SOSYAL HİZMET PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Doktora programı Türkiye'de sosyal hizmet alanına, özellikle sosyal hizmet eğitimi ve bilimsel araştırmalarına önemli katkılar sağlayacak sosyal hizmet bilim doktorları yetiştirmeyi hedefler. Bu misyon doğrultusunda doktora programında zorunlu derslerin yanında önemli sayıda seçmeli derslere de yer verilmektedir.

Toplam 4 yıllık program sürecinde iki yil boyunca teorik dersler sunulmakta, sonraki iki yıl ise doktora tezi için ayrılmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir Yüksek Lisans Programından mezun ve akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 2.50 veya eşdeğeri olması,

2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 70 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 70 puana eşdeğer puan almış olmaları,

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 65 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 65 eşdeğeri puan almaları gereklidir.

4. Lisans ya da yüksek lisans eğitimi Sosyal Hizmet olmayan doktora öğrencilerine jüri kararıyla bilimsel hazırlık dersleri okutulur.

5. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programa:

1. Yüksek lisans diploması ile kabul edilen öğrenciler 29 ulusal kredi (11 zorunlu -18 seçmeli) dersi tamamlamak zorundadır. Asgari 240 AKTS ders alınacaktır.

2. Lisans diploması ile kabul edilen öğrenciler,

a. Yüksek lisans programı derslerinden 16 zorunlu ders kredisi (44 AKTS) ve 8 seçmeli ders kredisi (16 AKTS) olmak üzere toplam 24 ulusal kredi (60 AKTS),
b. Doktora programından ise 11 zorunlu ders kredisi (180 AKTS) ve 18 seçmeli ders kredisi (60 AKTS) ile toplam 29 ulusal kredi (240 AKTS) olmak üzere, toplam 53 ulusal kredi (asgari 300 AKTS) dersi tamamlamak zorundadır.

3. Teorik derslerin tamamlanmasını takip dönemde öğrenci SHO800 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık dersini alır. Bu dersin ardından öğrenci doktora yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

4. Doktora yeterlik sınavından başarılı olan öğrenci danışmanı ile doktora tezini tamamlar ve savunur.

5. Diğer temel hususlar için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınmaktadır

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Sosyakl Hizmet Bölümü'ne giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak. Yatay geçiş için Hacettepe Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmek.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20070502_1520&filetype=html&submenuheader=3)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Sosyal Hizmet Anabilim Dalı doktora programının amacı, sosyal hizmet alanında bilimsel çalışmaların gelişmesine katkı verecek ve sosyal hizmet eğitimi ve öğretiminde görev alacak, alandaki sosyal hizmet uygulama ve araştırmalarını değerlendirebilecek ileri düzeyde bilgi ve becerilerle donatılmış bilim insanı yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Sosyal Hizmet Yönetimi ve Sosyal Politika alanlarında yöneticilik pozisyonlarında ve üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışma imkanları bulunmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Zorunlu ders oranı % 38

Seçmeli ders oranı % 62

MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ AKTS'YE GÖRE:

Zorunlu ders miktarı (EN AZ) 34 AKTS

Seçmeli ders miktarı (EN AZ) 56 AKTS

SHO800 Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık 30 AKTS

SHO700 Özel Konular 30 * 4 = 120 AKTS

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşullara uygun olarak yürütülür.

(http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programa:

1. Yüksek lisans diploması ile kaul edilen öğrenciler 29 ulusal kredi (8 zorunlu - 21 seçmeli) dersi tamamlamak zorundadır. Asgari 240 AKTS ders.

2. Lisans diploması ile kabul edilen öğrenciler 21 ulusal kredi yüksek lisans programı derslerinden, 29 ulusal kredi ise doktora programı derslerinde almak koşuluyla 50 ulusal kredi dersi tamamlamak zorundadır. Asgari 300 AKTS ders.

3. Diğer temel hususlar için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınmaktadır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Sorumlusunun Adı Soyadı: Tarık Tuncay, Doç. Dr.

Adres: Hacettepe Üniversitesi İ.İ. B.F. Sosyal Hizmet Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara.

Telefon/Faks No: +90 (312) 297 63 64 - +90(312) 297 63 65

E-posta: shy@hacettepe.edu.tr

Web: www.sh.hacettepe.edu.tr