YENİ TÜRK EDEBİYATI PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans eğitimi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı altında yer alan bir programdır. Yeni Türk Edebiyatı yüksek lisans programı 1975'te başlamıştır.

Programın temel hedefi, Tanzimat Döneminden günümüze kadarki süreç içerisinde kaleme alınmış yazınsal ürünleri üst düzeyde değerlendirme yetisine sahip bilim adamları yetiştirmektir. Bu hedef doğrultusunda modern yazınsal türler, eleştiri akımları, edebî eğilimler vb. konular program kapsamına alınmıştır. Programın bir diğer hedefi disiplinlerarası çalışmalara zemin oluşturacak bilgiyi öğrenciye aktarmaktır.

Programın öğretim dili Türkçe olup öğrencilerin ilgili literatürü takip etmelerine imkân sağlayacak derecede bir yabancı dile vakıf olmaları gerekmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak,

2.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sözel puan türünden en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olmak.

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 50 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 50 eşdeğeri puan almış olmak.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans programını tamamlayan öğrenci Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans eğitimi diplomasını almaya hak kazanır. Programı başarı ile tamamlamak için; toplam 120 AKTS'yi tamamlamak, 24 kredilik ders almak/bu derslerden başarılı olmak ve jüri tarafından başarılı bulunan bir yüksek lisans tezi hazırlamak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı'na müracaat önkoşullarını sağlayan ve programa giriş sınavında başarılı bulunan mezunlar programa devam edebilirler. Ancak lisans öğrenimlerini Türk Dili ve Edebiyatı dışındaki bir alanda tamamlamış bütün öğrenciler ile öğrenimlerini Türk Dili ve Edebiyatı alanında tamamlamış olmakla birlikte mülakat jürisince akademik birikimlerinin geliştirilmesi veya desteklenmesine ihtiyaç bulunduğu tespit edilen öğrencilere mülakat jürisinin önerisi ve anabilim dalı başkanının onayı ile Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 19. maddesine göre Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

Yatay geçiş ile programa dahil olmak isteyen öğrencilerin üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş olmaları gerekmektedir. Başvuruların kabul edilebilmesi için; anabilim dalında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin kayıt kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen başarı notlarını almış olması gerekir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans programı, Tanzimat edebiyatından günümüze ortaya konan yazınsal metinleri tahlil edebilen, bu metinleri değerlendirme kabiliyetine, edebî dönemler hakkında detaylı bilgiye ve bu sahada bilimsel araştırma yapabilecek donanıma ve metot bilgisine sahip öğrenci yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Yeni Türk edebiyatı bilim uzmanı derecesini kazanmış bir öğrenci, üniversitelerde Türk Dili okutmanı olarak çalışabilir, akademik sahada çalışmalarına devam edebilir. Mezun, hem özel sektörde, hem de devlet kurumlarında ayrıcalık kazanır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans programı, ders ve tez çalışmasını birleştiren karma bir eğitim sürecini kapsamaktadır. Program kapsamında Türk Dili ve Edebiyatında Temel Metinler ve Türk Dili ve Edebiyatı Semineri dışında yer alan derslerin tamamı seçmelidir. Programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin eğitimleri boyunca en az 24 kredi (120 AKTS) ders almaları ve ders döneminin sonunda akademik ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.5 olması gerekmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı, vb) ve bunlara ait oranlar, ilgili öğretim elemanı tarafından hazırlanan ve Ders Bilgi Paketi'nde yer alan “Değerlendirme Sistemi”nde tanımlanmıştır. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları, ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim elemanı tarafından verilir. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Yüksek lisans programından mezuniyet koşulları için H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.

Öğrenciler programda açılan derslerden kredisiz zorunlu olan Seminer dersi dışında en az toplam 24 kredilik (120 AKTS) ders almaları ve bunlarda gösterdikleri genel akademik başarının 4 üzerinden en az 2.5 olması gerekmektedir. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin özgün bir yüksek lisans tezi yazmaları ve bu hazırladıkları tezi, çoğunluk oyu ile karar veren bir jüri önünde savunmak zorundadır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç.Dr. Koray ÜSTÜN

korayustun@hacettepe.edu.tr

0 312 297 81 00