SOSYAL HİZMET PROGRAMI (TEZSİZ/İ.Ö.)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü altında yürütülecek olan İkinci Öğretim Tezsiz Sosyal Hizmet Yüksek Lisans programının en güçlü yönü eğitim kadrosu ve yıllardır lisans, yüksek lisans ve doktora eğitiminde öncü olmasıdır. Ayrıca öğrencilerin, Enstitü kapsamında yer alan diğer programlardan ders seçebilme olanakları ve seçmeli ders sayısının fazla olması nedeniyle öğrencilerin ilgi duydukları sosyal hizmet alanında (tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet, ailelerle sosyal hizmet, çocuk ve gençlerle sosyal hizmet) uzmanlaşma imkânına sahip olması programın en yenilikçi ve avantajlı yönünü oluşturmaktadır.


D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir alandan lisans diplomasına sahip herkes programa başvurabilir.

2. Başvuru için asgari bir akademik başarı ortalaması zorunluluğu bulunmamaktadır.

3. Başvuruda ALES ve Yabancı Dil koşulu aranmaz. Ancak ALES ve Yabancı Dil puanı olan adaylar bu puanlarını belgelendirdikleri takdirde yapılacak olan Giriş Sınavı değerlendirmesinde aşağıdaki ağırlıklar kullanılır ve ALES ve Yabancı Dil puanını belgelendirmeyenlerin değerlendirme puanı sıfır olarak kabul edilir.

Belge Değerlendirme Ağırlığı:

ALES Puanı: % 20 Yabancı Dil Puanı: % 10

Akademik Ortalama: % 30 Yazılı bilimsel değerlendirme/ Mülakat: % 40

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

1. Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam 35 krediden az olmayan, ikisi zorunlu (dönem projesi ve sosyal hizmet semineri) ve kalanı seçmeli olmak üzere toplam en az 13 dersten oluşur. Avrupa kredi transferi sistemine göre ise bu program, en az 90 kredilik dersten oluşur.

2. Program üç yarıyıl sürelidir.

3. Dönem projesi dersi son yarıyılda alınır. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırır ve yarıyıl sonunda danışmanına yazılı bir proje raporu sunar.

Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Öğrenci programdan sosyal hizmetin sağlık alanında uzmanlaşmaya dönük olarak yararlanmak istediğinde diğer seçmeli temel derslere ve zorunlu derse ek olarak:

 • Karşılaştırmalı Sağlık Politikaları ve Hizmetler,
 • Psikiyatrik Sosyal Hizmet
 • Tıbbi Sosyal Hizmet
 • Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet
 • Kanser ve Sosyal Hizmet

Derslerini (5 ders) alabilir.

Öğrenci programdan sosyal hizmetin aile refahı alanında uzmanlaşmaya dönük olarak yararlanmak istediğinde diğer seçmeli temel derslere ve zorunlu derse ek olarak:

 • Ailelerle Sosyal Hizmet
 • Karşılaştırmalı Aile Politikaları ve Hizmetler
 • Aile Kuramları
 • Ailede Şiddet ve Sosyal Hizmet
 • Yoksulluk, Aile ve Sosyal Hizmet
 • Parçalanmış Aileler ve Sosyal Hizmet
 • Aile Arabuluculuğu

Derslerini (7 ders) alabilir.

Öğrenci programdan sosyal hizmetin çocuk ve gençlik refahı alanında uzmanlaşmaya dönük olarak yararlanmak istediğinde diğer seçmeli temel derslere ve zorunlu derse ek olarak:

 • Çocuk ve Gençlerle Sosyal Hizmet
 • Karşılaştırmalı Çocuk ve Gençlik Politikaları ve Hizmetler
 • Çocuk İhmali ve İstismarı ve Sosyal Hizmet
 • Sokak Çocukları ve Sosyal Hizmet
 • Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve Sosyal Hizmet
 • Kanunla İhtilafa Düşen Çocuklar ve Sosyal Hizmet

