ODYOLOJİ ve KONUŞMA BOZUKLUKLARI PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Odyoloji Yüksek Lisans programı 1968 yılında Mezuniyet sonrası Eğitim Fakültesine bağlı olarak başlamıştır. Yüksek Lisans programı 1989 yılından sonra “Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları” olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir. Bu programı tamamlayan mezunlar, odyolojik olarak hastayı tüm yönleri ile değerlendirme, gerekli objektif ve subjektif testleri yapabilme, hastaya odyolojik tanı koyma ve gerekli durumlarda hastayı amplifikasyon açısından yönlendirme becerilerine sahip olmalıdır. Mezun, yaptığı testler sonrasında elektrofizyolojik değerlendirme (ABR-İşitsel beyinsapı cevabı, timpanometri, OAE-otoakustik emisyon cevabı ve ASSR-Auditory Steady State Response) gerekliliğine karar verebilmeli ve tüm test sonuçlarını birlikte değerlendirilebilmeli ve uygun olduğu taktirde hastaya amplifikasyon uygulaması yapabilmelidir. Vestibüler problemi olan hastayı değerlendirme, gerekli testleri uygulama, test sonucunu yorumlama ve hastaya özel vestibüler rehabilitasyon programı hazırlama konularında bilgi ve becerisini geliştirebilmelidir. Amplifikasyon Sistemleri ve yardımcı aletler klinik uygulamasını yapacak öğrencinin, yaş gruplarına uygun olacak şekilde işitme cihazları seçim kriterlerini uygulayarak doğru işitme cihazı seçebilmesi ve hastaya uygulayabilmesi, implante edilebilir tüm cihazların (orta kulak implantları, koklear implant, beyinsapı implantı, BAHA) seçim kriterlerine uygun belirlenebilmesi, intraoperatif değerlendirmeleri yapabilmesi, post operatif programlama ve aileyi bilgilendirmeyi yapabilmelidir. Odyoloji bilgisinin yanısıra dil/konuşma bozukluklarının değerlendirilmesi, ve terapi tekniklerinin uygulanması konusunda donanımlı akademik düzeyde çalışma planlayabilen ve yürüten bilim uzmanları olarak yetiştirilmektedir. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları yüksek lisans mezunları “bilim uzmanlığı” ünvanı alarak mezun olurlar.

İşitme, dil/konuşma, ses, ve denge problemleri ile ilgili klinik ve akademik çalışmalarında uzmanlık düzeyinde derinleştirdiği ve geliştirdiği yeterlilikleri kullanabilir ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapabilir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Üniversitelerin Odyoloji Lisans ve Dil ve Konuşma Terapisi Lisans programlarından mezun olmak ya da Anabilim Dalı Akademik Kurul tarafından onaylanan en az 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak. Bu programlardan mezun olan adaylar Yüksek Lisans  programında Bilimsel Hazırlık döneminden muaf sayılırlar. ÖYP asistanı olarak atanan diğer lisans programı mezunları ise Yüksek Lisans programı kapsamında Bilimsel Hazırlık  dersleri almalı ve bu derslerden geçmelidirler.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

 Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları tezli yüksek lisans eğitimi programından mezun olmak için; kredisiz hazırlık önkoşulunu tamamladıktan sonra en az 2 yıl, toplam 120 AKTS kredilik programı başarı ile tamamlamış olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

 Odyoloji ve Dil-Konuşma Terapisi alanında lisans eğitimi veya uluslararası eşdeğer eğitimler geçerlidir. 

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

 Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında bilimsel ve teknolojik gelişimleri izleyen, eğitim, araştırma ve uygulamalarında ileri ve derin bilgi, beceri ve tutum kazanmış, bilgilerini klinik ve bilimsel çalışmalarla bütünleştirebilen, sonuçlarını yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen, Odyoloji ve dil/konuşma  ile ilgili eğitim programlarına katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde uzman odyologlar ve dil/konuşma terapistleri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

 Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları; Üniversite/fakülte/yüksek okullarda öğretim elemanı olarak, devlet hastanesi ve üniversite hastanelerinde uzman odyolog ve konuşma terapisti olarak, yenidoğan ünitelerinde, özel hastane kliniklerinde, özel odyoloji ve konuşma bozuklukları merkezlerinde, işitme cihazı satış ve uygulama merkezlerinde, endüstriyel kurumlarda ve özel eğitim merkezleri olmak üzere geliş çalışma alanlarına sahip bulunmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bu program Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeterliliğini kazanmasını sağlayacak şekilde Yükseköğretim Kurumu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve H.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği?nin tezli yüksek lisans programı için gerekli gördüğü krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

 Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan  ?Ders Bilgi Paketi? Değerlendirme Sistemi?inde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanmaktadır. 

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

 Adayın Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Yüksek Lisans Programından mezun olması için en az 120 AKTS ders yükünü tamamlamış olması gerekmektedir.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Odyoloji Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Gonca SENNAROĞLU

Adres: Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü

e-posta: gsennar@yahoo.com

Tel: (0 312) 305 16 67

Faks: (0 312) 305 20 54