YÜKSEKÖĞRETİMİN YÖNETİMİ
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Yükseköğretimin Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci kabulüne başlayacaktır. Yükseköğretimin Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyenler bu programa kabul edileceklerdir. Yükseköğretimin Yönetimi programı, Dünyada ve Türkiye?de Yükseköğretim Politikaları, Yükseköğretimin Örgütlenmesi ve Yönetimi, Yükseköğretimde Liderlik, Yükseköğretimde Kalite ve Akreditasyon, Yükseköğretimde Sanayi, Toplum, Sektör İlişkileri, Yükseköğretimde Uluslararasılaşma, Karşılaştırmalı Yükseköğretim Sistemleri, Yükseköğretimin Finansmanı ve Ekonomisi, Yükseköğretim Programları, Yükseköğretimde Halkla İlişkiler, Yükseköğretimde Etik gibi disiplinleri kapsamaktadır. Bu program, yükseköğretimin tüm yönleriyle incelenmesi, aksayan yönlerinin belirlenmesi ve daha etkili bir şekilde yönetilebilmesi için gerekli adımların tespit edilmesinin üzerinde durmaktadır. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Yükseköğretimin Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına aşağıdaki şartları taşıyan adaylar başvurabilir:

Programa bütün lisans programı mezunlarının başvuruları kabul edilmektedir. Açılması önerilen yüksek lisans programı için ALES puanı eşitağırlık türünde minimum 55; YÖK tarafından merkezi yabancı dil puanları minimum 60 puan almış olmak. Minimum lisans akademik ortalamasının 2.00/4.00 olması.


Yapılacak giriş sınavında başarılı olmak. 

Eğitim Bilimleri Enstitüsünün diğer öğrenci kabul şartlarına uygun olmak (http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr).


D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yükseköğretimin Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 yerel kredilik dersten oluşur. Toplam AKTS kredisi 120?dir. Bu kredinin 60?ı ders döneminde 60?ı ise tez döneminde kazanılmaktadır. Seçmeli dersler yerel ve AKTS kredi koşullarının sağlanması ve danışman onayı ile program dışından da (başka üniversiteler dâhil) seçilebilir. Bir öğrencinin, özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil olmak üzere, Enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla transfer edilebilir. Bu programdan mezun olabilmek için öğrenciler, programlarda öngörülen tüm derslerden en az "C1" (65-69) veya "G" notu ile başarılı olmakla ve bir yüksek lisans tezi hazırlamak ve savunmakla yükümlüdürler. Program Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr???????

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu ilgili yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulduğu takdirde sınırlı sayıda ders kredileri bölümler arası transfer edilebilmekte veya bir öğrencinin öğrenimine farklı bir bolümde devam etmesi mümkün olmaktadır. Türkiye'de yükseköğretimde formal olmayan tipte öğrenimin tanınması henüz çok erken bir safhada olduğundan bu formal öğrenim dışında kalan öğrenim tecrübelerinin YÖK tarafından tanınması henüz mümkün olmamaktadır. Yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş öğrenci(ler) için önceki eğitimleri süresince başarılı olduğu derslerin transferi Yüksek Öğretim Kurulu'nun ilgili yönetmeliklerine göre ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurul Kararları, Hacettepe Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği kapsamında yapılır: (ebe.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Yükseköğretimin Yönetimi programı, disiplinler arası bir perspektif ve çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterliklerle donatılmış; ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden; bilimsel gelişmeleri kuramsal çalışmalarında ve uygulamalarında etkili bir şekilde kullanan; sorgulayan, araştıran, planlayan, örgütleyen, denetleyen ve geliştiren; entelektüel bilgi birikimine sahip ve resmi veya özel üniversitelerin enstitü, fakülte, meslek yüksekokulu gibi birimlerinde liderlik yapabilecek yeterlikte uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Günümüzün değişen koşullarında örgütler, gerek yapısal gerek ise yönetsel açıdan birtakım değişikliklere gitmek zorunda kalmışlardır. Bu değişikliklerden yükseköğretim kurumları da nasibini almıştır. Yükseköğretim kurumları yaşanan değişimler sonrası tüm paydaşların beklentilerine yönelik bir yönetim anlayışını sergilemek zorundadır. Bu durum yükseköğretimin yönetimini daha önemli hale getirmektedir. 

Yönetim, uzmanlık gerektiren bir iştir. Bu işin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için yönetsel erkin birtakım becerilere sahip olması büyük bir zorunluluktur. Yükseköğretimin Yönetimi programı bu bağlamda yükseköğretim kurumlarında yönetici pozisyonunda görev alacak kişilerin yönetimsel becerilerini geliştirecek bir program olması nedeniyle büyük bir öneme sahiptir. 


Bu programın amacı; Yükseköğretimin Yönetimi alanında belirli bir bilgi ve beceri birikimi ile donatılmış, bilimsel araştırma yapabilen; bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğine sahip; ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilen, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, alanında yapılan çalışmaları takip eden; alanı ile ilgili araştırma aşamalarınım toplumsal, bilimsel ve etik değerler temelinde denetleyebilen ve bu değerleri öğretebilecek nitelikli bilim uzmanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Yükseköğretimin Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler üniversite bünyelerinde öğrenci hizmetleri, insan kaynakları ve araştırma merkezlerinde yükseköğretim yönetimi uzmanı olarak istihdam edilebilir. Bu program mezunları akademik düzeyde çalışmalarına devam edebilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Yükseköğretimin Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, 21 yerel kredi 60 AKTS değerinde bir yüksek lisans tezinden oluşur. Yükseköğretimin Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı  Seçmeli dersler yerel ve AKTS kredi koşullarının sağlanması ve danışman onayı ile program dışından da (başka üniversiteler dâhil) seçilebilir. Programda zorunlu derslerin AKTS kredi oranı %43, seçmeli derslerin oranı %57?dir. Bunlara ek olarak bu programdan mezun olabilmek için öğrenciler, programlarda öngörülen tüm derslerden en az "C1" (65-69) veya "G" notu ile başarılı olmakla ve bir yüksek lisans tezi hazırlamak ve savunmakla yükümlüdürler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Değerlendirme Sistemi? tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. 

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Alınması gereken minimum ders sayısı: Yedi ders + Seminer dersi

Kazanılması gereken yerel kredi ve AKTS: 21 Kredi/ 60 AKTS

Minimum akademik not ortalaması: 2.50/4.00

Öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez/sanat çalışması önerisi sunar. Tez savunmasını da başarıyla tamamlayan öğrenci yüksek lisans programından mezun olur.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Başkanı: Prof. Dr. Şefika Şule ERÇETİN

Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri

Enstitüsü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Beytepe / Ankara

Tel: 0530 475 11 32

E-posta: sefikasule@gmail.com