İNSAN HAKLARI PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

1999 yılında kurulan İnsan Hakları Anabilim Dalı, Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile Doktora Programı yürütmektedir. Bu programların ortak amacı, insan haklarının ne olduğunu ve her bir hakkın neyi talep ettiğini bilen ve çeşitli durumlarda insan haklarının korunması için nelerin yapılması gerektiğini bulabilen insanların yetişmesine katkıda bulunmaktır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir Lisans Programından mezun olmuş olmak.
2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olmak,
3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 60 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen Almanca sınavlardan birinden 60 eşdeğeri puan almış olmak.
4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.
5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek Lisans eğitimini tamamlamak için öğrenciler programda yer alan zorunlu ve seçmeli olmak üzere toplam 120 AKTS'lik ders alarak bu derslerin tümünden başarılı olmak zorundadırlar. Bununla birlikte mezun olabilmek için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde ilgili diğer koşulları da taşımak gereklidir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bölüme başlamadan evvel, başka herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş öğrencilerin başarılı oldukları derslerin transferi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen kurallara bağlı olarak yapılmaktadır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

Değişim programı ile başka bir yükseköğretim kurumunda bulunmuş öğrencilerin ders transfer taleplerinin kabulüne ilişkin karar ders içeriklerinin uygun olması koşuluyla söz konusu dersin sorumlusu tarafından bölüm başkanının onayı olması koşuluyla verilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Yaptığı eğitim, öğretim ve araştırmalarla, gerek kişisel ve toplumsal hayata yön vermede, gerek çeşitli bilgi alanlarında araştırma yapmada felsefi bilgiye olan ihtiyacın bilincine varılmasını sağlamak; ulusal ve uluslararası düzeyde saygın araştırmalar yürüten, yurtiçi ve yurt dışında çeşitli akademik ve araştırma kurumlarında çalışan, bilime ve insanlığa olumlu katkılar sunabilen alan uzmanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bölümün mezunları çeşitli üniversitelerin sosyal bilimlerle ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışmakta ve özel eğitim kuruluşlarında öğretmenlik yapmakta; çeşitli bakanlıkların eğitim ve kültürle ilgili birimlerinde, TRT ve basında, kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde de çalışma olanağı bulmaktadırlar.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program toplamda 120 AKTS*'lik ders, seminer ve tez yazımı aşamasından oluşur. Program akademik ağırlıklı olup, ilk iki dönemde zorunlu ve seçmeli olmak üzere toplam 51 AKTS'lik ders ve 9 AKTS'lik seminer dersi alınmaktadır. Bu derslerden başarılı olan öğrenciler iki dönem boyunca danışmanları ile birlikte tez çalışması (60 AKTS) yürütmektedirler. Öğrenciler tez savunmasının ardından Yüksek Lisans diplomasını almaya hak kazanırlar.

* 1 AKTS 30 saat işyüküne denk gelmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak “Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

İnsan Haklarında Yüksek Lisans Diploması alabilmek için, öğrencinin toplamda 60 AKTS olacak şekilde (51 AKTS'lik ders ve 9 AKTS'lik seminer dersi) ders almalı, 60 AKTS'lik tez yazmalı ve bu tezi savunarak programı tamamlaması gerekir.

Bununla birlikte öğrencinin "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde ilgili hükümleri yerine getirmiş olmaları gerekir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Cemal Güzel

İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı

E-Posta: cmlguzel@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 83 00

Adres: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Anabilim Dalı

Web Adresi: http://www.ihuam.hacettepe.edu.tr