YENİ TÜRK EDEBİYATI PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Yeni Türk Edebiyatı Doktora programı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı altında yer alan bir programdır. Yeni Türk Edebiyatı doktora programı 1969 yılında başlamıştır.

Programın temel hedefi, modern Türk edebiyatında kaleme alınmış yazınsal ürünleri üst düzeyde değerlendirme yetisine sahip bilim adamları yetiştirmektir. Bu hedef doğrultusunda modern edebiyatın türleri, eleştiri akımları, edebî eğilimler vb. konular program kapsamına alınmıştır. Programın bir diğer hedefi disiplinlerarası çalışmalara zemin oluşturacak bilgiyi öğrenciye aktarmaktır.

Doktora programında yer alan dersler, modern Türk edebiyatını şekillendiren tarihsel, felsefi, dinsel, toplumsal, sanatsal gelenekleri bilimsel yöntemler ışığında inceler. Program öğrencilerin bu alanda, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini pekiştirip bilimsel araştırma yapmasını sağlar. Programın disiplinlerarası perspektifindeki amaç, öğrencilere modern Türk edebiyatından yola çıkarak edebiyat ve kültür ürünlerine eleştirel bakabilme becerisini ve donanımını kazandırmaktır.

Programın öğretim dili Türkçe olup, öğrencilerin ilgili literatürü takip etmelerine imkân sağlayacak derecede bir yabancı dile vakıf olmaları gerekmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden yüksek lisans derecesine sahip olmak,

2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sözel puan türünden en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmaları,

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 60 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 60 eşdeğeri puan almaları gereklidir.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yeni Türk Edebiyatı Doktora programını tamamlayan öğrenci Yeni Türk Edebiyatı Doktora eğitimi diplomasını almaya hak kazanır.

Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora derecesinin gereklilikleri ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavıdır. Öğrenci en az 24 kredilik ders yükünü, Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise en az 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını başarı ile tamamlamak durumundadır (toplam 240 AKTS). Derslerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girer. Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci doktora tezini tez izleme komitesi gözetiminde hazırlar ve jüriye sunar.

Detaylı bilgi için bkz. HÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yeni Türk Edebiyatı Doktora Programı'na müracaat önkoşullarını sağlayan, Yüksek lisans diplomasına sahip ve programa giriş sınavında başarılı bulunan mezunlar başvurabilir. Ancak lisans öğrenimlerini Türk Dili ve Edebiyatı dışındaki bir alanda tamamlamış bütün öğrenciler ile öğrenimlerini Türk Dili ve Edebiyatı alanında tamamlamış olmakla birlikte mülakat jürisince akademik birikimlerinin geliştirilmesi veya desteklenmesine ihtiyaç bulunduğu tespit edilen öğrencilere mülakat jürisinin önerisi ve anabilim dalı başkanının onayı ile Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 19. maddesine göre Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

Yatay geçiş ile programa dahil olmak isteyen öğrencilerin üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş olmaları gerekmektedir. Başvuruların kabul edilebilmesi için; anabilim dalında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin kayıt kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen başarı notlarını almış olması gerekir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Yeni Türk Edebiyatı doktora programı, Tanzimat edebiyatından günümüze ortaya konan yazınsal metinleri ileri düzeyde tahlil edebilen, bu metinleri değerlendirme kabiliyetine, edebî dönemler hakkında detaylı bilgiye ve bu sahada bilimsel araştırma yapabilecek donanıma ve metot bilgisine sahip öğrenci yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Programı başarı ile bitiren öğrenci, "doktor" sıfatı kazanır. Mezunlar, yurt içi ve yurt dışı akademik faaliyetlerde bulunur. Üniversitelerde okutmanlık yaparlar. İlgili devlet kurumlarında uzman olarak çalışır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Yeni Türk Edebiyatı doktora programı, toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla zorunlu dersler ve tez çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam 120 krediden az olmamak koşuluyla ders ve 120 krediden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur (toplam 240 AKTS).

Programın derslerini başarı ile tamamlamış olan ve akademik ortalaması en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girer. Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci tez önerisini sunar. Tez önerisi kabul edilen öğrenci doktora tezini tez izleme komitesi gözetiminde hazırlar.

Doktora tez çalışması ve tez savunma sınavı hakkında detaylı bilgi için bkz. HÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı, vb) ve bunlara ait oranlar, ilgili öğretim elemanı tarafından hazırlanan ve Ders Bilgi Paketi'nde yer alan “Değerlendirme Sistemi”nde tanımlanmıştır. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları, ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim elemanı tarafından verilir.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği maddeleri uygulanır. Ölçme ve değerlendirme her ders için değişebilir. Bu nedenle ders bilgi paketlerine bakılmalıdır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

240 AKTS almak, bir doktora tezi hazırlamak ve bu tezin jüri tarafından başarılı bulunması.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç.Dr. Koray Üstün

korayustun@hacettepe.edu.tr

 

0 312 297 81 00