ARKEOLOJİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Arkeoloji Anabilim dalı ilk üç dönem ders dönemi, dördüncü dönem Doktora yeterlilik sınavına hazıtlık dönemi ve ikinci dört dönem ise tez dönemi olmak üzere Doktora eğitimi vermektedir. Doktora Programının toplam AKTS kredisi 240'dır. Arkeoloji Anabilim dalı verdiği derslerin dili Türkçedir. Ders döneminin ilk üç dönemi 90 AKTS'lik ders, dördüncü dönem ise 30 AKTS değerinde Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık dersinden oluşmaktadır.

Arkeoloji Anabilim dalının Doktora eğitiminde temel hedefi, evrensel değerler ışığında ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı, çağdaş teknolojileri mesleğinde kullanma becerisine sahip, araştırma, öğretim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiş profesyonel bireyler yetiştirmektir. Ülkemizin sahip olduğu eşsiz kültür varlıklarını bilimsel metodlarla gün ışığına çıkartabilecek yetkin arkeologlar eğiterek bu eserleri müzelerimizde çağdaş yöntemlerle korumayı ve sergilemeyi bilen, konularında bilimsel yetkinliğe ulaşmış elemanlar yetiştirmek de önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Arkeoloji Anabilim dalında Doktora programına giriş için, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Tarih, Sanat Tarihi, Antropoloji, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Eskiçağ Tarihi, Mimarlık, Restorasyon ve Konservasyon, Arkeometri bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak ve yüksek lisans akademik başarı ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.75 veya eşdeğeri olması,

2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmaları,

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 60 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 60 eşdeğeri puan almaları gereklidir.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar arkeolojik veriler, araştırma yöntemleri ve güncel gelişme ve yaklaşımlar hakkındaki arkeolojik bilgi ve yaklaşımlarının düzeylerinin saptanması amacıyla yazılı ve sözlü sınava alınırlar. Sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Arkeoloji Anabilim dalında Doktora derecesini elde etmek için 240 AKTS'yi tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,75 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

Konuyla ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimsel Enstitüsünün lisansüstü yönetmeliği aşağıda verilmektedir.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Arkeoloji Anabilim dalı Doktora programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler üniversite Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış kişilerdir

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Arkeoloji Anabilim dalı Doktora programı, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; vizyonu geniş, yaşam boyu öğrenmeye açık; bilimsel düşünme biçimini benimseyen ve uygulayan; arkeolojinin güncel ve temel bilgilerini profesyonelce kullanan; arkeoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve teknik değerlere uygun hareket eden, mevzuat, malzeme ve müzecilik kapsamında üst düzey bilgi ve becerilere sahip; farklı düşünce ve kültürlere açık ve eleştirel düşünebilen düzeyde arkeologlar yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Arkeoloji Anabilim dalı Yüksek Lisans Programı mezunlarımız akademik kurumların yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Devlet müzeleri ve özel müzeler başta olmak üzere İl Koruma kurulları ile Belediyelerde arkeolog olarak görev yapabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Arkeoloji Anabilim dalı ilk üç dönem ders dönemi, dördüncü dönem Doktora yerterlilik sınavına hazırlık dönemi ve ikinci dört dönem ise tez dönemi olmak üzere Doktora eğitimi vermektedir. Doktora Programının toplam AKTS kredisi 240'dır. Arkeoloji Anabilim dalı verdiği derslerin dili Türkçedir. Ders döneminin ilk üç dönemi 90 AKTS'lik ders, dördüncü dönem ise 30 AKTS değerinde Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık dersinden oluşmaktadır.

Programda bölüm dışı seçmeli derslerin alınması beklenmemektedir ve programda yer alan seçmeli derslerin hepsi de alan içi seçmeli dersler şeklindedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme ile tez değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Konuyla ilgili olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasındaki Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bakılabilir.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Anabilim dalımızın mezuniyet koşulları, Hacettepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde sunulan mezuniyet koşullarına göre uygulanmaktadır. Konuyla ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki link adresi verilmektedir.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sevinç Günel

email: sgunel@hacettepe.edu.tr

Tel: 297 82 50

İletişim adresi: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Beytepe, Ankara