Derslerini (6 ders) alabilir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Sosyakl Hizmet Bölümü'ne giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak. Yatay geçiş için Hacettepe Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmek.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20070502_1520&filetype=html&submenuheader=3)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrencilerin aile, çocuk ve gençlik ile sağlık alanlarından birinde daha derinlemesine eğitilmelerini, yeni bilgiler üretmeye yönelik düşünce, ve değerlendirme becerilerini geliştirmelerini ve bunları bütünleştirmelerini ve bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek bir düzeye gelmelerini sağlamaktır. Sosyal hizmet alanında uzman insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen bu programda dersler zorunlu ve seçmeli olarak sunulmuştur. Öğrencinin yükleneceği dersler Anabilim Dalı Başkanı ve danışmanın yönlendirmeleri ile belirlenmektedir.

Bu program çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler, yoksullar, suçlular gibi toplumun dezavantajlı bireyleri ve grupları ile çalışmanın yanı sıra aile gibi gruplarla ve toplumla çalışma; toplumdaki bireyleri ve grupları etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik olgu ve olayların nedenlerini anlama, bilimsel bilginin kullanılarak birey, aile, grup, topluluk ve toplum düzeylerinde arzu edilen değişimlerin sağlanması ile ilgili uygulama/müdahaleye yönelik öğrenme süreçlerini içermektedir.

Ayrıca Sosyal Hizmet İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, kişilerde çoğulcu ve demokratik toplum içinde var olabilmek için gerekli olarak kabul edilen kendi farkındalıkları ve becerilerini geliştirebilecek bir perspektif sağlamaktadır. Bunu gerçekleştirirken, toplumun diğer üyelerinin çıkarlarını da gözetmeyi önemsemektedir. Sosyal sorumluluk çerçevesinde ele alınabilecek olan bu perspektif ile toplumsal yaşam içindeki karmaşıklık, eşitsizlik gibi sorunların olumsuz etkilerinin azaltılması hedeflenmektedir.

Toplumsal değişim ve dönüşüm sürecinin itici gücü olarak ortaya çıkan bu programın, 21. yüzyılda toplumsal refah ve eşitliğin arttırılmasına, toplumsal barışın ve güvenin korunmasına, toplumsal duyarlılığın arttırılmasına sağlayacağı katkı açısından da gerekli olduğu düşünülmektedir.

Disiplinlerarası bir nitelik gösteren Programa kayıtlı olan öğrenciler üç dönemi kapsayan eğitim süreci sonrasında meslek alanında istihdam ve terfi olanağı sağlayabilecek olan bir Sosyal Hizmet alanında Bilim Uzmanı diplomasına sahip olacaklardır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar, sosyal hizmet alanında Bilim Uzmanı diplomasına sahip olurlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Zorunlu ders oranı % 31

Seçmeli ders oranı % 69

MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ AKTS'YE GÖRE:

Zorunlu ders miktarı (EN AZ) 28 AKTS

Seçmeli ders miktarı (EN AZ) 62 AKTS

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşullara uygun olarak yürütülür.

(http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

1. Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam 38 krediden az olmayan, ikisi zorunlu (dönem projesi ve sosyal hizmet semineri) ve kalanı seçmeli olmak üzere toplam en az 13 dersten oluşur. Avrupa kredi transferi sistemine göre ise bu program, en az 90 kredilik dersten oluşur.

2. Program üç yarıyıl sürelidir.

3. Dönem projesi dersi son yarıyılda alınır. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırır ve yarıyıl sonunda danışmanına yazılı bir proje raporu sunar.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 2. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Sorumlusunun Adı Soyadı: Tarık Tuncay, Doç. Dr.

Adres: Hacettepe Üniversitesi İ.İ. B.F. Sosyal Hizmet Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara.

Telefon/Faks No: +90 (312) 297 63 64 - +90(312) 297 63 65

E-posta: shy@hacettepe.edu.tr

Web: www.sh.hacettepe.edu.tr