TARİH PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bölümümüz 1971 yılında Prof. Dr. İ. Ercümend KURAN tarafından kurulmuştur.

Lisansüstü eğitim-öğretim faaliyeti 1972-73, lisans programı ise fiilen 1976-77 öğretim yıllarında başlamıştır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir Lisans Programından mezun ve akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 2.50 veya eşdeğeri olması,

2.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olmak,

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 50 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 50 eşdeğeri puan almış olmak.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

İkisi zorunlu diğerleri seçmeli olmak üzere toplam 60 AKTS ders kredisi toplamak ve ardından kabul edilen bir yüksek lisans tezi hazırlayıp toplamda 120 AKTS'ye ulaşmak.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yönetmelik hükümlerine göre daha önce alınan derslerin programdaki derslerle içerik ve kredi açısından yapılan değerlendirme sonucu eşdeğerliliği yapılır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Başlangıçtan itibaren bölüm hem öğretim hem de araştırmada disiplinler arası bir yaklaşım benimsemiştir. Tarih öğretiminde bölümün temel amacı öğrencilerinin kuramsal ve yöntemsel konularda ve tarih araştırmasında mümkün olan en iyi mesleki bilgi, beceri ve deneyim kazanmalarına yardımcı olacak bir akademik ve entelektüel ortam sağlamaktır. Araştırma faaliyetlerinde ise bilimin gelişmesine ve ülkenin toplumsal ve iktisadi gelişmesine azami katkı sağlamak bölümün temel amacıdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Öğrencilerimiz ağırlıklı olarak akademik kariyer edinme olmak üzere farklı mesleklerde yükselme amacıyla da eğitim almaktadırlar. Önceleri 35. madde kapsamında sürdürülen akademisyen yetiştirme faaliyetimiz son yıllarda ÖYP programı çerçevesinde sürmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Yüksek lisans programında açılan derslerden sadece kredisiz olan Seminer zorunlu olup, öğrencilerin toplam 21 kredilik ders almaları ve bunlarda gösterdikleri genel akademik başarının 4 üzerinden en az 2.5 olması gerekmektedir. Derslerinde başarısız olan ya da bu genel akademik ortalamaya ulaşamayan öğrencilere akademik başarı durumlarını iyileştirmek ek bir yıllık sure tanınmaktadır. Bölüm başkanının onayı ile öğrenciler, önceden almamış olmak şartıyla seçmeli derslerden ikisini lisans dersleri arasından seçebilirler. Yine aynı şekilde, öğrenciler isterlerse seçmeli derslerini, danışmanlarının onayıyla diğer bölümler tarafından açılmış olan yüksek lisans dersleri arasından da seçebilirler. Öte yandan, sınav heyeti ve bölüm başkanı tarafından gerekli görülmesi halinde, lisans öğrenimini bölümde yapmamış öğrencilerinden bir ya da iki dönem bilim hazırlık eğitimi almaları istenebilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin hakiki bir araştırmaya dayalı orijinal bir yüksek lisans tezi yazmaları gerekmektedir. Öğrenci bu çalışmasını bir danışmanın nezareti altında yürütür ve kendisine 1 yıl sure tanınır ve danışmanın müraacatı ile bu sürenin 1 yıl daha uzatılması istenebilir. Enstitü Yönetmeliğindeki kurallar çerçevesinde kurulan jüri tarafından yapılan tez savunma sınavında başarılı olan adaylara bilim uzmanlığı unvanı verilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri

tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav

yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

İkisi zorunlu diğerleri seçmeli olmak üzere toplam 60 AKTS ders kredisi toplamak ve ardından kabul edilen bir yüksek lisans tezi hazırlayıp toplamda 120 AKTS'ye ulaşmak.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı:Prof. Dr. Mehmet Öz
E-Posta:tarih@hacettepe.edu.tr
Tel:+90 (312) 297 81 75
Fax:+90 (312) 299 20 10
Adres:Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 06800 Beytepe/ANKARA
Web:http://www.history.hacettepe.edu.tr