SİYASET BİLİMİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1982 yılında Kamu Yönetimi Bölümü adı altında kurulmuş ve 1983 yılında lisans eğitimine başlamıştır. 1989 yılında ise doktora programı başlatılmıştır. Program Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne bağlı olarak yürütülmektedir. Doktora program dili Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir Yüksek Lisans Programından mezun ve akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri olması,

2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 65 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 65 puana eşdeğer puan almış olmaları,

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 70 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 70 eşdeğeri puan almaları gereklidir.

4. Anabilim Dalı, sınav jürisinin önerisiyle adaylardan gerekli görülenlere bir yıllık Bilimsel Hazırlık Programı uygulayabilir veya bilimsel hazırlık ya da lisans düzeyinde verilen belirli dersleri başarıyla tamamlamasını programa kabul için ön şart sayabilir.

5. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

6. Adaylar, en fazla 2 sayfalık niyet mektubu ile iki adet referans mektubunu sınava gelirken getirmelidirler.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdaki 10 derste (30 yerel kredi / 90 AKTS) ve Doktora yeterlik sınavında başarılı olmak ve doktora tezini başarı ile tamamlamak gerekmektedir. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen diğer koşulları sağlamak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde doktoraya giriş için bir yüksek lisans diplomasına sahip olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak gerekir. Yatay geçiş için Hacettepe Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlamak gerekmektedir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı, öğrencinin alanında üst düzeyde teorik bilgi ve beceri birikimi edinmesini, bağımsız araştırma yürütme ve araştırma ekiplerine liderlik edebilme becerisi geliştirmesini ve böylece yurt içi ve dışında bilime katkı sağlayacak düzeye erişmesini sağlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Kamu ve özel sektörde çeşitli kademelerde uzmanlık, yöneticilik ve üniversite ve araştırma kurumlarında kariyer.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programda 4 zorunlu ders bulunmaktadır. Alınması gereken toplam 10 dersin 6'sı seçmelidir. Seçmeli ders oranı %63'tür.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen koşullara uygun olarak yürütülür. Dersler dönemlik ve teoriktir, önkoşulları bulunmamaktadır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

4 zorunlu ve 6 seçmeli dersle birlikte toplam 10 dersin tamamlanması (30 yerel kredi / 90 AKTS kredisi) ve doktora tezinin bitirilmesi.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 06800, Beytepe, Ankara

e-posta: nadi@hacettepe.edu.tr, tel: 90 312 2978725, faks: 90 312 2978740

Web: http://www.kamu.hacettepe.edu.tr/