FELSEFE PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Felsefe Bölümü 1969 yılında kurulmuştur. Bölüm, lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde dersler vermekte ve lisede öğretmen olmak isteyen sosyoloji ve psikoloji bölümü öğrencileri için servis dersleri sunmaktadır. Aynı zamanda, üniversitedeki her bölümden, isteyen öğrenciler için seçmeli ders alma olanağı sağlamaktadır. Bölümün öğretim dili Türkçedir. Bölüm öğrencileri Erasmus ve Farabi öğrenci değişim programlarından yararlanabilmektedir. Bunun yanı sıra, bölümde yan dal uygulaması da bulunmaktadır.

Felsefe Bölümü 2007 yılından beri, her öğretim döneminde bir filozofu konu alan sempozyumlar düzenlemektedir. Bölümde, 4000 ciltlik Bilge Karasu kitaplığı bulunmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Herhangi bir Yüksek Lisans Programından mezun olmak,

2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olmak,

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS, YÖKDİL) en az 60 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 60 eşdeğeri puan almak gereklidir. 

4.Gerekli görüldüğü takdirde Aday 1 yıl Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulur.

5. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek Lisans eğitimini tamamlamak için öğrenciler programda yer alan zorunlu ve seçmeli olmak üzere toplam 120 AKTS kredilik ders alarak bu derslerin tümünden başarılı olmak zorundadırlar. Bununla birlikte mezun olabilmek için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde ilgili diğer koşulları da taşımak gereklidir.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bölüme başlamadan evvel, başka herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş öğrencilerin başarılı oldukları derslerin transferi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen kurallara bağlı olarak yapılmaktadır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

Değişim programı ile başka bir yükseköğretim kurumunda bulunmuş öğrencilerin ders transfer taleplerinin kabulüne ilişkin karar ders içeriklerinin uygun olması koşuluyla söz konusu dersin sorumlusu tarafından bölüm başkanının onayı olması koşuluyla verilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Yaptığı eğitim, öğretim ve araştırmalarla, gerek kişisel ve toplumsal hayata yön vermede, gerek çeşitli bilgi alanlarında araştırma yapmada felsefi bilgiye olan ihtiyacın bilincine varılmasını sağlamak; ulusal ve uluslararası düzeyde saygın araştırmalar yürüten, yurtiçi ve yurt dışında çeşitli akademik ve araştırma kurumlarında çalışan, bilime ve insanlığa olumlu katkılar sunabilen alan uzmanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bölümün mezunları çeşitli üniversitelerin felsefe bölümlerinde akademisyen olarak çalışmakta ve özel eğitim kuruluşlarında öğretmenlik yapmakta; çeşitli bakanlıkların eğitim ve kültürle ilgili birimlerinde, TRT ve basında, kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde de çalışma olanağı bulmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program toplamda 120 AKTS*'lik ders ve tez aşamasından oluşlur. Program akademik ağırlıklı olup, ilk iki dönemde zorunlu ve seçmeli olmak üzere toplam 60 AKTS'lik ders alınmaktadır. Bu derslerde başarılı olan öğrenciler, bir yıl boyunca danışmanları ile birlikte tez çalışması (60 AKTS) yürütmektedirler. Öğrenciler tez savunmasının ardından Yüksek Lisans diplomasını almaya hak kazanırlar.

* 1 AKTS 30 saat işyüküne denk gelmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak “Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Felsefede Yüksek Lisans Diploması alabilmek için, öğrencinin (toplamda 120 AKTS olacak şekilde) 60 AKTS'lik zorunlu ve seçmeli ders aşamasını tamamlaması, bir yüksek lisans tezi hazırlaması ve bunu başarıyla savunması gerekir.

Bununla birlikte öğrencinin "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde ilgili hükümleri yerine getirmiş olmaları gerekir.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

 Prof. Dr. A. Kurtuluş Dinçer

Felsefe Anabilim Dalı Başkanı

E-Posta: kurtulus@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 83 00

Fax: +90

Adres: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı Beytepe Yerleşkesi Çankaya Ankara

Web Adresi: http://www.felsefe.hacettepe.edu.tr