EĞİTİM PROGRAMLARI ve ÖĞRETİM PROGRAMI(TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bilim dalımız; gerek, kamu ve özel kurum /kuruluşlardaki örgün ve yaygın eğitimi planlamak ve yürütmek üzere program geliştirme uzmanı ihtiyacını karşılamakta gerekse eğitim fakültelerinde program geliştirme ve öğretim ile alan öğretiminde (Tarih öğretimi, İngilizce öğretimi v.b.) görev yapacak öğretim elemanlarını yetiştirmektedir. Öğretim dili Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Başvuruda kabul edilen lisans programları: Tüm lisans mezunları başvurabilir.

Minimum lisans akademik ortalaması: Lisans düzeyi mezuniyet ortalaması yeterlidir.

ALES Minimum Puanı: Zorunlu değil. ( x) EA ( ) SÖZ ( ) SAY

Yabancı Dil Puanı: Zorunlu değil.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

60 ders döneminde, 30 dönem projesinde olmak üzere 90 AKTS'yi tamamlamak, akademik ortalamanın en az 2.75 olması (H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Madde 34, Bend 4 gereğince), dönem projesi dersinden başarılı olmak.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bu konuda H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen ölçütler esas alınacaktır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Anabilim dalımızın tezsiz yüksek lisans programının amacı; bilginin doğasının anlamlı bir biçimde yapılandırılmasını sağlayacak eğitim programlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesine rehberlik edecek; etkili öğretme-öğrenme süreçlerini tasarlayabilen, üst düzey düşünme becerilerine sahip; bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini yaşamının her alanında işe koşabilen yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımızın kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi planlama ve yürütmede eğitim uzmanı ihtiyacını karşılayacağı düşünülmektedir. Öğretmen olarak çalıştıkları okullarda alan eğitimcisi olarak diğer meslektaşlarına öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirmede rehberlik edeceklerdir. Bu programla aldıkları diploma ve diploma eki MEB'in çeşitli öğretmenlik kariyer basamaklarına atanmalarını sağlayacaktır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programımızda 5 zorunlu ve 13 seçmeli ders olmak üzere toplam 18 ders bulunmaktadır. Bu derslerden 5 zorunlu ders ile birlikte 5 seçmeli dersin alınması gerekip, programın zorunlu ders oranı %50 ve seçmeli ders oranı %50'dir. Toplamda 10 ders ve 1 dönem projesi tamamlanmalıdır. Zorunlu derslerden biri Seminer dersidir. Ders döneminin her iki döneminde de seçmeli ders alınabilmektedir. Bu seçmeli dersler bölüm dışından da olabilmektedir. En az 90 AKTS (30 yerel kredilik en az 10 ders ve 1 dönem projesi) tamamlanmak zorundadır. Dersler dönemliktir. EPO643 Program Geliştirme ve Değerlendirme II dersi önkoşullu bir ders olup, önkoşulu EPO642 Program Geliştirme ve Değerlendirme I dersidir. EPO640 Öğretimi Düzenleme Yaklaşımları dersi de önkoşullu bir ders olup, önkoşulu EPO618 Gelişim ve Öğrenme Kuramları dersidir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Alınması gereken minimum ders sayısı: On ders + Dönem projesi

Kazanılması gereken yerel kredi ve AKTS: 30 Kredi/90 AKTS

Minimum akademik not ortalaması: 2.50

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 2. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Nuray Senemoğlu

Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Başkanı

Telefon: (0312) 297 85 50

Fax: (0312) 299 20 27

Email: n.senem@hacettepe.edu.tr