İKTİSAT PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

İktisat Doktora Programı, doktora seviyesinde iktisat eğitimi görmek isteyenlere Türkiye'de yüksek standartta bir olanak sağlamaktadır. Program dili Türkçe'dir.

Programıniçeriği ve söz konusu içeriği aktaracak alanlarında uzman ve deneyimlieğitim kadrosu, mezunlarının gerek akademik gerekse kamu ve özel sektörde kariyerlerine yüksek seviyede bir birikimle başlamalarını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Öğrencilerin programı 4 senede tamamlamaları beklenmektedir. İki senelik ders alma sürecinden sonra yeterlilik sınavlarını başarıyla geçen öğrenciler uzmanlaştıkları alanlarda seçecekleri tez danışmanları tarafından iki sene sürecek araştırmaya yönlendirileceklerdir.

Doktora dersleri gündüz verilmektedir ve gerekli koşulları sağlayan lisans ve yüksek lisans mezunlarına açıktır. Derslere devam zorunludur. Derslerin % 20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz. Doktora programı eğitim dili Türkçe'dir.

Program genç akademisyenlerin araştırmalarını ekonomi disiplininin klasik alt dallarına ilave olarakfarklı disiplinlerle etkileşimleri içeren alanlarındada yönlendirmelerini desteklemektedir.

Güçlü akademik birikime sahip fakat ekonomi temeli yetersiz olan adaylar hazırlık programına dahil edilerek doktora programına kabul edilebilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Programa lisans ve yüksek lisans derecelerinin en az birisini İktisat/ Ekonomi bölümlerinden almış adaylar kabul edilmektedir.

2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünden en az 70 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 70 puana eşdeğer puan almış olmaları,

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 70 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 75 eşdeğeri puan almaları gereklidir.

4.Gerekli görüldüğü takdirde Aday 1 yıl Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulur.

5. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci toplam 30 kredi değerindeki 10 ders yüküne (6 zorunlu + 4 seçmeli); lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci toplam 51 yerel kredi değerindeki 17(5 zorunlu tezli yüksek lisans dersi + 6 zorunlu ve 4 seçmeli doktora dersi) ders yüküneilave olarak “Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık” dersini ve doktora yeterlik sınavını başarmak ve bir doktora tezi hazırlayarak, tez savunma sınavını da başarıyla geçmek zorundadır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmenin kabulüne dair kurallar Hacettepe Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 16. Madde'sinde tanımlanmaktadır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

İktisat doktora programının amacı gerek akademisyenlere gerekse özel ve kamu sektöründe çalışanlara iktisat bilimi konusunda ileri düzeyde analitik düşünce yeteneği kazandırarak onların iktisat bilimine sözel ve yazılı olarak katkı yapabilmeleri için gerekli eğitimi vermektir. Bu sayede programı başarıyla tamamlayanlar iktisadi konularda nicel ve nitel yöntemleri kullanarak araştırma yapabilecek bilgi donanımına sahip olacaklardır. Program mezunları ayrıca, edindikleri bilgi birikimini ulusal ve uluslararası projelerde görev almak suretiyle uygulamaya yönelik olarak da kullanabileceklerdir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar, uzmanlaştıkları İktisat alanlarında güçlü bir bilgi birikimine sahip olarak kamu ya da özel sektörde çalışabilecek ya da akademisyen olarak araştırmalarına devam edebileceklerdir

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

İktisat Doktora Programı aşağıda belirtilen program yapısına göre düzenlenmiştir:

Yüksek Lisans derecesiyle öğrenim görecek olan öğrenciler için

En az 240 AKTS

27 yerel kredilik 9 ders (90 AKTS)

(6 Zorunlu + 3 Seçmeli)

Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık Dersi (30 AKTS)

Doktora Yeterlilik Sınavı

Doktora Tezi Önerisi

Doktora Tezi (120 AKTS)

Lisans derecesiyle öğrenim görecek olan öğrenciler için

En az 300 AKTS

51yerel kredilik en az 17 ders (150 AKTS)

(Doktora eğitiminin birinci yılında 5 zorunlu yüksek lisans dersi (toplam 30 AKTS) ile ikinci ve üçüncü yıllarında 6 zorunlu ve 6 seçmeli doktora dersi (toplam 120 AKTS))

Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık Dersi (30 AKTS)

Doktora Yeterlilik Sınavı

Doktora Tezi Önerisi

Doktora Tezi (120 AKTS)

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 24 ile tanımlanmıştır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Bu programdan mezun olabilmek için öğrenciler,

- Yüksek lisans diploması ile başvurduklarında 240 AKTS, lisans diploması ile başvurduklarında 300 AKTS tamamlamakla,

- H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 36 ile belirlenen 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla,

- Tez Araştırması dersini başarmakla,

- Yeterlik sınavını geçmekle ve

- Bir doktora tezi hazırlayıp savunmakla

yükümlüdürler.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

İktisat Anabilim Dalı Başkanı