BİLİŞİM HUKUKU PROGRAMI (TEZSİZ/İ.Ö.)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bilgi sistem ve teknolojileri, başta bankacılık ve kamu hizmetleri olmak üzere tüm sektörler tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Bilişim teknolojilerinin yoğun kullanımı ve çok hızlı gelişmesi güvenlik sorununu da beraberinde getirmiştir. Bilişim suçlarıyla mücadeleyi yalnızca kolluk kuvvetleri aracılığıyla yürütmek mümkün değildir. Bilginin, programların, servislerin, ekipmanların veya haberleşme ağlarının yıkımı, hırsızlığı, yasadışı kullanımı, değiştirilmesi veya izinsiz kopyalanması olarak tanımlanan bilişim suçları ile ancak kurulacak olan adli bilişim laboratuarları ve uzman personeller ile mücadele etmek mümkün olacaktır.

Bu amaçla Üniversitemiz bünyesinde Adli Bilişim Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuş ve faaliyete başlatılmıştır.

Adli Bilişimle ilgili mevzuat bilirkişi tayininde savcı ve mahkemelere geniş yetki vermektedir. Bu yetkinin kullanımı sonucunda görevlendirilecek bilirkişi, alanında uzmanlığını gösteren bir belgeye sahip bulunmamaktadır. Bu amaçla açılan Bilişim Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programımız, bilişim alanında uzman yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bilişim Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nda teknoloji ve hukuk dersleri birlikte verilecektir. Bu bağlamda program tüm lisans mezunlarına açık olacaktır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir alandan lisans diplomasına sahip herkes programa başvurabilir.

2. Başvuru için asgari bir akademik başarı ortalaması zorunluluğu bulunmamaktadır.

3. Başvuruda ALES ve Yabancı Dil koşulu aranmaz. Ancak ALES ve Yabancı Dil puanı olan adaylar bu puanlarını belgelendirdikleri takdirde yapılacak olan Giriş Sınavı değerlendirmesinde aşağıdaki ağırlıklar kullanılır ve ALES ve Yabancı Dil puanını belgelendirmeyenlerin değerlendirme puanı sıfır olarak kabul edilir.

Değerlendirme Ağırlığı:

ALES Puanı: % 20 Yabancı Dil Puanı: %20

Akademik Ortalama: % 20 Yazılı bilimsel değerlendirme/mülakat: % 40

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans programında mevcut olan toplam 90 AKTS karşılığı aldığı derslerin tümünün ve dönem projesinin başarıyla tamamlanması, 4.00 üzerinden en az 2,50 ağırlıklı not ortalaması elde edilmesi.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yüksek Lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler lisans eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış öğrencilerdir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Huku ABD Bilişm Hukuk yüksek lisans programı kendi alanında bir ilktir. Programın amacı, bilişim sistemleri teknik altyapısına dayanan sosyo-ekonomik dönüşümün hukuk sistemlerine etkisinin akademik düzeyde araştırılması ve bu yönde öğrenim yapılması olarak şekillendirilmiştir.

Progamın amacını gerçekleştirmek üzere dersler multidisipliner bir yapıda düzenlenmiştir. Bu haliyle bir yandan bilişim alanındaki teknik gelişmelerin kapsamı, boyutu ve etkileri konusunda kapsamlı bilgi edinilmesi amaçlanırken diğer yandan da bu alandaki gelişimin, içinde yeşerdiği sosyo-ekonomik yapı içerisinde ele alınmak suretiyle, hukuk sistemlerine etkisini irdelenmesi hedeflenmiştir.

Öğrencilerin programın amaçları doğrultusunda bilişim alanında ortaya çıkan sorunlara birçok açıdan bakabillmesi sağlanmaktadır. Bu yönde olmak üzere hem teknik hem de hukuki sorunlar hakkında kapsamlı bilgi edinilmesi ve bu yönde araştırmalar yaptırılması sağlanmaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Programdan mezun olanların alacağı unvan “ Bilişim Hukuku yüksel lisans mezunu”dur. Programdan mezun olan öğrencilerimiz gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde değişik çalışma alanlarında istihdam edilebileceklerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programda AKTS başına düşen iş yükü 30 saattir.

Programdaki seçmeli derslerin sayısı oldukça fazladır. Bu da programa bir esneklik katarak, programın yeni ve güncel koşullara kolayca adapte olmasını sağlayacaktır. Programa kayıtlı öğrenciler aynı zamanda farklı bölümlerden alan dışı (dersler de seçebilecek ve kendilerini farklı alanlarda çok yönlü olarak geliştirme imkânına sahip olacaklardır.

Programda toplam 4 zorunlu ders bulunmaktadır. Seçimlik dersler, her yıl kayıt dönemlerinde ilgili birim tarafından Fakülte Kurulu tarafından bir liste halinde belirlenerek ilân edilir ve öğrencilere duyurulur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve SınavYönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans programında mevcut olan toplam 90 AKTS karşılığı aldığı derslerin tümünün ve dönem projesinin başarıyla tamamlanması, 4.00 üzerinden en az 2,50 ağırlıklı not ortalaması elde edilmesi ile programdan mezuniyet hakkı elde edilmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 2. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Çetin ARSLAN

Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

e-mail: cetinarslan@hacettepe.edu.tr

Tel: + (90) (312) 297 62 70 / 183