EĞİTİM YÖNETİMİ
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Eğitim Bölümü olarak 1967-1968 yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Anabilim Dalı öncülerimiz arasında Prof. Dr. Yahya Kemal KAYA, Prof. Dr. Mustafa AYDIN ve Prof. Dr. Sudi BÜLBÜL bulunmaktadır. 1982 yılında Eğitim Fakültesi'nin kurulmasıyla Eğitim Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü'ne dönüştürülmüş ve anabilim dalları belirlenmiştir. Anabilim dalımız 1982-1997 akademik yılları arasında lisans derecesi vermiştir. Anabilim dalımız kuruluşundan bu yana lisansüstü eğitim ve öğretmenlik sertifikasına yönelik dersler vermektedir.

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı'nın amacı, okullara, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlara yönetici, denetçi yetiştirmek; üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmek; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışan öğretmen, yönetici ve denetçilerin mesleki yeterliklerini yükseltmek, okul yöneticiliği ve eğitim denetçiliği alanında uzman yetiştirmektir. Programın öğretim dili Türkçe”dir.

Eğitim Yönetimi Doktora Programımızda Eğitim Yönetimi, Eğitim Ekonomisi ve Eğitim Denetimi alanlarında uzmanlaşma olanağı sağlanmaktadır.

Uzman akademisyenler tarafından yönlendirilmekte olan program, tez dahil 4 yıllık bir süreye yayılmıştır. Program, gerekli koşulları yerine getiren lisans ve yüksek lisans mezunlarına açıktır. Programa kabul edilen öğrenciler için Bilimsel Hazırlık programı mevcuttur.

Anabilim Dalımızın adı 2016 yılında YÖK kararıyla 'Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı' olarak değiştirilmiştir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Başvuruda kabul edilen yüksek lisans programları: Tüm yüksek lisans mezunları başvurabilir.

Doktora için minimum yüksek lisans akademik ortalaması 2.50 (65/100)

Bütünleşik doktora için minimum lisans akademik ortalaması: 3.00

Doktora için ALES Minimum Puanı: 60 ( x) EA ( ) SÖZ ( ) SAY

Bütünleşik Doktora için ALES Minimum Puanı: 80 ( x) EA ( ) SÖZ ( ) SAY

Yabancı Dil Puanı: 60

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Program, 4'ü zorunlu, 7'si seçmeli olmak üzere, toplam 29 yerel kredilik 11 dersten oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. İlk dört dönem ders dönemi, ikinci dört dönem ise tez dönemidir. Ders döneminin ilk üç dönemi 90 AKTS'lik ders, dördüncü dönem ise 30 AKTS değerinde 'Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık' dersinden oluşur. Seçmeli dersler, anabilim dalınca uygun görüldüğü takdirde diğer anabilim dallarından da alınabilir. Bilim dalı dışından ve Hacettepe Üniversitesi dışındaki üniversitelerden yüksek lisans derecesi almış olan öğrenciler için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programına devamı öngörülen bir öğrencinin hangi derslerden sorumlu olacağı öğrencinin ders dökümüne (transkript) dayalı olarak giriş sınavı jürisinin önerisi ve anabilim dalı başkanlığının görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla düzenlenip yürütülür. Dersler, bilim dalınca belirtilen sıra ile alınır. Öğrenciler programda öngörülen tüm derslerden en az B3 (70-74) notu ile başarılı olmakla yükümlüdürler. Programı tamamlayabilmek için öğrenciler doktora yeterlik sınavını geçmek ve bir doktora tezi hazırlayarak başarılı bir şekilde savunmakla yükümlüdürler. Program Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html).

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Eğitim Yönetimi Doktora programında öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, programda verilen dersin içeriğine uygun olması ve Enstitü Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, program derslerinden uygun olan(lar)ına eşdeğer tutulabilir.

Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla eşdeğer tutulabilirler.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Doktora programımızın amacı; alana özgü sorunları/konuları ayrıntılı ve dikkatli bir biçimde izleyen, alanın sorunlarını çözme amacıyla yeni ve özgün yollar önerebilen, alanın konu ve sorunlarını farklı, olasılıkçı ve derin bir bakış açısıyla ele alıp tartışabilen, eğitim sisteminin toplumsal kurumlar, gruplar ve bireyler üzerindeki etkilerini çözümleyebilen, özgün bir bilimsel araştırma planlayarak sonuçlandırabilen, bilimsel ve mesleki etik sahibi alan uzmanlarını yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar, araştırma ve teori ağırlıklı içeriğiyle, uzmanlaştıkları eğitim yönetimi, denetimi, ekonomisi ve planlaması alanlarında güçlü bir bilgi birikimine sahip olarak kamu ya da özel sektörde çalışabilecek ya da geleceğin alanında saygı duyulan akademisyenleri olarak araştırmalarına devam edebileceklerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Eğitim Yönetimi Doktora Programı yerel 29 yerel kredi ve 240 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Bu programdan mezun olabilmek için öğrenciler, 29 yerel kredilik 4 zorunlu ders, 7 seçmeli ders almak, 240 AKTS alarak 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve programlarında öngörülen derslerin her birinden en az B3 (70-74/100) / G notu ile başarılı olmakla yükümlüdürler. Programın AKTS kredi oranı, zorunlu dersler için % 30, seçmeli dersler için %70'tir. Seçmeli dersler yerel ve AKTS kredi koşullarının sağlanması ve danışman onayı ile program dışından da (başka üniversiteler dahil) seçilebilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

(http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Doktora için alınması gereken minimum ders sayısı: Yedi ders + Seminer dersi

Doktora için kazanılması gereken minimum yerel kredi ve AKTS: 21 Kredi/90 AKTS

Doktora minimum akademik not ortalaması: 3.00

Bütünleşik doktora için alınması gereken minimum ders sayısı: 14 + Seminer

Bütünleşik doktora için kazanılması gereken minimum ders kredisi: 42 kredi/150 AKTS

Bütünleşik doktora minimum not ortolaması:3.00

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

 

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Şefika Şule ERÇETİN

Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

06800 Beytepe- ANKARA

Telefon: +(312) 297- 85 50

Belgegeçer:       : +(312) 299- 20 27

E-posta :             

Web Adresi:      http:/www.eytpe.hacettepe.ed