İNGİLİZ DİL BİLİMİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Anabilim dalının temel amacı çağdaş dilbilim bulgu ve yöntemlerini ülkemizdeki dil çalışmalarına yansıtmak, Türkçe ve İngilizce betimlemelerinde ve genel olarak dil çalışmalarında bilimselliği öne çıkarmaktır. Ayrıca kuramsal çalışmalar yanında uygulamalı dilbilim çalışmaları yoluyla anadili ve yabancı dil öğretimine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Anabilim dalı 1970/71 öğretim yılından bu yana yüksek lisans ve doktora programlarını İngilizce olarak yürütmekte, bilimdeki gelişmelere ve toplumdaki gereksinimlere koşut olarak yeni dersler ve programlar sunmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Herhangi bir lisans programından mezun olmuş olması,

2. Akademik başarı ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 veya eşdeğeri olması,

3. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı' nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinden en az 70 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 70 puana eşdeğer puan almış olmaları

4. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı' ndan (YDS) en az 85 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliği kabul edilen İngilizce sınavlardan birinden eşdeğeri puan almaları gereklidir.

5. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

6. Yukarıda yer almayan konular için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrencilerin bu Bölümden mezun olabilmeleri için gerekli koşullar şunlardır:

  1. Eğitim Öğretim Programındaki 32 AKTS?lik Bölüm zorunlu dersinden ve 28 AKTS?lik seçmeli dersten başarılı olması,
  2. AKTS kredisi toplamı 120?dir. Söz konusu 120 kredinin 60?ı ders döneminde 60?ı tez döneminde kazanılmaktadır.
  3. Lisansüstü eğitim öğretim ve sınav yönetmeliğindeki koşulları sağlamalıdır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

06.11.2006 tarih ve 26338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?ndeki yatay geçişe ilişkin hükümler geçerlidir:

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/belgeler/resmigazete06112006.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın temel amacı, edindiği temel bilgi ve becerileri akademik ve mesleki alanlara uygulayabilen, alanındaki ya da disiplinlerarası alandaki bir problemi belirleyebilen, bu problemin çözümü için strateji geliştirebilen, proje üretebilen, ekip çalışmalarında sorumluluk alabilen ve liderlik yapabilen, bilimsel etkinliklere aktif olarak katılabilen, etik değerlere saygılı, sorgulayan, eleştirel düşünebilen uzman dilbilimciler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Anabilim dalımız dilbilim, dil öğretimi, dil ve edebiyat bölümlerine akademisyen yetiştirmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programımızda 4?ü zorunlu (bölüm içi - her biri 8 AKTS), 23?ü seçmeli (bölüm içi - her biri 7 AKTS) olmak üzere toplam 27 adet ders bulunmaktadır (%14.9 zorunlu bölüm içi, %85.1 seçmeli bölüm içi). Öğrencilerin mezuniyet için bölüm dışı seçmeli ders almaları gerekmemektedir fakat, diğer anabilim dallarında açılan herhangi bir dersi seçmeli olarak alabilmektedirler. Bölümümüzde staj zorunluluğu yoktur. Programımızdaki dersler dönemlik ve kuramsaldır, uygulamalı ders bulunmamaktadır. Bölümdeki herhangi bir ders önkoşul gerektirmez. Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrencinin 60 AKTS?lik tez dönemini de başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır:

 http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/belgeler/resmigazete06112006.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programımızdan mezun olmak için öğrencilerin 4?ü zorunlu (32 AKTS) 4?ü seçmeli (28 AKTS) olmak üzere toplam 60 AKTS?lik dersi başarıyla geçip 60 AKTS?lik tez yazma sürecini tamamlamaları gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Emine YARAR

Bölüm Başkanı

Tel: 2978525/118

yarar@hacettepe.edu.tr