İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Mütercim-Tercümanlık Bölümü 1982 yılında İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı olarak kurulmuştur. İngilizceye daha sonra 1992 yılında Fransızca, 2007 yılında Almanca Anabilim Dalları eklenmiştir. Bölümde İngilizce, Fransızca ve Almanca lisans programının yanı sıra 1991 yılından beri İngilizce Mütercim-Tercümanlık Yüksek Lisans Programı da yürütülmektedir.

İngilizce Mütercim Tercümanlık Doktora Programı Türkçe ve İngilizce yürütülmektedir. İlgili Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü üzerine Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla, programa kabul edilecek öğrenci kontenjanları dönem başında belirlenir.

Öğrenci tezini programa kayıt olduğu dilden (İngilizce) yazar. Ancak Bölüm Akademik Kurulu ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün onayına bağlı olarak tez dili Türkçe olabilir.

Tez danışmanı İngilizce Mütercim Tercümanlık öğretim üyeleri arasından belirlenir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

İngilizce Mütercim Tercümanlık Doktora Programına kayıt koşulları:

  1. Tezli yüksek lisans mezunu olmak, 4 yıllık lisans ya da tezli yüksek lisansından birini Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim, Dilbilimi, Dil ve Edebiyat ya da Yabancı Dil Eğitimi alanlarından birinde tamamlamış olmak;
  2. Yüksek lisans akademik başarı ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri olması;
  3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nda (ALES) sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinden en az 70 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde eşdeğer puan almış olmak;
  4. Başvuruda bulunacağı İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 90 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan sınavların birisinden eşdeğer puan almış olmak;
  5. Uluslararası öğrenci başvuruları, Üniversitemiz Lisansüstü Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre kabul edilir.
  6. Yukarıda yer almayan konularda Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
  7. Adayların başka bir program veya üniversiteden mezun olmaları halinde, mülakatta gözlemlenen bilgi eksikliği nedeniyle (iki akademik yarıyıla kadar) Yönetmelik hükümlerine göre bilimsel hazırlık yapması istenebilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Mütercim Tercümanlık Doktora Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Mütercim Tercümanlık Doktora Diploması almaya hak kazanırlar. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere “Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı İngilizce Mütercim Tercümanlık Doktora Programı” diploması verilir. Doktora derecesini elde etmek için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 43. maddesi koşullarını sağlamak; 240 AKTS kredilik bölüm dersini başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

İngilizce Mütercim Tercümanlık Doktora Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler yüksek lisans eğitimini tamamlamış veya eşdeğerliği YÖK tarafından onaylanmış bir eğitim almış olmalıdır.

Yatay Geçiş ve Kurumlararası Kredi Transferi Koşulları

İngilizce Mütercim Tercümanlık Doktora Programına yatay geçişler ve kurumlararası kredi transferi için Yüksek Öğretim Kurulu'nun ilgili yönetmeliği, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Hacettepe Üniversitesi Senatosunun belirlemiş olduğu kriterler geçerlidir.

Erasmus Değişim Programı Koşulları

Öğrencilerin Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile yurt dışında kaldıkları süre tamamlandığında Bölümümüze karşı kurumda almış oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir transkriptle dönerler. Bu transkripte bulunan dersler ve notlar AB Ofisi tarafından hazırlanan not eş değerlik çizelgesi dikkate alınarak Hacettepe Üniversitesi not sistemine transfer edilir. Hazırlanan tablo bölüm başkanlığı tarafından onaylanır ve ilgili Enstitü Müdürlüğüne gönderilir. Öğrencinin dönüş yazılarının Enstitü tarafından onaylanıp, öğrencinin transkriptine işlenmesinden sonra öğrencinin dönüş işlemleri tamamlanmış olur.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

İngilizce Mütercim Tercümanlık Doktora Programının amacı, başta İngilizce olmak üzere yabancı dillerde çevirmen yetiştiren üniversite ve yüksekokullarda eğitmen ve araştırmacı olarak istihdam edilmek üzere ülkemizin acilen ihtiyaç duyduğu akademisyenleri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar Üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev yapabilir ya da diğer kuruluşlarda ve işletmelerde uzman olarak çalışabilir.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

İngilizce Mütercim Tercümanlık Doktora Programı minimum 4 akademik yıldan oluşmaktadır. Programdan mezun olabilmeleri için, öğrencilerin toplamda 240 AKTS kredilik karşılığı olan Bölüm dersi almaları zorunludur.

Doktora programındaki derslerin tümü yarıyıllık olup, seçmeli statüdeki dersler herhangi bir yarıyılda açılabilmektedir. Programda ön koşullu ders bulunmamaktadır.

Bölüm doktora programındaki dersler kuramsal ağırlıklı olup, her bir dönem boyunca yürütülen sınıf içi etkinlikler ve sınıf dışı ödevler ile uygulamalı bilgi boyutu da yoğun olarak desteklenmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

İngilizce Mütercim Tercümanlık Doktora Programından mezun olmak için Hacettepe Üniversitesi yürürlükteki Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmelik koşullarını sağlamak; en az 240 AKTS kredilik Bölüm dersini başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

PROF. DR. ASALET ERTEN

ANABİLİM DALI BAŞKANI