EĞİTİMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME PROGRAMI(UZAKTAN EĞT/TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bilim Dalımız; eğitimde ve psikolojide kullanılan ölçme araçlarının geliştirilmesi, uygulanması, sonuçlarının yorumlanması ve değerlendirilmesi, ölçek uyarlama ve geliştirme çalışmalarının kuramsal ve uygulamalı olarak verildiği, ayrıca bu çalışmaların yapılabilmesine temel olacak veri toplama ve analiz yöntemlerinin yer aldığı yüksek lisans ve doktora programlarını yürütmektedir. Bu programların amacı ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili birimlerinde çalışacak bireylerin yetiştirilmesi olduğu gibi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanına bilim insanı yetiştirmektir.

Son yıllarda bilim dalımızın lisans üstü programları öncelikle YÖK tarafından Öğretim Üyesi Yetiştirme programında yetiştirilmek üzere gönderilen öğrenciler olmak üzere çok sayıda öğrenci tarafından talep edilmektedir. Her yıl ilan edilen kontenjanların on katından fazla başvuru olmakta ve başvuranların bir kısmı da ölçme ve değerlendirme ile ilgili uygulama merkezlerinde çalışmaktadır. Mevcut lisans üstü programlarımız ağırlıklı olarak bilim insanı yetiştirmeye dönük olduğundan ÖYP aracılığı ile gelen öğrencilerin taleplerini karşılamakta, ancak kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan/çalışmak isteyen öğrencilerin talepleri için uygun olmamaktadır. Kamu ve özel kurumlarda çalışan ya da çalışacak olan öğrenciler için ölçme ve değerlendirmenin okullarda ve kurumlarda uygulamalı alanlarına ağırlık verilmesi gerekmektedir. Ayrıca mevcut programların kontenjanlarının kısıtlılığından dolayı, bu öğrenciler programa kabul edilememektedir. Bu öğrencilerin ve kurumların taleplerini karşılamak amacıyla mevcut tezsiz yüksek lisans, yüksek lisans ve doktora programlarımıza ek olarak Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programının açılması düşünülmektedir. Bu programın, başvuracak öğrencilerin çalışma saatleri göz önünde bulundurularak, akşam saatlerinde yürütülmesi uygun olacaktır.

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuru ve kabulde izlenecek usul ve esaslar aşağıdaki gibidir:
  1. Lisans diploma notunun %100'i (diploma notları 100'lük sisteme göre hesaplanacaktır), alınarak başarı puanı hesaplanacaktır.
  2. Başarı puanı toplamı 50 ve üzerinde olanların sıralamasına göre kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilecektir.
  3. Başarı puanı 50 ve üzerinde olan adaylardan kontenjanın yarısı kadar da yedek kayıt hakkı olacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

74 AKTS'lik ders, 16 AKTS'lik proje olmak üzere 90 AKTS'yi tamamlamak, üç yarıyıl sonunda en az 2,5 ağırlıklı not elde etmek ya da üniversitemizin senatosu tarafından belirlenebilecek not ortalamasını tutturmak, belirtilen sürelerde proje raporunu tamamlamak ve sunmak.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bu konuda H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen ölçütler esas alınacaktır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı, eğitimde kullanılan ölçme araçlarının hazırlanması, geliştirilmesi, bu araçların kullanılmasından elde edilen puanların yorumlanması, sonuçların değerlendirilmesi ve bu yolla öğretim programları ile öğretim faaliyetlerinin yeniden değerlendirilmesi konularında uzman elemanlar yetiştirmektir.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Toplam 14 dersten oluşan program 5 zorunlu, 9 seçmeli dersten oluşmaktadır. En az 90 AKTS (30 yerel kredilik en az 10 ders ve 1 proje ) tamamlanmak zorundadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Bu konuda H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen ölçütler esas alınacaktır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme UZAKTAN EĞİTİM Tezsiz Yüksek Lisans Programı:

  • 90 AKTS'yi karşılayan ders almak.
  • En az 2,5 ağırlıklı not elde etmek veya üniversitemiz senatosu tarafından kabul edilen not ortalamasını tutturmak.
  • Yüksek Lisans bitirme projesi raporu yazmak.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Uzaktan Eğitim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Selahattin GELBAL

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Yerleşkesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı 06800, Beytepe, Ankara

Tel: (0312) 297 8550