SANAT TARİHİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Üniversitemiz Sanat Tarihi Bölümü 1965-1966 öğretim yılında kurulmuş, 1982 yılında Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü adını almıştır. 1988 yılında Sanat Tarihi ile Proto-historya ve Önasya Arkeolojisi olmak üzere iki ayrı ana bilim dalına dönüşmüştür. 1997 yılında Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Sanat Tarihi Bölümü olmuş ve kendi içinde Türk ve İslam Sanatı, Bizans Sanatı, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat olmak üzere üç ana bilim dalına ayrılmıştır.

Köklü bir eğitim öğretim geçmişine sahip bölümümüzde yürütülmekte olan lisans, yüksek lisans veya doktora programı öğrencileri, Türkiye ve dünyadaki sanat eserlerini, taşınır taşınmaz kültür varlıklarını tanıma, yorumlama ve değerlendirme yetileriyle donanmış, sanat eserlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması bilincine ve sorumluluğuna sahip sanat tarihçiler olarak mezun olurlar. Türkiye'de Sanat Tarihi eğitiminin verildiği üniversitelerde, ilgili kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda görev alarak eğitim hayatları boyunca edinmiş oldukları bilgi ve becerileri, kazanmış oldukları donanımları kullanır böylece Türkiye ve dünyada sanatın, sanat eserlerinin, kültür varlıklarının kalıcılığına ve sürekliliğine katkıda bulunurlar.

Bölümde, yaklaşık 33.000 diadan oluşan bir arşiv ile Prof. Dr. Suut Kemal Yetkin ve Prof. Dr. Bedrettin Cömert'in bağışlanmış kitaplarından oluşturulan bir kütüphane, ayrıca Beytepe Yerleşkesi'nde Üniversite Kütüphanesi ve Edebiyat Fakültesi'nde bilgisayar kullanımına olanak sağlayan bir laboratuar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüz bünyesinde 5 bilgisayar ve tarayıcılardan oluşan bir laboratuar sadece bölümümüz öğrencilerinin kullanımına açıktır. Tüm dersliklerimizde bilgisayar ve data projeksiyonlar bulunmakta olup, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derslerinde kullanılmaktadır.

Programımızın öğretim dili Türkçedir, yabancı dilde verilen ders bulunmamaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Programa başvuran adayların lisans ve/veya yüksek lisansını Sanat Tarihi'nde yapmış olanlar ile Tarih, Felsefe, Türkiyat, Sosyoloji, Arkeoloji, Antropoloji, Mimarlık, Mimarlık Tarihi, Restorasyon, Arkeometri, Müzecilik bölümleri mezunları doktora programına başvurabilirler.

2. Yüksek lisans akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri olması,

3. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmaları,

4. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 60 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 60 eşdeğeri puan almaları gereklidir.

5. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

6. Doktora programına girmek isteyen öğrenciler, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınava tabi tutulurlar. Yazılı sınavda başarısız olan adaylar sözlü sınava alınmazlar. Mülakat sonucunda programa kabul edilen öğrencilerden, sınav jürisinin gerekli gördüğü ve belirlediği Sanat Tarihi lisans derslerini tamamlayarak, Bilimsel Hazırlığı başarmaları istenebilir.

Başvuru Özel Koşulları:

- Sanat Tarihi Yüksek Lisans ve Doktora giriş sınavlarında, adaylardan kısa özgeçmişlerini, ilgi alanlarını, bölümü seçme nedenlerini, Sanat Tarihine ilişkin görüşlerini bildiren dosya ile başvurmalarını; belirtilen dosyayı sınav tarihinden bir önceki hafta Sanat Tarihi Anabilim Dalı sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

- Ayrıca yapılacak mülakattan önce genel kültürlerine yönelik yazılı bir sınav yapılacağı Sanat Tarihi Anabilim Dalı başvuru koşulları arasındadır.

- Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar, mülakat sınavına alınmayacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Sanat Tarihi Doktora programı, toplam ulusal 29 krediden az olmamak koşuluyla 10 ders ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Doktora derecesini elde etmek için öğrenci, Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre en az 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını, başarı ile tamamlamak durumundadır.

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri esas alınmaktadır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Sanat Tarihi Doktora programında, daha önce yurtiçi veya yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş öğrencilerin aldığı eğitimin tanınması, ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapılır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Sanat Tarihi Bölümü Doktora öğretim programı, alanı ile ilgili edinmiş olduğu ileri düzeydeki bilgileri kullanarak özgün düşünce ve kavramlar üretebilen, disiplinler arası çalışma yetisi ile eleştirel ve sorgulayıcı bakış açısına sahip, sanatsal ve kültürel bilgi ve değerler ile donanmış, kültür varlıklarını ve sanat değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktarma bilincini edinmiş sanat tarihçileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Sanat Tarihi doktora programı mezunları, üniversitelerin Sanat Tarihi bölümlerinde akademik kadroda görev alabilirler. Bununla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda, müzelerde; valilik, belediye, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi devlet kurumlarında; kütüphane, arşiv ve araştırma enstitülerinde iş olanağı bulabilmektedirler. Ayrıca özel müzeler, mimarlık ve restorasyon şirketleri, sanat galerileri ve kültür merkezleri Sanat Tarihçilerin çalışma olanağı bulabildikleri diğer alanlardır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre Doktora programımızda seçmeli dersler %37,5 zorunlu dersler %62,5 oranındadır. Öğrenci programın ilk dört yarıyılında 27 kredilik 9 seçmeli ders ve 2 kredilik zorunlu Yeterlilik Sınavına Hazırlık derslerini alır (Öğretim programı yapısında görülen 1. yarıyıl seçmeli dersleri 3. yarıyılda, 3. yarıyıl seçmeli dersleri 1. yarıyılda ders açıldığı takdirde alınabilir). Dersler güz ve bahar dersleri olarak ayrılmıştır (Kodu tek sayı ile biten seçmeli dersler güz, çift sayı ile biten seçmeli dersler bahar döneminde açılır). Öğrenciler programa kayıt yaptırdıkları ilk yarıyıldan itibaren almaları gereken 9 seçmeli dersin 3'ünü danışmanı ve gerekirse bölüm akademik kurulunun kararı ile bölüm dışından ve diğer üniversitelerden alabilirler. Öğrencinin doktora programına devam edebilmesi için 4. yarıyılın sonunda gireceği doktora yeterlilik sınavından başarılı olması gerekmektedir. Sonrasında Tez önerisi bölüm akademik kurulunca kabul edilen öğrenciler tez çalışmalarına başlayabileceklerdir. Öğrencinin çalışmalarının tartışılıp incelenmesi için, bölüm akademik kurulunca atanan üç öğretim üyesinden oluşan “Tez İzleme Komitesi”ne her yarıyıl sonunda çalışma raporunu sunması gerekmektedir. 8 yarıyılda öğrencinin doktora tezini tamamlaması ve bu süre sonunda tezini en az biri bölüm dışından olan, beş öğretim üyesinden oluşan komiteye sunması gerekmektedir.

Yukarıda yer almayan hükümler ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programdan mezun olabilmek için, toplam ulusal 29 kredilik 10 ders ve tez çalışmasının, Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre de en az 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasının, başarı ile tamamlanmış olması gerekmektedir.

Yukarıda yer almayan hükümler ile ilgili olarak H.Ü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. M. Sacit PEKAK

Tel: 0312 297 82 75

Fax: 0312 299 20 05

E-posta: sacit@hacettepe.edu.tr