FRANSIZCA MÜTERCİM TERCÜMANLIK PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Mütercim-Tercümanlık Bölümü 1982 yılında İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı olarak kurulmuştur. İngilizceye daha sonra 1992 yılında Fransızca, 2007 yılında Almanca Anabilim Dalları eklenmiştir. Bölümde İngilizce, Fransızca ve Almanca lisans programının yanı sıra 1991 yılından beri İngilizce Mütercim-Tercümanlık Yüksek Lisans Programı da yürütülmektedir. Fransızca Anabilim Dalı'nın gereksinimleri göz önünde tutularak Fransızca Mütercim Tercümanlık Tezli Yüksek Lisans Programı açılması öngörülmüştür.

Fransızca Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans Programı Türkçe-Fransızca olarak yürütülmektedir.

Türkçe- Fransızca olarak yürütülen programda şubelendirme mevcuttur. Programdaki derslerin şubesi 01'dir. Programa kayıt yaptıran öğrenci kaydı için belgelendirdiği yabancı dil ile ilgili şubeye ait dersleri almak ve başarılı olmakla yükümlüdür. Program dili değiştirilemez.

Öğrenci kayıt olduğu dilden tezini yazar. Ancak Bölüm Akademik Kurulu ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün onayına bağlı olarak tez dili Türkçe olabilir.

Tez danışmanı Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından belirlenir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Fransızca Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans Programına kayıt koşulları:

  1. Herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmak, ancak lisans öğrenimini başvurdukları alanın dışında bir alanda veya Üniversite dışında bir yükseköğretim kurumunda tamamlayanlar için sınav jürisinin önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü üzerine enstitü yönetim kurulunun kararıyla düzenlenip yürütülen bilimsel hazırlık programına devam gerekli görülebilir.
  2. Akademik başarı ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 olmak.
  3. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 65 puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 65 puana eşdeğer puan almış olmaları ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) Fransızca dilinden en az 85 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarından birinden eşdeğeri puan almış olmak.
  4. Uluslararası öğrenci başvuruları, Üniversitemiz Lisansüstü Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre kabul edilir.
  5. Yukarıda yer almayan konularda Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Fransızca Mütercim Tercümanlık Tezli Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Fransızca Mütercim Tercümanlık Tezli Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere “ Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Mütercim Tercümanlık Tezli Yüksek Lisans Programı" diploması verilir.

Yüksek Lisans derecesini elde etmek için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 43. maddesi koşullarını sağlamak; 21 ulusal kredilik (120 AKTS) bölüm dersini başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Fransızca Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler lisans eğitimini tamamlamış veya eşdeğerliği ilgili kurum ve kurullarca onaylanmış bir eğitim almış olmalıdır.

Yatay Geçiş ve Kurumlararası Kredi Transferi Koşulları

Fransızca Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans Programına yatay geçişler ve kurumlararası kredi transferi için Yüksek Öğretim Kurulu'nun ilgili yönetmeliği, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Hacettepe Üniversitesi Senatosunun belirlemiş olduğu kriterler geçerlidir.

Erasmus Değişim Programı Koşulları

Öğrencilerin Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile yurt dışında kaldıkları süre tamamlandığında Bölümümüze karşı kurumda almış oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir transkriptle dönerler. Bu transkripte bulunan dersler ve notlar AB Ofisi tarafından hazırlanan not eş değerlik çizelgesi dikkate alınarak Hacettepe Üniversitesi not sistemine transfer edilir. Hazırlanan tablo bölüm başkanlığı tarafından onaylanır ve ilgili Enstitü Müdürlüğüne gönderilir. Öğrencinin dönüş yazılarının Enstitü tarafından onaylanıp, öğrencinin transkriptine işlenmesinden sonra öğrencinin dönüş işlemleri tamamlanmış olur.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Fransızca Mütercim Tercümanlık Tezli Yüksek Lisans Programı çağdaş çeviri kuramı ve ilkeleri doğrultusunda bu bilim alanına bilim insanları yetiştirmeyi amaçlamaktır. Programın amacı bir yandan kuramsal bilgi üretimine katkıda bulunurken, diğer yandan da Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalında yürütülecek olan Doktora programına altyapı oluşturmaktır.

Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Fransızca Mütercim Tercümanlık Tezli Yüksek Lisans Programının Türkçe-Fransızca olarak yürütülmesi planlanmaktadır. Çeviribilim alanındaki gelişmelere ve toplumdaki ihtiyaçlara paralel olarak program güncellenir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar Üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev yapabilir ya da diğer kuruluşlarda ve işletmelerde uzman olarak çalışabilir.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Fransızca Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans Programı 2 akademik yıldan oluşmaktadır. Programdan mezun olabilmeleri için, öğrencilerin toplamda 21 ulusal kredi (120 AKTS) karşılığı olan Bölüm dersi almaları zorunludur.

Yüksek Lisans programındaki derslerin tümü yarıyıllık olup, seçmeli statüdeki dersler herhangi bir yarıyılda açılabilmektedir. Programda ön koşullu ders bulunmamaktadır.

Yüksek Lisans programındaki dersler kuramsal ağırlıklı olup, her bir dönem boyunca yürütülen sınıf içi etkinlikler ve sınıf dışı ödevler ile uygulamalı bilgi boyutu da yoğun olarak desteklenmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Fransızca Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans Programından mezun olmak için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 43. maddesi koşullarını sağlamak; en az 21 ulusal kredilik (120 AKTS) Bölüm dersini başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir.

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Mümtaz KAYA

Mütercim Tercümanlık

Bölüm Başkanı

Tel: (0312) 297 8375

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık Bölümü

06800 Beytepe/Ankara