AİLE ve TÜKETİCİ BİLİMLERİ PROGRAMI (TEZSİZ/İ.Ö.)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü, 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Ev Ekonomisi Yüksek Okulu çatısı altında Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi adıyla kurulmuştur. Dünyadaki benzer örneklerinde ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak Bölümün adı 1999 yılında Ev Ekonomisi, 2005 yılında ise Aile ve Tüketici Bilimleri olarak değişmiş, 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanmıştır. 

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Programı ise 1983 yılına kadar Sağlık Bilimleri Fakültesine, 1984- 2006 yılları arasında Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yürütülmüş, 2007 yılından itibaren ise Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak devam etmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans Programımız, ilke olarak disiplinler arası bir yaklaşımla sürdürülmektedir. Anabilim dalımız kapsamında, alanda bilimsel literatür takip edilerek, birey, aile ve toplumun arzulanan yaşam kalitesine ulaşmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu hedef doğrultusunda ana bilim dalımız, birey ve ailelerin, sosyo-demografik, ekonomik, kültürel, psiko-sosyal ve toplumsal açılardan özelliklerini incelemeyi, sorunlarını, ihtiyaçlarını belirlemeyi ve elde edilen sonuçlara göre mevcut insansal ve materyal kaynakları dikkate alarak yaşam kalitesinin yükseltilmesine ilişkin sosyal politika önerileri geliştirmeyi misyon edinmiştir.

Programın ana hedefi, Aile ve Tüketici Bilimleri bilim uzmanlığı unvanını alacak olan mezunların, gelecekte rapor, analiz, inceleme çalışmaları hazırlarken kullanacakları ölçütleri ve akademik biçemi öğrencilere kazandırmaktır. 

Tezsiz Yüksek Lisans programının eğitim dili Türkçe olmakla birlikte; akademik çalışmaların yürütülmesinde ve ilgili literatürün takip edilmesinde öğrenciler akademik İngilizceyi kullanmakta, bilgisayar ve istatistiksel analiz yöntemlerinden yararlanmaktadır. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir alandan lisans diplomasına sahip herkes programa başvurabilir.

2.  Başvuru için asgari bir akademik başarı ortalaması zorunluluğu bulunmamaktadır.

3. Alınan mülakatta başarılı olan adaylar kayıt yaptırma hakkı kazanırlar. 

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5.Yukarıda yer almayan hükümler, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.


Başvuru Özel Koşulları:

Aday öğrencilerden başvuru esnasında Niyet mektubu istenmektedir.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenen başvuru tarihleri arasında başvuru evraklarını (varsa enstitü tarafından istenen diğer evrakları) H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Programında mevcut olan toplam 90 AKTS karşılığı aldığı derslerin tümünün ve dönem projesinin başarıyla tamamlanması, 4.00 üzerinden en az 2,50 ağırlıklı not ortalaması elde edilmesi durumunda Aile ve Tüketici Bilimleri programında "Bilim Uzmanlığı" diploması almaya hak kazanılır.


http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik.pdf 

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Aile ve Tüketici Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programında, önceki öğrenmelerin tanınması H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünün belirlediği kurallar çerçevesinde, özel öğrencilik statüsünde alınmış olan derslerin programda tanınması, kayıt olunmuş başka bir programdan ders eşdeğerliği sağlanması ve programlar arası geçiş sürecinde tamamlanmış olan kredilerin tanınması şeklinde gerçekleşmektedir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Programımızın amacı, öğrencilerimizin Aile ve Tüketici Bilimleri multidisiplini içindeki belirli bir alanda bilim uzmanlığı ünvanını almalarını sağlamaktır. Ayrıca, öğrencilere bilimsel düşünceye sahip olmasını sağlamak ve akademik yazma becerisini kazandırmaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar, Aile ve Tüketici Bilimleri alanında Bilim Uzmanı diplomasına sahip olurlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Aile ve Tüketici Bilimleri İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 3 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğrenci, mezun olması için tamamlaması gereken 90 AKTS'ni zorunlu statüdeki ders/dersler ve dönem projesini başararak kalan AKTS sini seçmeli statüdeki derslerden tamamlamak durumundadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencinin, Tezsiz Yüksek Lisans ders programında yer alan derslerden toplam 90 AKTS karşılığı dersleri başarıyla tamamlamış, 4,00 üzerinden en az 2,50 ağırlıklı not ortalaması elde ederek, alanlarına ilişkin hazırladıkları dönem projesini tamamlamış olması gerekmektedir. 

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 2. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr.Arzu ŞENER

Anabilim Dalı Başkanı

E-Posta: asener@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 2976350

Fax: +90 312 2976353

Adres: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe, Ankara

Web Adresi: http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/prg/atbtezsiz_yl.shtml