KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı 2012–2013 Eğitim-Öğretim döneminde faaliyete geçmiştir.

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Yüksek Lisans Programı; başta Sosyoloji Anabilim Dalı olmak üzere, Felsefe, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Halk Sağlığı, Hemşirelik, Tıp Etiği gibi disiplinleri kapsayan disiplinlerarası bir programdır.

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, Sosyoloji Anabilim Dalı içinde ve aynı anabilim dalına ek olarak, yukarıda belirtilen anabilim dallarının lisansüstü eğitim programlarında görev alan öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Programın öğrenim dili Türkçe'dir.

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM) ve Hacettepe Üniversitesi Gençlik Araştırmaları ve Uygulama Merkezi gibi üniversitemiz bünyesindeki çeşitli merkezlerle yakın işbirliği içindedir.

Programa kabul edilen öğrenciler üniversitenin kütüphane, bilgi işlem birimleri gibi olanaklarından yararlanabilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir Lisans Programından mezun ve akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 2.40 veya eşdeğeri olması,

2.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sözel ve eşit ağırlık puan türlerinin birinden en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmak.

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 60 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 60 eşdeğeri puan almış olmak.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

6. Yüksek lisans öğrencilerinin sınav değerlendirilmesinde tam not üzerinden en az %50 alan ve genel başarı notundan da tam notun en az %60'ını sağlayan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır. Genel başarı notunun eşitliği halinde sınav notu dikkate alınır.

Sosyoloji Yüksek Lisans Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılmaktadır. Yazılı sınav notunun ağırlığı %40, sözlü sınav notunun ağırlığı % 60 olarak hesaplanır. Yazılıdan 40 puanın altında not alan öğrenciler, sözlü sınava alınmazlar.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programı Başarı ile tamamlayan mezunlara Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Yüksek Lisans derecesi verilir.

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programına kayıtlı bir öğrencinin mezun olabilmesi için 4 tanesi zorunlu ders olmak üzere (1 tanesi seminer dersi) en az 24 kredilik ( 60 AKTS ders, 60 AKTS tez, toplam 120 AKTS) ders alıp başarılı olması, bir yüksek lisans tezi hazırlaması ve bu tezi jüri önünde savunarak başarılı olması gerekmektedir. 120 AKTS'nin %53'u zorunlu, %47'si seçmeli derslerden oluşmaktadır.  

Kazanılan derece ve gerekliliklerle ilgili olarak H.Ü. Yüksek Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Programına yatay geçiş yapan öğrencinin geçmişte başarılı olduğu dersler anabilim dalı yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve akademik takvimde ilan edilen süre içinde başvurulması durumunda eşdeğer kabul edilir. Öğrenciler eşdeğer kabul edilen derslerden muaf tutulurlar.

Bu işlemlerin nasıl Yapılacağı Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları yüksek lisans programı, kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları ile ilgili bilgi, beceri ve yeterliliklerle donanmış, toplum yararını gözeten, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, etik ilkelere duyarlı, çalıştıkları, faaliyet gösterdikleri alanlarda toplumsal cinsiyet yapılanmalarından ve eşitsizliklerinden kaynaklanan sorunların giderilmesine katkı sağlayacak, toplumsal politika önerileri geliştirme ve uygulamalara katılmada etkin rol alacak araştırmacı ve uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Yüksek Lisans Programından mezun olanlar “Bilim Uzmanı” unvanı kazanırlar.

Programdan mezun olanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi faaliyet alanları doğrudan veya dolaylı olarak kadın ve toplumsal cinsiyet sorunları ile alakalı kamu kuruluşlarında, yerel yönetimlerde, kalkınma ajanslarında, Türkiye'de temsilcilikleri bulunan Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu gibi uluslararası kuruluşlarda, konu ile ilgilenen elçilikler ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında, Türkiye'de kadın ve toplumsal cinsiyet konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında, ayrıca akademisyen olarak üniversitelerde istihdam edilebilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Yüksek Lisans Programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Program 1'i seminer dersi olan 4 zorunlu ve 4 seçmeli dersten oluşmaktadır. Program derslerinin %50'si seçmeli derslerden oluşmaktadır.

 Öğrenciler mezuniyet için gerekli olan ders yüklerini en geç 2. yarıyılın sonuna kadar tamamlamak zorundadırlar. 3. Yarıyıl'ın başından itibaren tez danışmanlarını atayan öğrenciler, SOS 600 Özel Konular dersini kodlayarak tez çalışmalarına başlarlar.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Yüksek Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programına kayıtlı bir öğrencinin mezun olabilmesi için 4 tanesi zorunlu ders olmak üzere (1 tanesi seminer dersi) en az 24 kredilik (60AKTS) ders alıp başarılı olması, bir yüksek lisans tezi hazırlaması (60 AKTS tez, toplam 120 AKTS) ve bu tezi jüri önünde savunarak başarılı olması gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN

Tel:   (00-90-312) 297 84 25

Faks:  (00-90-312) 297 64 37

 E-posta: abaran@hacettepe.edu.tr