BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 1972 yılında "Kütüphanecilik ve Dokümantasyon Enstitüsü" adı altında kurulmuştur. Lisans programına ilk öğrencilerini Ekim 1974'te kabul eden Bölüm, oluşum özellikleri ve üniversitenin öngördüğü nedenlerle, diğer kütüphanecilik bölümlerinden farklı bir model oluşturmuştur. Bir yılı İngilizce hazırlık ve dört yılı mesleki eğitim-öğretim olmak üzere toplam beş yılık lisans programı 1978/1979, 1983/1984 ve 1990/1991 eğitim dönemlerinde çeşitli düzeylerde değişikliğe uğramıştır. Ancak Bölüm lisans programı 1993 yılında yapısal bir değişim geçirerek, Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim dallarına ayrılmıştır. Bu programla 1994-2000 yılları arasında Anabilim dallarına göre lisans eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmüştür. Bölüm akademik programında gerçekleştirilen bir diğer temel değişim, Kütüphanecilik bölümlerinin yeniden yapılanmasını öngören Yükseköğretim Kurulu'nun 2002 tarihinde aldığı karar ile gerçekleşmiştir. Buna göre, 2002/2003 öğretim yılından başlayarak Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalları birleştirilerek, H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü yeni bir programla "Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü" adı altında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bölüm başlangıçtan itibaren hem öğretim hem de araştırma alanında disiplinlerarası bir yaklaşımı benimsemiştir. Bölüm, öğretimle ilgilendiğinden bu yana öğrencilerine kuram ve uygulama sorunlarında en iyi mesleki bilgileri sağlayacak akademik ve entelektüel çevreyi yaratmayı temel amaç edinmiştir.

Bölüm tarafından yürütülen öğretim programlarının isimleri, ortalama süresi ve bunlar sonucunda verilen akademik dereceler şu şekildedir:

  • Lisans eğitimi, 4 yıl, Bilgi Yöneticisi
  • Yüksek lisans eğitimi, 2 yıl, Bilim Uzmanlığı
  • Doktora eğitimi, 4 yıl, Doktora

Bölümdeki eğitim olanakları; derslikler, seminer odası, Prof Dr. İlhan Kum Seminer Salonu (Projeksiyon cihazı, LED televizyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, ses sistemi, kamera sistemi) şeklindedir.

Programın eğitim-öğretim dili Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir Lisans Programından mezun olmuş olmak,

2.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmak,

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS-YÖKDİL) en az 55 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 55 eşdeğeri puan almış olmak.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. Yüksek lisans programlarında genel başarı değerlendirilmesinde başarılı bulunan adaylara H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesi/maddeleri uyarınca sınav jürisi tarafından Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında ders yüklenebilir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek lisans ve doktora eğitim-öğretim programları, ders çalışmalarını tez çalışması ile birleştiren karma bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte her iki düzeydeki programlar arasında bazı farklılıklar vardır.

En az 21 ulusal kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve 60 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS (60 AKTS ders + 60 AKTS tez) kredilik ders almaları ve bunlarda gösterdikleri genel akademik başarının 4 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin araştırmaya dayalı orijinal bir yüksek lisans tezi yazmaları gerekmektedir. Öğrenci bu çalışmasını bir danışmanın nezareti altında yürütür. Gerek danışmanın atanması gerekse tez konusu Bölüm Akademik Kurulunun onayına tabidir. Öğrenci, hazırladığı tezi, çoğunluk oyu ile karar veren bir jüri önünde savunmak zorundadır. Öğrencinin danışmanı bu jürinin doğal üyesidir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yatay Geçiş: Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Bölümde yürütülen lisansüstü programına yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; Bölümde yüksek lisans kontenjanlarının yeterli olması, öğrencinin talep edilen öğrenci kabul koşullarını sağlıyor olması ve en az bir yarıyıl yüksek lisans öğrenimi görerek aldığı derslerin her birinden Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen başarı notlarını almış olması gerekir (http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0).

