ALMAN DİLİ ve EDEBİYATI PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nın temel amacı, Alman Edebiyatı ve Alman Dilbilimi ile uygulamalı dilbilim ve buna dayalı olarak yabancı dil öğretimi alanlarında lisansüstü düzeyinde yetişmiş insan gücü sağlanmasına yönelik öğretim programları geliştirmek ve Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca öğretim yapmaktır.

Hedefimiz:
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, evrensel değerler ışığında eğitim-öğretim, araştırma-inceleme ve proje çalışmaları yapan; toplumsal yaşamın çeşitli alanlarında görev alacak, eleştirel düşünebilen, sorgulayıcı, araştırmacı, değişime ve gelişime açık, üretken ve yaratıcı bireyler yetiştiren; bilim ve sanata, sosyal ve kültürel yaşama katkıda bulunan bir bölüm olmayı görev edinmiştir. Ulusal ve uluslararası ortamlarda Alman Dili ve Edebiyatı Bölümleri arasında seçkin bir konuma sahip olan; öğrencisi, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan; bilişim çağının bilgileri ile donanmış, toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı olan bireyler yetiştiren; örnek gösterilen bir bölüm olmaktır.

Tarihçe:
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü; Almanca konuşulan ülkelerin dilleri, edebiyatları ve kültürleri alanında dil bilim ve edebiyat bilim çerçevesinde araştırmalar yapmak, Almanca öğretim yöntemlerini geliştirmek ve bu konularda uzmanlar yetiştirerek, gerek bilimsel çalışma, gerekse uygulama alanlarında ülkemizin nitelikli eleman ihtiyacına cevap vermek; Almanca konuşulan ülkelerin dil ve kültür özelliklerini araştırmak suretiyle bu toplumların birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlayacak çözümler üretmek üzere 1966/1967 öğretim yılında lisans ve lisansüstü düzeyde yılında Prof. Dr. Yaşar ÖNEN tarafından kurulmuştur.

Staj:
Bölümümüzde staj zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kontenjan: 10

Programın Dili Almancadır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml???????

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Herhangi bir Lisans Programından mezun, lisans akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 2.50 veya eşdeğeri olması,

2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmak, 

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 75 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen Almanca sınavlardan birinden 75 eşdeğeri puan almış olmak.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Alman Edebiyatı alanında Yüksek Lisans uzmanlık derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde geçerli olan her türlü gereklilikleri yerine getirmekle yükümlüdür.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml 

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, ilgili kurulun değerlendirmesiyle muaf tutulabilirler. Alan dışından programa başvuran öğrenciler, mülâkat değerlendirme jürisinin önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile programa ilişkin eksikliklerini gidermek amacı ile en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programına kabul edilir. 

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş, derin ve akılcı bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Mezunlara, ayrıca, bilimsel araştırmalarını yazılı ve sözlü olarak ulusal ve uluslararası ortamlarda ve yayınlarda tartışabilecek becerileri kazandırmaktır 

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar, başta Turizm, Kültür ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere, çeşitli resmi kurumlarda ve özel kuruluşlarda görev alabilir; özellikle bankacılık, basın yayın, dış ticaret ve turizm sektörlerinde çalışabilirler. Almanca veya Almanya ile ilgili diğer alanlarda da iş olanağına sahip olan mezunlarımız, üniversitelerimizde Almanca okutmanlığı yapabilir, öğretmenlik sertifikasına sahip olanlar ise resmî ve özel okullarda öğretmen olarak görev alabilirler. 

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Edebiyatı Yüksek Lisans Programı 16 seçmeli ders, 3 adet zorunlu dersten oluşur. Yüksek Lisans Programında öğrenci güz ve bahar yarı yılı olmak üzere toplam 24 kredi (120 AKTS) alarak ders sürecini tamamlayabilmektedir. Daha sonraki işleyişler ise Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınava Yönetmeliği'nin 11.,14.,15-16.,30-33. maddelerine göre sürdürülmektedir.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Ders başarı durumunu ifade eden puanlar, katsayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:

Puanlar Notlar Katsayılar
95-100 A1 4.00
90-94 A2 3.75
85-89 A3 3.50
80-84 B1 3.25
75-79 B2 3.00
70-74 B3 2.75
65-69 C1 2.50
60-64 C2 2.25
55-59 C3 2.00
0-54 F3 0.00
F2 0.00
F1 0.00


Harf notu karşılıklarına göre;
1) G notu: Kredisiz derslerde başarılı,
2) K notu: Kredisiz derslerde başarısız,
3) F1 notu: Devamsızlık nedeniyle genel sınava girme hakkı yok, başarısız,
4) F2 notu: Genel sınava girme hakkı olduğu halde girmedi, başarısız,
5) F3 notu: Genel sınava girdi, başarısız,
6) H notu: Mazeretli 

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

 1.     Alman Edebiyatı Yüksek Lisans programı ders ve tez olmak üzere iki aşamadan oluşur. Öğrenciler, kredisiz ADE 690 Alman Dili ve Edebiyatı Semineri (2 0 0) dersinin yanısıra, her yarıyılda en az 12 kredi olmak üzere, toplam 24 kredilik ders almak zorundadır.

2.     Dersler her yarıyılda ilgili program için açılan dersler ile diğer program için açılan dersler arasından seçilir. Zorunlu hallerde güz yarıyılı dersleri bahar yarıyılında, bahar yarıyılı dersleri güz yarıyılında açılabilir. En az 24 kredilik dersi başarıyla tamamlayan adaylar, tez aşamasında danışmanı gözetiminde araştırma yaparak elde ettikleri bilimsel sonuçları bir tez çalışması halinde sunarlar. Yüksek Lisans Tezi, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kurulan jüri tarafından kabul edildiği ve aday bunu izleyen sözlü sınavı başardığı takdirde, kendisine Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunca, Alman Dili ve Edebiyatı alanında ("Alman Edebiyatı" ya da "Alman Dilbilimi" belirtilmek suretiyle) "Bilim Uzmanlığı" derecesi verilir.

3.     Burada yer almayan diğer konular için "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" geçerlidir. http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Erkan ZENGİN

Tel: 0312 2978400 Fax: 0312 2972068

E-posta: ezengin@hacettepe.edu.tr

Adres: Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 06800 Beytepe Ankara