SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI (TEZSİZ/U.E.)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, 1991-1992 eğitim-öğretim yılında sınıf öğretmeni yetiştirmek amacıyla Sınıf Öğretmenliği Bölümü olarak kurulmuştur. Ancak eğitim fakültelerinin 1997 -1998 eğitim-öğretim yılında yeniden yapılandırılması ile İlköğretim Bölümü kurulmuştur ve Sınıf Öğretmeliği Ana Bilim Dalı İlköğretim Bölümünün bünyesinde eğitim-öğretime devam etmiştir. 2016-2017 öğretim yılından itibaren Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olan Sınıf Öğretmenliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek lisans programına öğrenci alınmaya başlanacaktır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Sınıf Öğretmenliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programının kayıt kabul koşulları şu şekilde sıralanabilir:1.Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin lisans programlarının birinden veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olmak (Sınıf Öğretmenliği mezunlarına öncelik tanınacaktır) veya öğretmenlik yapıyor olmak.2.Eğitim Bilimleri Enstitüsünün diğer öğrenci kabul şartlarına uygun olmak (http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr) .Başvuru sayısının fazla olması durumunda, lisans mezuniyet ortalaması ile elde edilecek puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanır. Programa kabul edilen toplam en az 30 kredilik dersi ve dönem projesini, Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre, en az 90 AKTS kredilik dersi ve dönem projesini tamamlamış olmalıdırlar. Dönem projesi dersi son yarıyılda alınır. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırır ve yarıyıl sonunda danışmanına yazılı bir proje raporu sunar. Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için dönem projesi dersinden başarılı olması ve akademik ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu ilgili yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulduğu takdirde sınırlı sayıda ders kredileri bölümler arası transfer edilebilmekte veya bir öğrencinin öğrenimine farklı bir bolümde devam etmesi mümkün olmaktadır. Türkiye'de yüksek öğretimde formal olmayan tipte öğrenimin tanınması henüz çok erken bir safhada olduğundan bu formal öğrenim dışında kalan öğrenim tecrübelerinin YÖK tarafından tanınması henüz mümkün olmamaktadır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Uzaktan eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğretmenlerin, çağdaş eğitim kuramları ve uygulamaları ışığında eğitimin kuramsal bilgi temelini edinen, bu bilgi temelini farklı türdeki (köy, şehir, devlet, özel?) ilkokullarda etkili bir şekilde uygulayabilen; bu okulların, okullardaki öğrencilerin ve okulların içinde bulunduğu toplumun gelişimine yön verebilen, ulusal ve uluslararası iş birliği ile mesleki gelişimini sürekli kılabilen; toplum ve çevre duyarlığı yüksek bireyler olarak yetişmelerinde eğitimlerine destek olmayı ve ayrıca öğretmenlerin, mesleki yaşamlarında karşılaşabilecekleri ya da karşılaştıkları problemleri çözebilmelerine yardımcı olabilecek bilgi ve becerilerle donanmalarını ve bu süreci etkili ve sürekli kılacak bilimsel bilgiyi üretmeyi amaçlamaktadır.

Sınıf öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programında eğitim uzaktan eğitim yoluyla verilecektir. Uzaktan Eğitim; eğitimin sınırlarını zaman, mekân ve maliyet açısından en aza indirmektedir. Eğitim almak için çeşitli sınırlamalar yaşayan bireyler de günümüzde uzaktan eğitimi tercih etmeye başlamışlardır. Böylece uzaktan eğitimle birlikte geniş bir öğrenci kitlesi bu eğitim hizmetinden yararlanmaya başlamıştır. Ülkemizde de yüksek öğretim düzeyinde uzaktan eğitim programları gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu durumun nedenleri arasında uzaktan eğitim ile ilgili birçok faktör söz konusudur. Gerek tamamıyla çevrimiçi eğitim, gerekse karma (blended) eğitim anlamında uzaktan eğitim ders araç ve gereçlerine tam zamanlı erişim sağlamaktadır. Ulaşım sorunu olmadan istenilen yerde ve zamanda ders çalışılabilir, video izlenebilir ve alıştırmalar yapılabilir. Sohbet odaları ve forum gibi özellikler sayesinde öğrenciler istedikleri zaman soru sorabilir, sorularına kısa zamanda cevap alabilirler. Problem çözmeye, araştırmaya, eleştirel düşünmeye dayalı eğitim metotları uzaktan eğitimde rahatlıkla uygulanabilir. Öğretmenlerle, öğrenciler farklı mekânlardayken video konferans yöntemiyle yüz yüze görüşebilirler. Tam zamanlı çalışanlar için ömür boyu eğitimlerini sürdürmeleri uzaktan eğitim sayesinde gerçekleşebilmektedir. Dünya'nın farklı bölgeleriyle iletişime geçilerek akademik çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve teknolojik gelişmeler uzaktan eğitim sayesinde yakından takip edilebilir. Hizmet içi eğitimler uzaktan eğitim yöntemiyle verildiğinde maliyetlerin düşmesi, kullanıcıların durumlarının kolaylıkla takip edilmesi vs. söz konusudur. Sözü edilen bu durumlardan dolayı sınıf öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programının ülkemizdeki öğretmen yetiştirme süreçlerine katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Sınıf Öğretmenliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları üniversitelerin öğretim ve araştırma kadrolarında; özel okullarda, devlet okullarında ve Millî Eğitim Bakanlığının çeşitli birimlerinde araştırma, program, denetim ve yönetim görevlerinde, dershanelerde, eğitim materyalleri tasarım ve pazarlama, yayın kuruluşları gibi sektörlerde, yayın evlerinde, eğitsel materyal geliştiren işyerlerinde bilim uzmanı unvanı ile görev alabilmektedirler.

 

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı 3 yarıyıllık bir programdır. Programda yer alan derslerin %47?si zorunlu %53?ü seçmeli ders statüsünde yer almaktadır. Öğrenciler toplam kredilerinin %53?ü oranında seçmeli ders almakla yükümlüdürler. Bunun için öğrenciler Ana Bilim Dalının programında yer alan seçmeli dersleri tercih edebilmektedirler.

 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Değerlendirme Sistemi? tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

 

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanır. Programa kabul edilen öğrenciler en az 30 ulusal kredilik ders almak ve Dönem Projesini başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise öğrenciler, en az 90 AKTS kredilik ders almak ve dönem projesini başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırır ve yarıyıl sonunda danışmanına yazılı bir proje raporu sunar. Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için dönem projesi dersinden başarılı olması ve akademik ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

 

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Uzaktan Eğitim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Başkanı

Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD

Beytepe / Ankara