SOSYAL PEDİATRİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Çocuk sağlığı ve hastalıkları ve gelişimi üzerinde sosyal politik aile ve çevresel ortamın etkilerini araştırıp bu etkileri bilerek, eşitlik ilkesiyle hem tek tek her çocuğun hem de genelde tüm çocukların hastalıklarından korunması, erken tanı ve uygun tedavi yoluyla sağlıklarının iyileştirilmesi ile uğraşan araştırıcıları yetiştirmektir

Sosyal Pediatri konusunda eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında evrensel düzeye ulaşmış, evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin bilim doktoru yetiştirmektir.

Eğitim öğretim dili Türkçe olup, yabancı uyruklu öğrenciler de programa kabul edilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dalında uzmanlığını yapmış olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdan  mezun olabilmek için  Yeterlilik Sınavına Hazırlık dersi hariç, en az 21 ulusal kredi ve 90 AKTS'den az olmamak koşuluyla, en az yedi ders, bir seminer dersi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere, doktora öğrenimleri boyunca en az 240 AKTS'yi tamamlamak durumundadır. Derslerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci tez izleme komitesi gözetiminde doktora tezini hazırlar. Elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak, tezini jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır. Programın her aşaması için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile belirlenmiş ilgili kurallar geçerlidir 

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Başka bir üniversitede alınan dersin içeriğinin, Hacettepe Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. Detaylı bilgi için: ((http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/Sabil/belgeler/dilekce/HU%20Lisansustu%20Yonetmeligi.PDF).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Sosyal Pediatri doktora programından mezun olan adayın kendi alanında önemli miktarda bilgi sahibi olması; çalıştığı konu ile ilgili seminer verebilmesi, ders anlatabilmesi, bağımsız araştırma planlayabilmesi, uygulamaları yapabilmesi, bilimsel dergilerde makale yayınlayabilmesi, bilimsel toplantılarda görüş bildirmesi, kendisine görüş sorulması halinde tatminkar cevap verebilmesi, konuyla ilgili yenilikleri, demografik verileri, Dünya Sağlık Örgütü, ve UNICEF'in çalışmalarını takip etmesi ve konunun geleceği hakkında varsayımlarda bulunabilmesi şeklinde tanımlanır.

· Yaptığı çalışmalarda elde ettiği verileri ulusal ve uluslar arası “hakemli dergiler” de yayın haline getirebilmesi için hazırlayacağı yayının neleri içermesi gerektiğini ve verileri nasıl sunması gerektiğini bilmelidir. Çalıştığı konu üzerinde üst düzeyde literatür bilgisine sahip olmalı, bu konuyla ilgili güncel yayınları takip etmeli ve geliştirdiği varsayımlarla konuya yeni bakış açısı ile kabul edilebilecek yayınlar yapabilecek bilgi düzeyine sahip olmalıdır

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar üniversite, eğitim araştırma hastaneleri, Sağlık bakanlığı ve özel sağlık kuruluşlarında hasta hizmeti, eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunabilir. Çocuk sağlığının her alanda geliştirilebilmesi için ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği (proje, kongre, kurs, araştırma, danışmanlık) yapabilir. Mezunlar akademisyen olarak üniversitelerde kariyerlerini sürdürebilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program en az 4 yıl süren, en az 8 dönemden oluşan bir programdır. Öğrencilerin bir dönemde (yarıyıl) 30 AKTS kredilik etkinlik gerçekleştirmesi gerekir.

Program ilk 4 yarıyılda en az 30'ar AKTS'lik ders, son 4 yarıyılda ise toplam 120 AKTS'lik tez dönemi olmak üzere en az 240 AKTS krediden oluşmaktadır.

Öğrenciler ilk iki yılda (dört yarıyılda) zorunlu dersleri tamamlamak durumundadırlar. Gerekli kredi, seçmeli derslerden sağlanmaktadır. En az 120 AKTS kredisini tamamlayan öğrenci, danışmanının onayı doğrultusunda ilave seçmeli ders alabilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planında tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır .

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencinin ilk iki senede teorik ve pratik derslerini tamamlamasını takiben doktora yeterlik sınavında başarılı olması gerekir. Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenciler, tez çalışması gerçekleştirerek dordüncü senenin sonunda tez savunma sınavına alınırlar. Mezuniyet için 21 kredi (240 AKTS kredisi) tamamlanmalıdır (bkz. H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği*).

Ayrıca Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında  yer alan H.Ü.Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin mezuniyet için gerekli koşulları uygulanacaktır. 

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

 Sosyal Pediatri Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Sıddika Songül YALÇIN

Tel:1134