KAMU HUKUKU PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi arasında yapılan bir Protokolle hayata geçmiş olan Doktora programı öğrencileri hukuk ile ilgili derin araştırmalara teşvik etmek ve bilimsel araştırma sürecini eğitim sürecine dahil etmeyi amaçlamaktadır.Öğrencilerimiz hem akademik hem mesleki faaliyetlerinde ihtiyaç duyacakları gerekli bilgiye nasıl ulaşabileceklerini ve nasıl araştırma yapacaklarını öğreneceklerdir.

Bu programda 1 AKTS 30 saatlik ders yüküne karşılık gelmektedir.

Doktora öğrenimi için 4 yıllık bir tablo öngörülmüştür. Öğrenciler bu 4 yıl içerisinde 90* AKTS'lik ders ve 30 AKTS'lik "Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık" dersini başarı ile bitirmiş olarak bir doktora tezi yazacaklardır.

*Hacettepe Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi Arasında Ortak Lisansüstü Programlar Açılması ve Uygulanmasına İlişkin Protokol'ün 11.Maddesi uyarınca "Öğrencinin ortak enstitülerin her birinden aldığı ders kredilerinin toplamı, alması zorunlu olan asgari toplam ders kredisinin üçte birinden az olamaz." hükmü dikkate alınmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Türkiye'deki veya yurtdışında tanınan (denklik alınmış) bir hukuk fakültesinden lisans derecesi almış olmak ve sosyal, beşeri, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler alanlarında tezli yüksek lisans programından veya bunlara denk sayılan yurtiçi ve yurtdışı bir tezli yüksek lisans programından mezun ve akademik başarı ortalamasının (GPA) 75 veya eşdeğeri olması,

2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayılsa, sözel veya eşit ağırlık puan türlerinden en az birinden 70 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 70 puana eşdeğer puan almış olmaları,

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 70 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 70 eşdeğeri puan almaları gereklidir.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrenciler doktora eğitimleri içerisinde 90 AKTS'lik dersi akademik ortalaması en az 2.75 olarak tamamlayarak doktora yeterlik sınavına girebilir ve 30 AKTS'lik "Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık" dersini başarı ile tamamladıktan sonra bir doktora tezi yazarak sınav jürisi önünde savunarak başarılı olurlarsa 120 AKTS lik krediyi kazanıp, asgari 240 AKTS ile Doktora derecesi alırlar.Öğrencilerin Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca tezlerini süresi içerisinde Enstitüye teslim etmeleri ve Hacettepe Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi Arasında Ortak Lisansüstü Programlar Açılması ve Uygulanmasına İlişkin Protokol'ün 11.Maddesi uyarınca "Öğrencinin ortak enstitülerin her birinden aldığı ders kredilerinin toplamı, alması zorunlu olan asgari toplam ders kredisinin üçte birinden az olamaz." hükmüne uymaları gerekmektedir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk Anabilim Dalı Kamu Hukuku Doktora Programı ile birlikte, hukuk yaratma sürecinde etkin rol oynayabilecek, hukuk kültürünün ve adalet bilincinin gelişmesine katkıda bulunabilecek, ülke ve dünya sorunlarını yakından takip edip değerlendirebilecek ve söz konusu sorunları sadece hukuki açıdan değil, aynı zamanda felsefi ve sosyolojik açılardan inceleme yeterliğine sahip seçkin hukukçular ve özellikle hukuk fakültelerine akademisyen yetiştirmek hedeflenmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Çetin ARSLAN

Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Tel: 0312 297 62 70 / 183

E-posta: cetinarslan@hacettepe.edu.tr