Bölüm tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

Bölüm yüksek lisans programına yatay geçiş yapan öğrenci, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını geçiş yaptığı programdan almak zorundadır.

Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programına (ERASMUS) Yüksek Lisans öğrencilerinin Genel Akademik Not Ortalamasının 2,5/4,00 olması gerekmektedir. Kabul edilen öğrencilerin değişim programı kapsamında devam edeceği ders, staj, uygulama ve benzeri faaliyetler Bölüm Erasmus Koordinatörü tarafından belirlenir. Belirlenen bu derslerden, öğrenim gördüğü yüksek lisans programı derslerine eşdeğer olan veya yerine saydıracağı ders varsa Bölüm programındaki eşdeğer dersi veya yerine sayılan dersi ile birlikte, eşdeğer veya yerine sayılan ders yoksa alınan ders seçmeli olarak, kendi kodu, adı ve AKTS kredisi ile birlikte öğrencinin transkribine Bölüm Akademik Kurul kararı ile işlenir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı; yazılı, basılı ve elektronik ortamlarda varlık bulan bilgi birikiminden bireysel, örgütsel ve toplumsal bağlamda en üst düzeyde yararın sağlanması için uygun bilgi sistemlerini tasarlama, oluşturma ve işletme niteliklerini taşıyan, yaratıcı, kendine güvenen, lider bilgi profesyonelleri yetiştirmektir. Uzmanlık konularının ayrıntılarını çok iyi bilen, özgün araştırmalar yapabilen ve ürettiği bilgiyi insanlığın hizmetine sunan yeni kuşak araştırmacıları topluma kazandırmak; ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi sistemlerinin, bilgi hizmetlerinin ve bilgi teknolojilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak ve yayımlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü yüksek lisans mezunları hem kamu kuruluşlarında hem de özel kuruluşlarda çeşitli iş olanakları elde etmektedirler. Mezunlarımızın belli başlı çalışma alanları arasında üniversite, araştırma, halk ve okul kütüphaneleri, özel kütüphaneler, arşivler ve dokümantasyon merkezleri yer almaktadır. Ayrıca, mezunlarımız çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanı tasarım ve yönetimi ile ilgili işlerde, dizinleme ve öz hazırlama hizmeti sunan kuruluşlarda, yazılım şirketlerinde, haber ajanslarında, çeşitli şirketlerin bilgi işlem ve araştırma-geliştirme birimlerinde, yayınevlerinde de çalışma olanağı bulabilmektedirler. Farklı bölümlerden lisans derecesine sahip mezunlar da gerekli koşulları sağlamaları durumunda Bölümümüzde yüksek lisans yapma olanağına sahiptirler. Böylelikle farklı alanlarla uyum sağlanmakta ve yeni iş alanlarının ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans Programında açılan dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Bölüm Akademik Kurulu tarafından gerekli görüldüğü durumlarda bu derslerin bir kısmının öğretim dili İngilizce olabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan "Ders Öğretim Planı"nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Yüksek lisans programında açılan derslerin tümü seçmeli olup, öğrencilerin toplam 60 AKTS kredilik ders almaları ve bunlarda gösterdikleri genel akademik başarının 4 üzerinden en az 2,75 olması gerekmektedir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin hakiki bir araştırmaya dayalı özgün bir yüksek lisans tezi yazmaları gerekmektedir. Öğrenci bu çalışmasını bir danışmanın nezareti altında yürütür. Gerek danışmanın atanması gerekse tez konusu Bölüm Akademik Kurulunun onayına tabidir. Öğrenci, hazırladığı tezi, çoğunluk oyu ile karar veren bir jüri önünde savunmak zorundadır. Öğrencinin danışmanı bu jürinin doğal üyesidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Özgür Külcü
Bölüm Başkanı

Hacettepe Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Edebiyat Fakültesi B Kapısı
06800 Beytepe/ANKARA

Tel : +90 (312) 297 82 00

Fax : +90 (312) 299 20 14

e-posta : kulcu@hacettepe.edu.tr