EKONOMİ ve ENERJİ HUKUKU PROGRAMI (TEZSİZ/İ.Ö.)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Küreselleşen dünyada devletlerin ekonomik yaşamdaki rolü, gün geçtikçe yeni bir görünüm arz etmektedir. Devletin ekonomik yaşamdaki etkinlik alanının ve işlevinin değişmesi, girişimci niteliğinden daha çok denetleyici ve düzenleyici işlevleri üstlenmesi, beraberinde ekonomi hukuku adı altında bir disiplin oluşmasına yol açmıştır. Yine, enerji alanında yaşanan gelişmeler, temel bir altyapı etkinliği olarak enerji sektöründe kamunun hizmet sağlayıcı özelliğini bir yana bırakarak özel kesimin rekabetine dayalı bir anlayış içerisinde düzenleyici işlevini öne çıkarmasıyla daha da belirginleşmiştir. Enerji hukuku, rekabet hukuku, sermaye piyasası hukuku, fikri mülkiyet hukuku, iş hukuku gibi dallar, ekonomi hukukunun alt dallarından kimilerine örnek gösterilebilir.

Program, ekonomik faaliyetlerin şekil değiştirmeye başlaması ile bir dönüşüm sürecine giren hukuk alanına yeni bir bakış getirmeyi hedeflemektedir. Bu amaç dâhilinde öğrencilere enerji hukuku, finans hukuku, rekabet hukuku ve benzeri hukuk alanlarında ekonomi bilgisi ile harmanlanmış eleştirel bir yaklaşım kazandırılması amaçlanmaktadır. Program enerji hukuku alanı ile ekonomi hukuku yaklaşımını bir arada bulundurması ile bir ilk olacak ve özellikle enerji alanında yenilikleri yakalayacak profesyonellerin yetiştirilmesi sağlanacaktır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir alandan lisans diplomasına sahip herkes programa başvurabilir.

2. Başvuru için asgari bir akademik başarı ortalaması zorunluluğu bulunmamaktadır.

3. Başvuruda ALES ve Yabancı Dil koşulu aranmaz. Ancak ALES ve Yabancı Dil puanı olan adaylar bu puanlarını belgelendirdikleri takdirde yapılacak olan Giriş Sınavı değerlendirmesinde aşağıdaki ağırlıklar kullanılır ve ALES ve Yabancı Dil puanını belgelendirmeyenlerin değerlendirme puanı sıfır olarak kabul edilir.

Değerlendirme Ağırlığı:

ALES Puanı: % 20 Yabancı Dil Puanı: % 20

Akademik Ortalama: % 20 Yazılı bilimsel değerlendirme/mülakat: % 40

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans programında mevcut olan toplam 90 AKTS karşılığı aldığı derslerin tümünün ve dönem projesinin başarıyla tamamlanması, 4.00 üzerinden en az 2,50 ağırlıklı not ortalaması elde edilmesi gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yüksek Lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler lisans eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış öğrencilerdir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Program, ekonomik faaliyetlerin şekil değiştirmeye başlaması ile bir dönüşüm sürecine giren hukuk alanına yeni bir bakış getirmeyi hedeflemektedir. Bu amaç dâhilinde öğrencilere enerji hukuku, finans hukuku, rekabet hukuku ve benzeri hukuk alanlarında ekonomi bilgisi ile harmanlanmış eleştirel bir yaklaşım kazandırılması amaçlanmaktadır. Program enerji hukuku alanı ile ekonomi hukuku yaklaşımını bir arada bulundurması ile bir ilk olacak ve özellikle enerji alanında yenilikleri yakalayacak profesyonellerin yetiştirilmesi sağlanacaktır.

Programın tamamlayan öğrenciler, programın amaçları doğrultusunda program konuları ve hukuk uygulamaları hakkında disiplinlerarası mahiyette bilgi birikimi edineceklerdir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Programdan mezun olanların alacağı unvan “Ekonomi ve Enerji Hukuku Yüksek Lisans Mezunu”dur. Programdan mezun olan öğrencilerimiz gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde değişik çalışma alanlarında istihdam edilebileceklerdir.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programdaki seçmeli derslerin sayısı oldukça fazladır ve böylece programa bir esneklik katarak programın yeni ve güncel koşullara kolaylıkla uyumlu olmasını sağlayacaktır. Programa kayıtlı öğrenciler aynı zamanda farklı bölümlerden alan dışı dersler de seçebilecek ve kendilerini farklı alanlarda çok yönlü olarak geliştirme olanağına kavuşacaklardır.

Programda toplam 1 zorunlu ders bulunmaktadır. Seçimlik dersler, her yıl kayıt dönemlerinde ilgili birim tarafından Fakülte Kurulu tarafından bir liste halinde belirlenerek ilân edilir ve öğrencilere duyurulur.

Program, ekonomi hukuku ve enerji hukuku olarak iki ana eksende yapılandırılmıştır. Öğrencilerin her iki alanda yeterlilik kazanmaları amacıyla her bir alandan en az üç (3) ders alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve SınavYönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans programında mevcut olan toplam 90 AKTS karşılığı aldığı derslerin (her bir alandan en az üç ders alınarak başarılı olunması koşuluyla) tümünün ve dönem projesinin başarıyla tamamlanması ve 4.00 üzerinden en az 2,50 ağırlıklı not ortalaması elde edilmesiyle programdan mezuniyet hakkı elde edilmektedir.

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Beşir Fatih DOĞAN

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

e-mail: bfdogan@hacettepe.edu.tr

Tel: + (90) (312) 297 62 70/163