SANAT TARİHİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sanat Tarihi Bölümü 1965-1966 öğretim yılında kurulmuş, 1982 yılında ise Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü adını almıştır. 1988 yılına gelindiğinde Sanat Tarihi ile Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi olmak üzere iki ayrı ana bilim dalına dönüşmüştür. Daha sonra 1997 yılında Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Sanat Tarihi Bölümü olmuştur.

Köklü bir eğitim öğretim geçmişine sahip bölümümüzde yürütülmekte olan lisans, yüksek lisans veya doktora programı öğrencileri, Türkiye ve dünyadaki sanat eserlerini, taşınır taşınmaz kültür varlıklarını tanıma, yorumlama ve değerlendirme yetileriyle donanmış, sanat eserlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması bilincine ve sorumluluğuna sahip, toplumun kültür - sanat duyarlılığını geliştirerek seviyesini yükseltecek sanat tarihçiler olarak mezun olurlar. Türkiye'de Sanat Tarihi eğitiminin verildiği üniversitelerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve koruma kurullarında; valilikler, belediyeler, Milli Eğitim Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi devlet kurumlarında, kütüphane ve arşivlerde iş olanağı bulabilirler; ayrıca özel müzelerde, mimarlık ve restorasyon şirketlerinde, sanat galerileri ve kültür merkezleri gibi görev alarak eğitim hayatları boyunca edinmiş oldukları bilgi ve becerileri kullanarak Türkiye ve dünyada sanatın, sanat eserlerinin, kültür varlıklarının kalıcılığına ve sürekliliğine katkıda bulunurlar.

Bölümde, yaklaşık 33.000 diadan oluşan bir arşiv ile Prof. Dr. Suut Kemal Yetkin ve Prof. Dr. Bedrettin Cömert'in bağışlanmış kitaplarından oluşturulan bir kütüphane, ayrıca Beytepe Yerleşkesi'nde Üniversite Kütüphanesi ve Edebiyat Fakültesi'nde bilgisayar kullanımına olanak sağlayan bir laboratuar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüz bünyesinde 5 bilgisayar ve tarayıcılardan oluşan bir laboratuar sadece bölümümüz öğrencilerinin kullanımına açıktır. Tüm dersliklerimizde bilgisayar ve data projeksiyonlar bulunmakta olup, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derslerinde kullanılmaktadır.

Programımızın öğretim dili Türkçedir, yabancı dilde verilen ders bulunmamaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir Lisans Programından mezun ve akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 2.50 veya eşdeğeri olması,

2.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olmak.

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 50 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 50 eşdeğeri puan almış olmak.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

6. Yüksek lisans programına girmek isteyen öğrenciler, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınava tabi tutulurlar. Yazılı sınavda başarısız olan adaylar sözlü sınava alınmazlar. Mülakat sonucunda programa kabul edilen öğrencilerden, sınav jürisinin gerekli gördüğü ve belirlediği Sanat Tarihi lisans derslerini tamamlayarak, Bilimsel Hazırlığı başarmaları istenebilir.

Başvuru Özel Koşulları:

- Sanat Tarihi Yüksek Lisans ve Doktora giriş sınavlarında, adaylardan kısa özgeçmişlerini, ilgi alanlarını, bölümü seçme nedenlerini, Sanat Tarihine ilişkin görüşlerini bildiren dosya ile başvurmalarını; belirtilen dosyayı sınav tarihinden bir önceki hafta Sanat Tarihi Anabilim Dalı sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

- Ayrıca yapılacak mülakattan önce genel kültürlerine yönelik yazılı bir sınav yapılacağı Sanat Tarihi Anabilim Dalı başvuru koşulları arasındadır.

- Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar, mülakat sınavına alınmayacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tezli yüksek lisans programı, toplam ulusal 24 krediden az olmamak koşuluyla, tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplamda 120 AKTS'nin, 60 krediden az olmamak koşuluyla ders ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur. Mezuniyet koşulları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri esas alınmaktadır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Kurumlarından almış oldukları derslerin eşdeğerlikleri, başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde, ilgili yönetmelikler çerçevesinde karara bağlanır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Sanat Tarihi Bölümü Yüksek Lisans programı, sanatsal ve kültürel bilgi ve değerler ile donanmış duyarlı ve yetkin, araştırmacı, özerk ve sorgulayıcı düşünceyi benimsemiş, bilgi üretimini evrensel boyuta yaymayı amaç edinmiş, kültür varlıklarını ve sanat değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktarma bilincini edinmiş sanat tarihçileri yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bölüm mezunlarımız Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve koruma kurullarında; valilikler, belediyeler, Milli Eğitim Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi devlet kurumlarında, kütüphane ve arşivlerde iş olanağı bulabilirler. Ayrıca özel müzelerde, mimarlık ve restorasyon şirketlerinde, sanat galerileri ve kültür merkezleri gibi alana ilişkin özel sektörde çalışabilir ve yüzey araştırması-arkeolojik kazılara katılabilirler. Ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde akademik kariyerlerini sürdürebilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Tezli yüksek lisans programı, toplam ulusal 24 krediden az olmamak koşuluyla, tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplamda 120 AKTS'nin, 60 krediden az olmamak koşuluyla ders ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur. Mezuniyet koşulları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri esas alınmaktadır.

Sanat Tarihi tezli yüksek lisans programında öğrencinin isteği veya çalıştığı konunun gereksinimi doğrultusunda diğer programlardan (kurum içi/ kurum dışı olabilir) toplamda en fazla iki (2) adet ders alabilir (Min. 12 AKTS, %10 oranında).

Sanat Tarihi bölümleri dışında, lisans öğrenimi farklı bölüm veya fakültelerde (Tarih, Sosyoloji, Mühendislik, İdari Bilimler, İletişim, Tıp vb.) tamamlamış adayların da yüksek lisans programına başvuruları kabul edilmektedir. Söz konusu adaylar sınavda başarılı bulundukları takdirde yüksek lisans programına başlamadan önce, bölüm akademik kurulunun öngördüğü, iki dönem süresince, “Bilimsel Hazırlık” okumak zorundadırlar.

Adaylar “bilimsel hazırlık” programı süresince lisans derslerinden, danışmanlarının belirlediği en az 24 kredilik 8 dersi başarıyla tamamladıkları takdirde Yüksek Lisans programına devam etmeye hak kazanırlar. Adaylar Bilimsel Hazırlık programına katılmak istemedikleri takdirde yazılı bir sınavdan başarılı olmak zorundadırlar. Ayrıntılı bilgi için bkz.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Sanat Tarihi tezli yüksek lisans programı Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre toplamda 120 AKTS'nin, 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla ders ve 60 AKTS lik tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur. Programı başarıyla tamamlayan öğrenci, danışmanı yönetiminde, birbirini izleyen en çok iki yarıyıl içinde tez savunma sınavına girmek durumundadır. Ayrıntılı bilgi için bkz.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf

Programdan mezun olma koşulları ile ilgili olarak H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. M. Sacit PEKAK

Tel : +90 312 297 82 75

Fax : +90 312 299 20 05

E-mail : sacitpekak@gmail.com