SOSYOLOJİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Kurulduğu 1964 tarihinden beri Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türkiye'deki sosyoloji öğretiminin ve sosyolojik araştırmaların öncü merkezi olmuştur. Başlangıçtan itibaren bölüm hem öğretim hem de araştırmada disiplinlerarası bir yaklaşım benimsemiş ve bu hali ile de ülkede daha sonra kurulacak sosyoloji bölümleri için bir örnek teşkil etmiştir. Sosyoloji öğretiminde bölümün temel amacı öğrencilerinin kuramsal ve yöntemsel konularda ve sosyolojik araştırmada mümkün olan en iyi mesleki bilgi, beceri ve deneyimi kazanmalarına yardımcı olacak bir akademik ve entelektüel ortam sağlamaktır. Araştırma faaliyetlerinde ise bilimin gelişmesine ve ülkenin toplumsal ve iktisadi gelişmesine azami katkı sağlamak bölümün temel amacıdır. Program dili Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Lisans ya da Yüksek Lisans eğitimini Sosyoloji Bölümü/Anabilim Dalı'nda yapmış olması ve yüksek lisans akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 3.20 veya eşdeğeri olması,

2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sözel ve eşit ağırlık puan türlerinin birinin birinden en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmaları,

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 65 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 65 eşdeğeri puan almaları gereklidir.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrencilerin toplam olarak almaları gereken 240 AKTS'nin 90'ı seçmeli derslerden, zorunlu 30'u yeterliliğe hazırlık dersinden ve 120'si ise Özel Konular'dan oluşmaktadır. Öğrencilerin programı başarıyla tamamlayabilmeleri için 4 yarıyıllık (ek süre verildiği takdirde 8 yarıyıllık) süre içerisinde tez çalışmasını tamamlamış ve çalışmanın doktora tezi olarak kabul edilmiş olması gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Sosyoloji Doktora Programı'na müracaat önkoşullarını sağlayan ve programa giriş sınavında başarılı bulunan yüksek lisans mezunları programa devam edebilirler. Ancak mülakat jürisince akademik birikimlerinin geliştirilmesi veya desteklenmesine ihtiyaç bulunduğu tespit edilen öğrencilere mülakat jürisinin önerisi ve anabilim dalı başkanının onayı ile Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora Eğitim-Öğretim Programında Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Sosyolojik bilginin temel kuramsal ve yöntemsel konu ve sorunları hakkında kapsamlı, derin ve disiplinlerarası bilgiye sahip, bu alanlardaki süregiden ya da güncel konular hakkında bağımsız, özgün ve yeni çalışmaları tetikleyici araştırma yapma kabiliyetine sahip, toplumsal sorunların çözümü için politika önerileri geliştirebilen, bilimsel bilgi ve anlayışın ilerletilmesi, insan refahının sağlanması ve toplumsal gelişmenin temini için toplumsal ve etik sorumluk alabilen, belli bir alanda uzmanlaşmış ve yükseköğrenim kurumlarında akademisyen olarak görev yapabilecek akademisyen, araştırmacı, entelektüel bireyler yetiştirmek.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Sosyoloji alanında bilim uzmanlığı derecesine sahip olanlar, kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler kadrolarında sosyolog unvanı ile ya da farklı bir kadroda çalışabilmelerinin yanı sıra, ilgileri doğrultusunda özel sektörde de geniş bir istihdam alanı bulabilmektedir. Sosyologların çalışabilecekleri kurumlar arasında bakanlıkların merkez kuruluşları, , Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı , Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlükleri (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ), Tarım Bakanlığı İl Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlükleri, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, Türkiye Standartlar Enstitüsü, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Atatürk Araştırma Merkezi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, , Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, belediyeler, kalkınma ajansları, ticaret ve sanayi odaları, yaşlı bakım evleri, yazılı-görsel medya kuruluşları, araştırma şirketleri, reklam şirketleri, yayınevleri, bankalar, özel şirketlerin insan kaynakları, uluslararası kuruluşlar (UN, ILO,EU, UNDP gibi) yer almaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Doktora programı 2 yıl ders, 2 yıl tez olmak üzere toplam 4 yıldır. Öğrencilerin toplam olarak almaları gereken 240 AKTS'nin 80'i  seçmeli derslerden, 10'u zorunlu derslerden, 30'u yeterliliğe hazırlık dersinden ve 120'si ise Özel Konular'dan  tamamlamak zorundadırlar. Öğrencilerin programı başarıyla tamamlayabilmeleri için 4 yarıyıllık (ek süre verildiği takdirde 8 yarıyıllık) süre içerisinde tez çalışmasını tamamlamış ve çalışmanın doktora tezi olarak kabul edilmiş olması gerekmektedir.D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği maddeleri uygulanır.

http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Doktora programından mezuniyet koşulları için H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.

http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN

Tel: (00-90-312) 297 84 25

Faks: (00-90-312) 297 64 37

E-posta: abaran@hacettepe.edu.tr