SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI (TEZSİZ/İ.Ö.)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, 1991-1992 eğitim-öğretim yılında sınıf öğretmeni yetiştirmek amacıyla Sınıf Öğretmenliği Bölümü olarak kurulmuştur. Ancak eğitim fakültelerinin 1997-1998 eğitim-öğretim yılında yeniden yapılandırılması ile İlköğretim Bölümü kurulmuştur ve Sınıf Öğretmeliği Ana Bilim Dalı İlköğretim Bölümünün bünyesinde eğitim-öğretime devam etmiştir. 2013-2014 öğretim yılından itibaren Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olan Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek lisans programına öğrenci alınmaya başlanmıştır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Başvuruda kabul edilen lisans programları: Tüm lisans mezunları başvurabilir.

Lisans minimum akademik ortalaması: Lisans düzeyi mezuniyet ortalaması yeterlidir.

ALES Minimum Puanı: Zorunlu değil. ( x) EA ( ) SÖZ ( ) SAY

Yabancı Dil Puanı: Zorunlu değil.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanır. Ayrıntılı bilgi için http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html adresine bakınız. Programa kabul edilen öğrenciler en az 32 ulusal kredilik ders ve Dönem Projesi dersini almak ve başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise öğrenciler, en az 90 AKTS kredisini (74 AKTS ders ve 16 AKTS dönem projesi) tamamlamış olmalıdırlar. Dönem projesi dersi son yarıyılda alınır. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırır ve yarıyıl sonunda danışmanına yazılı bir proje raporu sunar. Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için dönem projesi dersinden başarılı olması ve akademik ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu ilgili yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulduğu takdirde sinirli sayıda ders kredileri bölümler arası transfer edilebilmekte veya bir öğrencinin öğrenimine farklı bir bolümde devam etmesi mümkün olmaktadır. Türkiye'de yüksek öğretimde formal olmayan tipte öğrenimin tanınması henüz çok erken bir safhada olduğundan bu formal öğrenim dışında kalan öğrenim tecrübelerinin YÖK tarafından tanınması henüz mümkün olmamaktadır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğretmenlerin, çağdaş eğitim kuramları ve uygulamaları ışığında eğitimin kuramsal bilgi temelini edinen, bu bilgi temelini farklı türdeki (köy, şehir, devlet, özel…) ilkokullarda etkili bir şekilde uygulayabilen; bu okulların, okullardaki öğrencilerin ve okulların içinde bulunduğu toplumun gelişimine yön verebilen, ulusal ve uluslararası iş birliği ile mesleki gelişimini sürekli kılabilen; toplum ve çevre duyarlığı yüksek bireyler olarak yetişmelerinde eğitimlerine destek olmayı ve ayrıca farklı meslek gruplarında çalışan bireylere de kendilerini çağın gereklerine göre yenileyebilme ve geliştirebilme imkânı sunmayı ve bu süreci etkili ve sürekli kılacak bilimsel bilgiyi üretmeyi amaçlamaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları üniversitelerin öğretim ve araştırma kadrolarında; özel okullarda, devlet okullarında ve Millî Eğitim Bakanlığının çeşitli birimlerinde araştırma, program, denetim ve yönetim görevlerinde, dershanelerde, eğitim materyalleri tasarım ve pazarlama, yayın kuruluşları gibi sektörlerde, yayın evlerinde, eğitsel materyal geliştiren işyerlerinde bilim uzmanı ünvanı ile görev alabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı 3 yarıyıllık bir programdır. Programda yer alan derslerin %53'ü zorunlu %47'si seçmeli ders statüsünde yer almaktadır. Öğrenciler toplam kredilerinin %47'si oranında seçmeli ders almakla yükümlüdürler. Bunun için öğrenciler Ana Bilim Dalının programında yer alan seçmeli dersleri ya da Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı Bilim Dallarında açılan diğer tüm dersleri ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına göre tercih edebilmektedirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Daha ayrıntılı bilgiye http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html linkinden ulaşılabilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Alınması gereken minimum ders sayısı: En az on ders + dönem projesi

Kazanılması gereken yerel kredi ve AKTS: 30 Kredi/90 AKTS

Minimum akademik not ortalaması: 2.50

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 2. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Burcu AKHUN
Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Beytepe/ANKARA
Tel: 0 312 297 86 26/121
E-posta: burcuak@hacettepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Hakan DEDEOĞLU
Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Beytepe/ANKARA
Tel: 0 312 297 86 26/124
E-posta: dede@hacettepe.edu.tr

Bologna Koordinatörü: Dr. Sıddıka DEMİRTAŞ
Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Beytepe/ANKARA
Tel: 0 312 297 86 26/123
E-posta: soruc@hacettepe.edu.tr