isteyenler tezsiz programı yeğlemektedir.

Uluslararası İlişkiler II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının dili Türkçe olacaktır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir alandan lisans diplomasına sahip herkes programa başvurabilir.

2. Başvuru için asgari bir akademik başarı ortalaması zorunluluğu bulunmamaktadır.

3. Başvuruda ALES ve Yabancı Dil koşulu aranmaz. Ancak ALES ve Yabancı Dil puanı olan adaylar bu puanlarını belgelendirdikleri takdirde yapılacak olan Giriş Sınavı değerlendirmesinde aşağıdaki ağırlıklar kullanılır ve ALES ve Yabancı Dil puanını belgelendirmeyenlerin değerlendirme puanı sıfır olarak kabul edilir.

Belge Değerlendirme Ağırlığı:

ALES Puanı: % 20

Yabancı Dil Puanı: % 10

Akademik Ortalama: % 30

Yazılı bilimsel değerlendirme/ Mülakat: % 40

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

YL giriş sınavını kazanarak Enstitüye kesin kaydını yaptırmış olan öğrencinin YL derecesi alabilmesi  için, zorunlu ve seçmeli derslerden en az 60 AKTS'lik ders alması ve 30 AKTS'lik dönem projesini başarı ile tamamlanması gerekmektedir.

Uluslararası İlişkiler II.Öğretim Tezsiz  Yüksek Lisans Programının dili Türkçe olacaktır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler lisans eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış öğrencilerdir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

a) Dış politika ve uluslararası ilişkiler alanlarında ilerlemek isteyen kişileri desteklemek,

b) Dış politika ve uluslararası ilişkiler alanında etkinlik gösteren düşünce kuruluşlarına yetişmiş eleman sağlamak,

c) Yurtiçi ve yurtdışı uluslararası örgütlerde çalışmak amacında olanlara gerekli altyapı donanımını sağlamak,

d) Başta kamu kuruluşları olmak üzere ilgili birimlerin dış ilişkiler kadrolarına donanımlı bireyler yetiştirmek,

e) Dış politika ve uluslararası ilişkiler konularında daha geniş bilgi sahibi olmak isteyenlere teorik ve teknik bilgi sağlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programımız revaçta olan bir program olduğundan çok farklı alanlardan aday programımıza (kendi öğrencilerimiz de olmak üzere) başvurmaktadır. Anabilim dalımız disiplinlerarası çalışmayı önemsediği için bu talepleri olabildiğince karşılamaya gayret göstermektedir. Ancak bunun için herhangi bir biçimde pozitif ya da negatif bir ayrımcılık uygulamamaktadır. Öğrencilerimizin önemli bir kısmı da kariyer sahibi olarak bölümüze geldiğinde mesleki profili çıkarmak oldukça zor bir durumdur. Bununla birlikte gelen öğrencinin profilini vermek olanaklıdır. Buna göre, başta Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve TİKA olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından, Birleşmiş Milletler, UNICEF, UNHCR gibi uluslararası kuruluşlar ve bu kuruluşların alt birimlerinden, ayrıca ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarından; TSK mensupları, hukukçular, mühendisler, emniyet mensupları, dilci ve edebiyatçılar gelmektedir.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrencinin Uluslararası İlişkiler alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel araştırma yapmasını, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

Program dersleri dönemliktir ve çoğunlukla teorik derslerden oluşmaktadır, ayrıca ön koşullu ders bulunmamaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencinin bu programdan mezun olabilmesi için  en az 60 AKTS'yi tamamlamış olması ve 3. Yarıyıldan itibaren 30 AKTS'lik dönem projesini yazmış olması gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen mezuniyetle ilgili şartları yerine getiren öğrenciler bu programdan mezun olmaya hak kazanırlar.

Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 2. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Yonca Anzerlioğlu

E-posta: yonca@hacettepe.edu.tr

Ofis Tel: 297 81 11

Adres: Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü, Beytepe, ANKARA