MALİYE PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü 1983 yılında kurulmuştur ve 1983-1984 akademik yılında lisans programına başlamıştır. Maliye Bölümü, hem kamu hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimli işgücünü sağlama amacını taşımaktadır. Programın öğretim dili Türkçe'dir. Maliye Bölümü; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk, Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere dört Anabilim Dalı'ndan oluşmaktadır. Doktora programının öğretim dili Türkçe'dir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir Yüksek Lisans Programından mezun, yüksek lisans akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 2.50 veya eşdeğeri olması,

2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 70 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 70 puana eşdeğer puan almış olmaları,

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 70 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 70 eşdeğeri puan almaları gereklidir.

4.Gerekli görüldüğü takdirde Aday 1 yıl Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulur.

5. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin, AKTS'ye göre en az 120 AKTS'lik ders yükü ile 120 AKTS'lik tez çalışmasını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

http://fs.hacettepe.edu.tr/sosbil/dosyalar/yonetmelikler/sinavyonetmeligi301116.pdf

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi'nin veya başka bir yüksek öğretim kurumunun lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl eğitim almış olan başarılı öğrenciler, programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; programın yüksek lisans yatay geçiş kontenjanı ilan etmesi, adayın programın öğrenci kabul koşullarını karşılaması ve en az bir yarıyıl almış olduğu derslerden, yönetmelikte belirtilen puan sınıflamasına göre başarılı sayılabilecek notu almış olması gerekmektedir. Anabilim dalı kurulu tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

http://fs.hacettepe.edu.tr/sosbil/dosyalar/yonetmelikler/sinavyonetmeligi301116.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Program mezunlarının yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri derinleştirebilmesini, disiplinler arası etkileşimi kavradığı gibi yeni ve karmaşık fikirlerden analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlar çıkarabilmesini, alanı ile ilgili bilgileri aktarabilmesini, akademik kurallara uygun eser hazırlayabilmesini amaçlamaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bölümümüz mezunları kamu ve özel kuruluşlarda çeşitli pozisyonlarda görev alabilirler. Giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde mali müşavir, idari hâkim, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör gibi birçok alanda çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Zorunlu ve seçmeli derslerin program içerisindeki oranı % 50-%50'dir. Programın ders aşaması öğrenciye alan ile ilgili ileri düzeyde bilgi verir iken tez aşamasında ise özel alanlara ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir.

Yüksek Lisans derecesiyle öğrenim görecek olan öğrenciler için

En az 240 AKTS

4 Zorunlu + 4 Seçmeli+Seminer

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Tezi Önerisi

Doktora Tezi

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. lisansüstü eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği ilgili maddeleri uygulanır.

http://fs.hacettepe.edu.tr/sosbil/dosyalar/yonetmelikler/sinavyonetmeligi301116.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Bu programdan mezun olabilmek için öğrenciler,

- Yüksek lisans diploması ile başvurduklarında 240 AKTS,

- H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 37 ile belirlenen 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla,

- Yeterlik sınavını geçmekle

- Bir doktora tezi hazırlayıp savunmakla yükümlüdürler.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Tarkan ÇAVUŞOĞLU